Hässleholms kommun

Hässleholms kommun
281 80  Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun
281 80 HässleholmNy stambana Hässleholm - Lund

Planeringen pågår för en ny generation järnväg och nya stambanor mellan Malmö och Stockholm samt Göteborg och Stockholm. Sträckan Hässleholm-Lund är en av tre prioriterade delsträckor. Dagens järnvägskapacitet räcker inte till och utbyggnaden är en nödvändig satsning för att underlätta resandet.

Ny stambana

Järnvägsnätet i södra Sverige är hårt belastat, vilket innebär att det är känsligt för störningar och att det lätt blir förseningar. Under många år har det utretts hur man på bästa sätt ska kunna öka antalet avgångar för pendeltåg och godstransporter i det gamla järnvägsnätet. Regeringen har bestämt att lösningen är en ny stambana, vilket blir Sveriges största satsning på infrastruktur sedan den gamla stambanan byggdes i mitten av 1800-talet. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för byggandet.

Vad händer nu?

2020

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg; lokaliseringsutredning. Det är ett omfattande arbete som påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdigt våren 2022. Under utredningen undersöker Trafikverket olika lämpliga sträckningar, så kallade korridorer, för den nya järnvägen. I det arbetet behöver Trafikverket ta hänsyn till flertalet aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet.


En viktig del i lokaliseringsutredningen är också samråd, vilket är en del av den demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen. Det första samrådet under lokaliseringsutredningen genomförs under perioden 16 februari-17 mars 2020.

Hässleholm som stationsort

Den planerade nya stambanan kommer att innebära stora förändringar för regionerna som berörs av dragningen. Hässleholm är en av stationsorterna utmed den nya banan. Satsningen skapar förutsättningar för tillväxt med ökat bostadsbyggande, fler arbetstillfällen, hållbara resor samt fler och bättre pendlingsmöjligheter. Dessutom kan mer gods transporteras på järnväg då den befintliga stambanan avlastas.


Hässleholm planerar för en central placering av en ny station – allt för att kunna skapa ett dynamiskt resecentrum, där man utnyttjar kommunens redan starka fäste som knutpunkt med anslutningar i fem riktningar. Med ett dubbelspår till Kristianstad stärks banden mellan städerna ytterligare, vilket gynnar tillväxten i regionen.

Var kommer tågen gå?

I dagsläget är det inte bestämt exakt var banan ska dras. Trafikverket arbetar med att färdigställa de studier som ger rekommendationer för kommande arbete.

Trafikverket är den instans som planerar och genomför byggnationen. De kommer allt eftersom att informera och kontakta parter som på olika sätt berörs av byggandet av nya stambanor.


Hur berör järnvägen dig som är fastighetsägare?

Det är en lång process att ta fram den järnvägsplan som preciserar var och hur den nya järnvägen ska byggas. Från det att sträckningen har definierats till det att järnvägsplanen vinner laga kraft, kan det ta 5 – 10 år. De som är fastighetsägare inom den tänkta sträckningen, kommer Trafikverket att kalla till samrådsmöten. Under projektets gång har alla berörda möjlighet att lämna synpunkter till Trafikverket.


Hässleholms överenskommelse med Sverigeförhandlingen?

Sverigeförhandlingen var en förhandlingsorganisation som regeringen tillsatt för att utreda och förhandla fram en sträckning av höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö.

Deras uppdrag var också att ta fram förslag för finansiering samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del var att öka kollektivtrafiken och bostadsbyggandet i Stockholm, Göteborg och Malmö.


I en överenskommelse med Sverigeförhandlingen har Hässleholm förbundit sig att tillsammans med Kristianstad bygga 7 000 nya bostäder, samt att medfinansiera projektet med 50 miljoner kronor.


Bra att veta om den

nya generationens järnväg:


 • Restid Stockholm-Göteborg ska vara högst 2 timmar med direkttåg.
  Restid Stockholm-Malmö ska vara högst 2,5 timmar med direkttåg.

 

 • Bytestid på stationer mellan olika tåg och mellan tåg och övrig kollektivtrafik ska vara högst 10 minuter.

 

 • Max hastighet 320 km/h för nationella höghastighetståg, respektive 250 km/h för regionala tåg.

 

 • Järnvägen ska vara dubbelspårig och planeras att i huvudsak utföras som ett separat system med endast en kopplingspunkt till befintligt järnvägsnät, vilken blir i Hässleholm.

 

 • Korridoren i vilken järnvägen byggs, blir cirka 50 meter bred.

 

 • Längs hela järnvägen byggs en barriär som är 2,5 meter hög. Barriären utformas på olika sätt beroende på omgivningen, exempelvis som bullerplank eller som stängsel.

 

 • Radiomaster placeras ut längs järnvägen med ett avstånd om ca 4-5 km. Masterna är normalt ca 40 meter höga men även lägre master mellan 12 och 20 meter förekommer.

 

 • Järnvägen ska byggas med teknik som gör det möjligt för tågen att även trafikera övrigt järnvägsnät.


 • Hela projektet beräknas kosta 230 miljarder.


Sidan uppdaterades