Hässleholms kommun

Maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Hässleholms kommun använder sig av maxtaxa vilket betyder att avgiften aldrig kan överstiga ett maxbelopp.

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Taxan gäller från och med 1 juni 2024

(Barn nummer ett = det yngsta placerade barnet)

Högsta avgiftsgrundande inkomst för maxtaxa är 56 250 kr

TAXA 1 Förskola


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

3 %

1 688 kr

Barn 2

2 %

1 125 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Barn 4

Ingen avgift


Taxa 1 gäller för:

  • Barn från ett år till höstterminen det år barnet fyller tre år.
  • Barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år under perioden juni till augusti fram till övergång till fritidshem.

TAXA 2 Förskola


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

2,25 %

1 266 kr

Barn 2

1,50 %

844 kr

Barn 3

0,75 %

422 kr

Barn 4

Ingen avgift


Taxa 2 gäller för:

  • Barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år under perioden september till maj, fram till övergång till fritidshem.
  • Barn i behov av särskilt stöd, enligt skollagen 8 kap §7, som har behov av omsorg överstigande 15 timmar per vecka.

I taxa 2 har avgiften reducerats med 25 % enligt Skolverkets regler.

TAXA 3 Fritidshem


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

2 %

1 125 kr

Barn 2

1 %

563 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Barn 4

Ingen avgift


Taxa 3 gäller för:

  • Barn på fritidshem från sex år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den avgiftsfria allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka under fasta tider som förskolan erbjuder.

Den avgiftsfria allmänna förskolan följer skolans läsår vilket innebär att placeringen inte gäller under lov och studiedagar.

Vårdnadshavaren måste göra ett aktivt val om man önskar avgiftsfri allmän förskola.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd, enligt skollagen 8 kap §7, har rätt till kostnadsfri förskola upp till 15 timmar per vecka.

Lovplacering inom fritidshem

Lovplacering erbjuds skolbarn från sex år som endast är i behov av omsorg under skolans lov och studiedagar. Avgift enligt taxa 3 tas ut tre gånger per år:

  • Avgift för januari – april, debiteras i januari.
  • Avgift för maj – augusti, debiteras i maj.
  • Avgift för september till – december, debiteras i september.

Övergång till lovplacering kan endast ske 1 januari, 1 maj eller 1 september. Ansökan om lovplacering ska ske före respektive periods start.

Avgifter

Avgiften avser innevarande månad och tas ut 12 månader om året, oberoende av föräldrars semester eller annan frånvaro. I samband med inskolning är högst 10 dagar per barn avgiftsfria.

Maxtaxa

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att hushållet lämnar aktuella inkomstuppgifter. Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både kommunala och enskilda verksamheter. Du kan välja att inte lämna inkomstuppgift, då godkänner du den högsta avgiften (maxtaxan). 

Avgiften betalas under hela året, även när barnet är ledigt från förskolan, den pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet. Barn mellan tre och fem år har en reducerad avgift under perioden september - maj.

Efter beslut av rektor får barn i behov av särskilt stöd, enligt skollagen 8 kap §7, en reducering av avgiften, utifrån det tagna beslutet.

Tänk på att du riskerar att mista din plats om du inte betalar barnomsorgsavgiften.

För dig som inte har BankID

Du kan använda blankett i undantagsfall om du inte har BankID.

Du kan hämta blanketten på,

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
  • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: