Hässleholms kommun

Hässleholms kommun
281 80  Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun
281 80 HässleholmNy stambana Hässleholm - Lund

Planeringen pågår för en ny generation järnväg och nya stambanor mellan Malmö och Stockholm samt Göteborg och Stockholm. Sträckan Hässleholm-Lund är en av tre prioriterade delsträckor. Dagens järnvägskapacitet räcker inte till och utbyggnaden är en nödvändig satsning för att underlätta resandet.

Illustration med tåg, Hovdala slott och Resecentrum.

Ny stambana

Järnvägsnätet i södra Sverige är hårt belastat, vilket innebär att det är känsligt för störningar och att det lätt blir förseningar. Under många år har det utretts hur man på bästa sätt ska kunna öka antalet avgångar för pendeltåg och godstransporter i det gamla järnvägsnätet. Regeringen har bestämt att lösningen är en ny stambana, vilket blir Sveriges största satsning på infrastruktur sedan den gamla stambanan byggdes i mitten av 1800-talet. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för byggandet.

Vad händer nu?

Nuläge 2021

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg; lokaliseringsutredning. Det är ett omfattande arbete som påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdigt våren 2022. Under utredningen undersöker Trafikverket olika lämpliga sträckningar, så kallade korridorer, för den nya järnvägen. I det arbetet behöver Trafikverket ta hänsyn till flertalet aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet.


En viktig del i lokaliseringsutredningen är också samråd, vilket är en del av den demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen. Det tredje samrådet under lokaliseringsutredningen avslutades den 16 mars 2021.

 

Hässleholms kommuns yttrande i samråd tre Pdf, 184 kB. (Pdf, 184 kB)

Kommunen gör en egen studie parallellt

Samtidigt som Trafikverkets omfattande lokaliseringsutredning pågår, genomför Hässleholms kommun en egen studie. Syftet är att titta på alternativa stationsplaceringar och spårdragningar som tar hänsyn till kommunens lokala förutsättningar och miljö.


Exempelvis utgår Trafikverkets nuvarande förslag på korridorer från en markförlagd järnväg och en markförlagd station. För att hitta alternativ som passar in bättre till våra förutsättningar här i Hässleholm, behöver vi undersöka andra höjdlägen för stationen och passager med tunnlar eller broar.

Skiss med järnvägsbro på pelare som passerar centrala Hässleholm.

En skiss på hur en upphöjd stationslösning skulle kunna se ut i centrala Hässleholm.

Skiss på gångbro, bullerskydd och järnvägsspår i anslutning till den befintliga stationen.

Ett exempel från kommunens egen utredning som visar en principskiss på hur en ny station i direkt anslutning till den befintliga stationen skulle kunna se ut.

Hässleholm som stationsort

Den planerade nya stambanan kommer att innebära stora förändringar för regionerna som berörs av dragningen. Hässleholm är en av stationsorterna utmed den nya banan. Satsningen skapar förutsättningar för tillväxt med ökat bostadsbyggande, fler arbetstillfällen, hållbara resor samt fler och bättre pendlingsmöjligheter. Dessutom kan mer gods transporteras på järnväg då den befintliga stambanan avlastas.


Hässleholm planerar för en central placering av en ny station – allt för att kunna skapa ett dynamiskt resecentrum, där man utnyttjar kommunens redan starka fäste som knutpunkt med anslutningar i fem riktningar. Med ett dubbelspår till Kristianstad stärks banden mellan städerna ytterligare, vilket gynnar tillväxten i regionen.

Hässleholms överenskommelse med Sverigeförhandlingen?

Sverigeförhandlingen var en förhandlingsorganisation som regeringen tillsatt för att utreda och förhandla fram en sträckning av höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö.


Deras uppdrag var också att ta fram förslag för finansiering samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del var att öka kollektivtrafiken och bostadsbyggandet i Stockholm, Göteborg och Malmö.


I en överenskommelse med Sverigeförhandlingen har Hässleholm förbundit sig att tillsammans med Kristianstad bygga 7 000 nya bostäder, samt att medfinansiera projektet med 50 miljoner kronor.

 

Frågor och svar

Det stämmer att det är Trafikverkets uppgift att planera för nya stambanor. Samtidigt värnar vi om att ta vara på vinsterna och minska de negativa konsekvenser som projektet kan innebära i vår kommun. Därför gör kommunen egna utredningar för att kartlägga förutsättningarna, hitta alternativ och få bra underlag till våra yttranden.

Ett centralt stationsläge innebär att man utnyttjar Hässleholm C som knutpunkt och underlättar byten för resande såväl lokalt som regionalt och nationellt. Hässleholm har mycket att vinna på ett starkt centrum som samlar människor, butiker, restauranger och upplevelser på en och samma plats.

 

En ny station utanför centrum innebär kostnader för att bygga nya vägar, cykelvägar, parkeringar, torg och annan infrastruktur. Det innebär också att den som kommer med tåg från Bjärnum, Hästveda, Tyringe eller någon av kommunens andra stationsorter, behöver göra ytterligare ett byte för att resa vidare med snabbtågen.

 

I förhandlingarna med staten, den så kallade Sverigeförhandlingen, kom kommunen och staten överens om just ett centralt stationsläge.

När man bygger ny järnväg, motorvägar och andra stora infrastrukturprojekt är det ofrånkomligt att det påverkar fastigheter, jordbruksmark, naturområden och andra värden. Det är ännu inte bestämt var den nya järnvägen ska gå. När det är bestämt, kan Trafikverket behöva lösa in fastigheter som ligger där järnvägen ska byggas. Hur det går till kan du läsa mer om på Trafikverkets webbplats.

Idag är Södra stambanan hårt belastad och det finns ont om plats för fler tåg. Det går det svårare att underhålla järnvägen och skapar förseningar och inställda tåg. Med nya stambanor som är avsedda för snabba persontåg, blir det enklare att pendla regionalt och resa nationellt med tåg som går i tid. Det gör alltså det lättare för oss som bor här, men har jobbet, fritidsaktiviteterna eller nära och kära en tågresa bort.

 

Nya stambanor med en ny station i Hässleholm, innebär också en möjlighet för kommunen att ytterligare utvecklas som en självklar mötesplats och knutpunkt i södra delen av Sverige.

Från planering till byggande

I Trafikverkets film ser du hur processen ser ut, från det tidiga planeringsarbetet till en färdig järnväg.

Sidan uppdaterades