Hässleholms kommun

Personuppgifter

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Här kan du läsa om hur vi som kommun behandlar dina personuppgifter. Du kan också läsa om dina rättigheter.

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera dig som levande person. Till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, IP-adress, bild eller ljudupptagning.

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende åt dig, till exempel handlägga din ansökan om hemtjänst, bygglov eller förskola. Vi kan också få in personuppgifter från andra myndigheter eller föreningar.

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Det kan till exempel vara att samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, radera, arkivera och kopiera.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende, svara på en fråga eller liknande. När du lämnar in en ansökan om bygglov, bistånd eller förskoleplats måste vi kunna identifiera att du verkligen är du.

 

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om det inte finns en väl motiverad anledning till det. Om vi ska behandla dina personuppgifter av en annan anledning än det ursprungliga syftet, kommer du att få information om det i förväg.

När det är kommunens skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster – till exempel skola och socialtjänst – har kommunen rätt att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla lagens krav.

 

Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter. Vissa tjänster kan kommunen erbjuda trots att det inte finns ett särskilt lagkrav. När du väljer att ta del av de tjänsterna får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett så kallat allmänt intresse. Exempel på de tjänsterna kan vara att bedriva bibliotek, kulturskola eller simhallar.

Inom vår kommun är det den nämnd eller styrelse som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Det är bara de medarbetare i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som får ta del av dina personuppgifter. Beroende på vad det gäller kan detta vara handläggare, IT-tekniker, administrativ personal, rektorer, lärare, bibliotekarier eller någon av kommunens leverantörer.

 

Vi som kommun kan också dela uppgifterna med till exempel andra myndigheter, upphandlade leverantörer samt de personuppgiftsbiträden som vi i vissa fall anlitar för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter.


Hässleholms kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär personuppgifter som kommer in till eller skickas till kommunen i regel blir allmänna handlingar. Allmänheten har rätt att begära ut allmänna handlingar och kommunen har skyldighet att lämna ut de uppgifter som inte är sekretessbelagda.

Om dina personuppgifter skulle hanteras utanför EU/EES-området (det som brukar kallas tredje land) berättar vi det för dig. Hanteringen av dina personuppgifter sker i så fall i enlighet de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Vi sparar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga för syftet med behandlingen av uppgifterna, till exempel för att hantera din ansökan hos någon av våra verksamheter. Vi hanterar sedan dina personuppgifter enligt de lagar och regler som gäller för kommunen.

När vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Dessa handlar om att du ska kunna ha kontroll över dina egna personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar begränsas vissa av dessa rättigheter. Om du har frågor om detta - kontakta i första hand den förvaltning som inhämtat personuppgifterna. Du kan också kontakta Hässleholms kommuns dataskyddsombud.

Mer om dina rättigheter som registrerad

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvariga i vår kommun via ett formulär:

Personuppgiftsansvariga

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: