Hässleholms kommun

Brottsförebyggande arbete

Hässleholm ska vara en trygg och säker plats för alla medborgare, där barn och unga ska få förutsättningar till en trygg uppväxt. Hässleholms kommun arbetar på flera olika sätt för att öka tryggheten och förebygga kriminalitet och missbruk. Här kan du få en överblick av vad det arbetet innebär.

Förebyggandecentrum

Förebyggandecentrum har ansvar för kommunens drog- och brottsförebyggande arbete. Vi arbetar för att upptäcka behov i så tidigt skede som möjligt och göra något innan problemen hunnit växa.

Om du som medborgare upplever otrygghet på specifika platser i kommunen eller har förslag på vad kommunen bör göra för att öka trygghet och säkerhet får ni gärna kontakta oss. Vi arbetar utifrån aktuella behov och strävar efter att vidta åtgärder för att öka medborgarnas trygghet.

Samverkan är centralt

För att göra skillnad behöver vi hjälpas åt. Förebyggandecentrum samverkar bland annat med polis, ordningsvakter, skola, socialtjänst, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att få en gemensam bild av behoven och utmaningarna i kommunen. Samverkan gör att vi kan använda våra resurser där de gör mest nytta.

Hässleholms kommun och polisen vill tillsammans skapa så bra förutsättningarna som möjligt för att förebygga brott och öka trygghet. Det finns därför en överenskommelse om att samarbetet ska främjas, utvecklas och fördjupas. Överenskommelsen beskriver vilka forum för samverkan som båda ska delta i. Ett exempel är det lokala brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet i Brå utgår bland annat från polisens brottsstatistik, lokala trygghetsmätningar, kommunala verksamheters rapportering, folkhälsorapporten samt synpunkter från allmänheten.

Varje år kompletteras samverkansöverenskommelsen med ett lokalt medborgarlöfte. I medborgarlöftet beskrivs insatser som kommunen och polisen ska göra för att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftena bygger bland annat på medborgares erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet.

Du kan läsa mer om medborgarlöften hos polisen.

Hässleholm | Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Vi sprider aktuell kunskap

En viktig del i vårt arbete är att rusta både professionella, föräldrar och vuxna i ungas närhet med kunskap för att kunna upptäcka behov och agera i tid. Detta sker både genom riktade inspirationspass till professionella och genom att publicera inlägg med kunskap, tips och råd till föräldrar och andra vuxna på vår Facebooksida. Följ oss gärna!

Facebooksidan Förebyggandecentrum - för ett tryggt Hässleholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspirationspassen riktar sig till vuxna i ungas närhet, exempelvis personal på en skola eller föräldrar till ungdomar. Inspirationspass är en kunskapshöjande insats som utformas utifrån de behov som finns i kommunen, vilket innebär att det kan vara olika ämnen som berörs över tid.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Hässleholms kommun arbetar på flera olika sätt för att öka tryggheten och förebygga kriminalitet. Här kan du få en överblick av vad det arbetet innebär.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där boende, kommun och polis samarbetar för att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) i Hässleholm samordnar sedan länge Grannsamverkan. När boende i ett område blir mer uppmärksamma och får mer kunskap om vad de själva kan göra för att minska risken att bli utsatt för brott, ökar tryggheten i området och brottsligheten minskar.


Är du intresserad av att starta upp Grannsamverkan i ditt bostadsområde? Stäm av intresset hos dina grannar och ta kontakt med kommunen eller den lokala polisen som erbjuder fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar, och vad som är viktigt i arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Du hittar mer information om grannsamverkan på hemsidan samverkanmotbrott.se

Mer om grannsamverkan Länk till annan webbplats.

Trygghetsvandring

Att trygghetsvandra innebär att en grupp människor går igenom ett område och på ett systematiskt sätt inventerar och protokollför olika trygghetsaspekter. Det kan exempelvis vara trasig belysning, platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att utvecklas till brottsplatser. Vid trygghetsvandringar bjuds dels företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis in att delta. Dels medborgare som bor och vistas i området då de har störst kännedom om det. Protokollet från vandringen följs sedan upp i brottsförebyggande rådet och det arbetas fram förslag på lösningar som kan komma att utgöra grunden för både mindre och större åtgärder.


Det lokala brottsförebyggande rådet anordnar 1–2 trygghetsvandringar årligen och dessa platser prioriteras utifrån lokala trygghetsmätningar, polisens brottsstatistik och genom dialoger med medborgare.

Mer om trygghetsvandringar hos Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.

Trygga vuxna på stan

Föreningsdriven nattvandring är en del av det brottsförebyggande arbetet och samordnas via det lokala brottsförebyggande rådet (Brå). Det syftar till att fler vuxna ska röra sig ute i det offentliga rummet i miljöer där ungdomar vistas kvälls- och nattetid. Detta för att värna om ungdomars bästa, finnas där och skapa en lugn och trygg miljö. Det ökar även förutsättningarna att minska alkohol- och drogbruk, förebygga våld och minska brottslighet samt skadegörelse.


Sedan våren 2022 bedrivs nattvandringen i samarbete med Länsförsäkringar Göinge – Kristianstad och kallas därmed trygghetsvandring. Tillhör du en förening som vill vandra och få sponsring i utbyte? Läs mer om konceptet hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar om trygghetsvandringar i vår del av Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våldsbejakande extremism

Är du orolig för någon som dras till en extrem rörelse? Det finns ett nationellt telefonnummer för dig som känner oro kring att någon i din närhet håller på att radikaliseras.

Orostelefonen om radikalisering 020-100 200 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orostelefonen drivs av Rädda barnen på uppdrag av Nationella samordnaren för våldsbejakande extremism. Den är öppen vardagar klockan 9–12 och 13–16, samt kvällsöppen på onsdagar till klockan 19. Orostelefonen bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen. Du kan också få information om vilket stöd som finns där du bor och även bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i din kommun. Information om vilket stöd som finns i kommunen kan även ges via Hässleholms kontaktcenter, tel: 0451-26 70 00.


Våldsbejakande extremism är ett allvarligt samhällsproblem som måste förebyggas och motverkas. Det är många gånger familj, vänner, lärare, fritidsledare eller andra människor som lever nära den radikaliserade och våldbejakande personen, som på ett tidigt stadium kan upptäcka och motverka vidare radikalisering. Det är också hos dem den största oron finns. Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Rädda barnens förhoppning är att en nationell stödtelefon ger närstående någon att vända sig till för att prata ut om sin oro. Telefonen fyller också ett viktigt syfte genom att informera den som ringer om vilket stöd som finns att få i kommunen där man bor.

Människa bakom uniformen (MBU)

MBU är en gruppverksamhet för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Deltagarna träffas en kväll i veckan under tio veckor. MBU ger ungdomarna möjlighet att lära känna uniformsbärare såsom brandmän, poliser, ambulanspersonal, ordningsvakter, m.fl. och prova på delar av uniformsbärarnas arbete. Målet är att öka förståelsen mellan de unga och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken samt att väcka intresset för dessa yrken. Efter avslutad termin kan de ungdomar som vill fortsätta som MBU-ambassadörer. De får då vara med och utveckla arbetet, hjälpa till med marknadsföring och rekrytering till nya grupper samt hjälpa till vid träffarna under kommande terminer. Kontakta kommunens kontaktcenter för mer information. 0451-26 70 00.

#duspelarroll

#duspelarroll vill bidra till att ungdomar tillsammans med vuxna skapar ett mer tillåtande och öppet klimat på skolan.
Ett klimat vi hoppas att ungdomarna även kommer att bära med sig på fritid med familj och vänner. Förebyggandecentrum arbetar våldsförebyggande i samverkan med grundskolor i kommunen.
I materialet #duspelarroll, som vänder sig till åk. 7–8 på högstadiet har vi fokus på jämställdhet och att motverka en normalisering av lindrigt våld.
De tre principerna 1) sambandet mellan lindrigt och grovt våld
2) sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld och
3) att aktiva åskådare tidigt kan agera mot lindrigt våld, finns som en röd tråd genom materialet och är utgångspunkten i det våldsförebyggande arbetet. #duspelarroll ger ungdomar möjlighet att reflektera kring destruktiva normer och utgår från forskning som visar på att det i mer jämställda miljöer förekommer mindre våld.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: