Hässleholms kommun

Vindkraft

Att bygga vindkraftverk och nyttja vindenergin är viktigt för att nå miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling. Utbyggnaden i kommunen måste dock ske utifrån en helhetssyn så att elproduktionen maximeras och den negativa miljöpåverkan minimeras.

Tema vindkraft

I Tema vindkraft, ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, pekar kommunen ut områden som är särskilt lämpliga för vindkraft. Ett tematiskt tillägg gäller jämsides med den kommunomfattande översiktsplanen.

Tema vindkraft Pdf, 3.7 MB.

Syftet med Tema vindkraft är att ange förutsättningar för en framtida utbyggnad av vindkraft i Hässleholms kommun. Syftet är också att ge ett samlat politiskt förankrat underlag för efterkommande tillståndsprövning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Tema vindkraft antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober 2009. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till Tema vindkrafts aktualitet. Det skedde senast den 31 mars 2014.

Vid den aktualitetsförklaringen uppgav kommunfullmäktige att tillägget är aktuellt med undantag enligt styrgruppens förslag samt med tillägget att verk med höjd över 150 meter inte ska medges.

Områden med hög prioritet för vindkraft

Som en del av en strategi för vindkraftsutbyggnad pekade Hässleholms kommun ut fyra områden där vindkraft kan få högre prioritet än andra allmänna intressen. Ett av dessa områden, del av Matterödsåsen, togs bort vid aktualitetsförklaringen och de tre områden som är kvar är nu:

  • delar av Nävlingeåsen
  • ett område väster om Vittsjö
  • ett område öster om Emmaljunga.

En ny översiktsplan är nu ute på förnyad granskning. I det senaste förslaget är även Nävlingeområdet borttaget som ett utpekat lämpligt vindkraftsområde.

Helst vindkraft i grupper

För att få ett optimalt nyttjande av vindenergin bör vindkraftverk etableras i grupper eller parker. Etablering av enstaka verk ska normal inte medges. För kartor och utredningar, se Tema vindkraft.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: