Hässleholms kommun

Johanssons Berg i Heljalt AB - sevesoanläggnings Berg i Heljalt AB - sevesoanläggning

Johanssons Berg i Heljalt AB bedriver bergtäktsverksamhet i Hässleholms kommun. Täktområdet ligger ca 13 km ostnordost om Hässleholm. Verksamhetsområdet ligger inom fastigheten Gumlösa 21:13. Inom verksamheten hanteras sprängmedel och diesel, dvs. en större mängd explosiva, oxiderande och brandfarliga ämnen.

Johanssons Berg i Heljalt AB

Johanssons Berg i Heljalt AB
Adress:Åsbovägen 201, 284 92 Perstorp
Telefon:
0453-321 26

Fastigheter och anläggning

Täktområdet ligger ca 13 km ostnordost om Hässleholm. Verksamhetsområdet ligger inom fastigheten Gumlösa 21:13.

Kemikalier, risker och förebyggande arbete

Inom verksamheten hanteras sprängmedel och diesel, dvs. en större mängd explosiva, oxiderande och brandfarliga ämnen. Sprängämnena är ammoniumbaserade och förutom explosiva även giftigt vid förtäring och kan i kontakt med brännbart material orsaka brand.

Risker som föreligger är kopplade till explosion vid värme och öppen eld, stöt, friktion, allt som kan ge upphov till gnistor. Det finns också risk för skada om ämnena släpps ut i naturen.

Om det skulle börja brinna så finns det en risk för explosion. Brandröken innehåller inga farliga ämnen enligt Sevesolagen men brandrök innehåller gaser såsom kväveoxid och koloxid.

Ämnena får explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Innan sprängning och losshållning av berget hörs en varningssignal.

Vid sprängning ökar mängderna lagrade kemikalier tillfälligt. Inga sprängämnen förvaras i täkten mellan sprängningarna utan transporteras ut till verksamheten vid varje enskilt sprängtillfälle. Alla spräng- och tändämnen hanteras enligt gällande föreskrifter från Räddningsverket.

Hur du varnas och vad du kan göra

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att allmänheten riskerar att påverkas kommer räddningstjänsten gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

I området kring Gumlösa finns inget utomhusvarningssystem, men du kan få ett SMS till din mobiltelefon. SMS kan skickas ut till alla mobiltelefoner som befinner sig i närområdet kring en olycka. Om du får ett VMA meddelande innebär det att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Om du känner dig påverkad

Vänta tills faran är över och kontakta sedan din vårdcentral och berätta att du andats in brandrök. Vid akuta fall – ring 112.

Tillsyn av verksamheten

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen. Vänd dig till Länsstyrelsen för att ta få veta när den senaste tillsynen gjordes.

Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: