Hässleholms kommun

Dubbla tågspår Hässleholm - Lund

Planeringen för en ny järnväg mellan Hässleholm och Lund har pågått under flera år. Utbyggnaden är en nödvändig satsning för att underlätta resandet eftersom dagens järnvägskapacitet inte räcker inte till.

Nuläge

Järnvägsnätet i södra Sverige är hårt belastat, vilket innebär att det är känsligt för störningar och att det lätt blir förseningar. Under många år har det utretts hur man på bästa sätt ska kunna öka antalet avgångar för pendeltåg och godstransporter i det gamla järnvägsnätet.

I oktober 2023 beslutade regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att planera för två nya spår Lund - Hässleholm. Regeringen beslutade också att andra åtgärder som höjer järnvägens kapacitet ska ingå i den nationella planen för transportinfrastruktur. Dessa åtgärder ryms inom den ekonomiska ramen för det tidigare objektet Hässleholm–Lund, del av nya stambanor.

Detta tillkommer i planen för 2022–2033:

  1. Hässleholm – Lund, två nya spår
  2. Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård
  3. Anläggande av fler plattformsspår i banhallen på Malmö C
  4. Utbyggnad till dubbelspår mellan Östervärns station och Malmö C
  5. Förbigångsspår Slätthult (Södra stambanan)
  6. Mötesspår på godsstråket genom Skåne
  7. Förbigångsspår Rättelöv och spår 21 i Hässleholm (Södra stambanan)

Hässleholm som stationsort

Utvecklingen av järnvägen är betydelsefull för såväl Hässleholm som hela regionen. Satsningen skapar förutsättningar för tillväxt med ökat bostadsbyggande, fler arbetstillfällen, hållbara resor samt fler och bättre pendlingsmöjligheter. Dessutom kan mer gods transporteras på järnväg då den befintliga stambanan blir avlastad.

Hässleholm planerar för en central placering av en ny station – allt för att kunna skapa ett dynamiskt resecentrum, där man använder kommunens starka fäste knutpunkt med anslutningar i fem riktningar. Med ett dubbelspår till Kristianstad stärks banden mellan städerna ytterligare och det gynnar tillväxten i regionen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: