Hässleholms kommun

Vindkraft

Vindkraft är en viktig del i arbetet för hållbar utveckling. Vindkraftverken behöver vara effektiva samtidigt som det är viktigt att ta hänsyn till motstående intressen.

Områden utpekade för vindkraft

I kommunens översiktsplan har två områden pekats ut som möjliga för vindkraft i större omfattning.

 • ett område väster om Vittsjö
 • ett område öster om Emmaljunga

De utpekade områdenas fördelar:

 • goda vindförhållanden
 • relativt gles befintlig bebyggelse
 • kan rymma betydande produktionsanläggningar

Du kan se mer utförliga beskrivningar av områdena i översiktsplanen.

Översiktsplan för Hässleholms kommun 2023-2040 Länk till annan webbplats.

Kartbild där vindkraft samt andra värden visas.

Kommunens utpekade områden för vindkraft samt andra värden

Enstaka vindkraftverk

Kommunen motsätter sig utbyggnad av vindkraft utanför de utpekade områdena. Undantag kan göras för enstaka miniverk och gårdsverk som inte bedöms vara till olägenhet för närboende. Miniverk och gårdsverk kräver bygglov men prövas inte enligt miljöbalken.

Principer för utbyggnad

Kommunen har följande grundprinciper när det gäller utbyggnad av vindkraft i grupper:

 • Vindkraftverken bör ha en sammanlagd effekt på minst 10 MW. 
 • Enstaka vindkraft och mindre grupper av verk, som riskerar att försvåra för en framtida större utbyggnad av vindkraftverk, ska undvikas.

Effektiv användning

Områdena för vindkraftverk ska användas så effektivt som möjligt. Det ska ske genom att:

 • effektiva verk sätts upp
 • det första verket i en grupp placeras så att det blir möjligt att bygga ut i framtiden  
 • det lämpligaste området väljs med tanke på att det bör finnas ett passande avstånd till nästa vindkraftsanläggning.

Så ska vindkraftverken placeras

Vindkraftverken ska sättas upp i grupper som:  

 • ska stå i enkla geometriska formationer och följa landskapets struktur
 • placeras så att de får störst effekt
 • bör ha likartat utseende
 • inte får förses med reklam. 

Områden som bedöms olämpliga

Områden som kommunen anser olämpliga för vindkraft är:

 • områden som redan har annan markanvändning, inklusive tätorternas utbyggnadsområden  
 • värdefulla naturområden
 • kulturhistoriskt värdefulla områden
 • markområden som är strandskyddade 
 • bullerfria områden. 

Störningar från vindkraftverk

Om du upplever buller eller annan olägenhet från vindkraftverk ska du i första hand kontakta vindkraftverkets ägare. Är du inte nöjd med svar och åtgärder därifrån kan du lämna ditt klagomål till kommunen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: