Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvårdsprojekt

Restaurering av strandängar, inventering av fladdermöss och spångbygge i alsumpskogen. Våra naturvårdsprojekt är många och alla gynnar på olika sätt växt-, djur- och friluftslivet.

Restaurerad våtmark med förbigående gångstig

Restaurerad våtmark vid Ljungamölla, Vinslöv. Fotograf: Lars-Erik Williams

Så här arbetar vi hållbart med skogen

Hässleholms kommun arbetar aktivt med att utveckla skogsområden i kommunen, med hänsyn till både människor och natur. Genom olika åtgärder försöker vi skapa skogar som är tillgängliga för alla.

Utveckling av skogsområden

Avslutade projekt


Främjande av friluftslivet

 • Akademi Finjasjön och Nya Akademi Finjasjön
  Portaler och informationsskyltar har placerats ut i Hovdala naturområde och längs Finjasjöleden.
  Akademi Finjasjön • Mölleröds fågelplattsform
  En plattformen för hela familjen där man har magnifik utsikt över Finjasjön och Almaån.
  Fågelplattformen Slingra dig!


Utveckling av naturområden

 • Skyddsvärda träd
  Gamla träd är hem åt en mängd olika arter av insekter, lavar, mossor och svampar. De är också viktiga för fladdermöss och fåglar.
  Karta över skyddsvärda träd


 • Strandäng nordväst Finjasjön
  Här återskapades en betad strandäng för att främst gynna fågelfaunan i en idag sällsynt naturtyp.
  Strandäng nordväst Finjasjön


 • Strandäng norr Finjasjön
  Restaurering av betad strandäng utmed Finjasjöns norra del, Mölleröds naturområde, här skapades en unik miljö som saknats vid sjön och som blir allt mer sällsynt i dagens samhälle.
  Strandäng norr Finjasjön


 • Lörupsbetet Hovdala
  Ett 80 hektar stort område inom Hovdala naturområde restaurerades för att återskapa äldre bruk av betesmark och öppna upp områden med kraftig igenväxning. Ett spännande och mycket varierat område som är väl värt att besöka idag.
  Lörupsbetet


 • Slåtteräng Hovdala
  Slåtterängarna i Hovdala naturområde hölls igång till 1920-talet. Här återskapades hö-vallarna för att gynna biologisk mångfald och reducera den igenväxning som skett under andra halvan av 1900 talet.
  Slåtterängarna Hovdala


Vattenprojekt

 • Bäckrestaurering Hovdala
  Restaurering av bäckfåra i Hovdalaområdet, för att återskapa en cirka 600 meter lång, gammal sträckning av bäcken norr om Skogdamm fram till Hovdala slott.
  Bäckrestaurering Hovdala


Växt- och djurinventeringar

 • Hovdala och Mölleröds naturområden
  Vid inventeringar och sammanställningar av natur- och kulturvärden i Hovdala- och Mölleröds naturområden hittades 87 rödlistade arter!
  Inventering Hovdala och Mölleröd


 • Musselarter i Almaån
  Vi inventerade de sällsynta och fridlysta musselarterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla i Almaåns vattendragssystem, inom Hässleholms kommun.
  Musselarter i Almaån


 • Tyrs skogar
  Vi inventerade mossor, lavar, vedlevande insekter och fladdermöss för att få större kunskap om naturvärdena i Tyringes naturnära skogar.
  Tyrs skogar

Sidan uppdaterades