Hässleholms kommun

Värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

Var ute i god tid

En anmälan om installation av värmepumpsanläggning ska lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i god tid innan installationen påbörjas. Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du istället ansöka om tillstånd. Det är inte säkert att du får lov att installera den anläggning du önskar om du bor inom ett vattenskyddsområde.

Situationsplan

Till anmälan eller ansökan ska en situationsplan bifogas. Situationsplanen ska visa värmepumpsanläggningen och minst 50 meter åt alla håll från ytterkanten på anläggningen och innehålla:

  • Placering av värmepumpsanläggningens delar. Vid ytjordvärme räcker det att endast rita ut området där kollektorn ska ligga, själva kollektorslangens exakta lokalisering inom området behöver inte anges. Dragning till och från hus ska dock alltid anges.
  • Lokalisering och skyddsavstånd till vattenbrunnar inom 50 meter från värmepumpsanläggningen. Vid bergvärme anges även G för grävd och B för borrad brunn.

Vid bergvärme ska även följande anges:

  • Lokalisering för utsläpp av borrkax och överskottsvatten. Om utsläpp sker till dagvattennätet ska även utsläppspunkten från dagvattennätet anges (det kan vara lämpligt att redogöra för detta på en separat situationsplan vid större avstånd).
  • Potentiella föroreningskällor (utsläppspunkter från avloppsanordningar, gödselupplag, förorenad mark).
  • Lokalisering av befintliga energibrunnar inom 50 meter från planerad energibrunn. Om flera energibrunnar ska anläggas ska även avståndet mellan energibrunnarna i den planerade anläggningen anges.

Avgift för att installera värmepump

Du kan se avgiften på vår avgiftssida.

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: