Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvårdsprojekt

Restaurering av strandängar, inventering av fladdermöss och spångbygge i alsumpskogen. Våra naturvårdsprojekt är många och alla gynnar på olika sätt växt-, djur- och friluftslivet.

Restaurerad våtmark med förbigående gångstig

Restaurerad våtmark vid Ljungamölla, Vinslöv. Fotograf: Lars-Erik Williams

Så här arbetar vi hållbart med skogen

Hässleholms kommun arbetar aktivt med att utveckla skogsområden i kommunen, med hänsyn till både människor och natur. Genom olika åtgärder försöker vi skapa skogar som är tillgängliga för alla.

Utveckling av skogsområden

Avslutade projekt


Främjande av friluftslivet

Akademi Finjasjön och Nya Akademi Finjasjön
Portaler och informationsskyltar har placerats ut i Hovdala naturområde och längs Finjasjöleden.
Akademi Finjasjön


Alsumpskogsafari
En unik spång har byggts genom alsumpskogen norr om Finjasjön.
Spången i alsumpskogen


Mölleröds fågelplattsform
En plattformen för hela familjen där man har magnifik utsikt över Finjasjön och Almaån.
Fågelplattformen Slingra dig!


Utveckling av naturområden

Skyddsvärda träd
Gamla träd är hem åt en mängd olika arter av insekter, lavar, mossor och svampar. De är också viktiga för fladdermöss och fåglar.
Karta över skyddsvärda träd


Strandäng nordväst Finjasjön
Här återskapades en betad strandäng för att främst gynna fågelfaunan i en idag sällsynt naturtyp.
Strandäng nordväst Finjasjön


Strandäng norr Finjasjön
Restaurering av betad strandäng utmed Finjasjöns norra del, Mölleröds naturområde, här skapades en unik miljö som saknats vid sjön och som blir allt mer sällsynt i dagens samhälle.
Strandäng norr Finjasjön


Lörupsbetet Hovdala
Ett 80 hektar stort område inom Hovdala naturområde restaurerades för att återskapa äldre bruk av betesmark och öppna upp områden med kraftig igenväxning. Ett spännande och mycket varierat område som är väl värt att besöka idag.
Lörupsbetet


Slåtteräng Hovdala
Slåtterängarna i Hovdala naturområde hölls igång till 1920-talet. Här återskapades hö-vallarna för att gynna biologisk mångfald och reducera den igenväxning som skett under andra halvan av 1900 talet.
Slåtterängarna Hovdala


Vattenprojekt

Bäckrestaurering Hovdala
Restaurering av bäckfåra i Hovdalaområdet, för att återskapa en cirka 600 meter lång, gammal sträckning av bäcken norr om Skogdamm fram till Hovdala slott.
Bäckrestaurering Hovdala


Växt- och djurinventeringar

Hovdala och Mölleröds naturområden
Vid inventeringar och sammanställningar av natur- och kulturvärden i Hovdala- och Mölleröds naturområden hittades 87 rödlistade arter!
Inventering Hovdala och Mölleröd


Musselarter i Almaån
Vi inventerade de sällsynta och fridlysta musselarterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla i Almaåns vattendragssystem, inom Hässleholms kommun.
Musselarter i Almaån


Tyrs skogar
Vi inventerade mossor, lavar, vedlevande insekter och fladdermöss för att få större kunskap om naturvärdena i Tyringes naturnära skogar.
Tyrs skogar

Sidan uppdaterades