Hässleholms kommun

Dina rättigheter som registrerad

Vi månar om att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Om dina uppgifter finns i Hässleholms kommuns system har du som registrerad vissa rättigheter, bland annat rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Du vänder dig till respektive personuppgiftsansvarig om du vill använda någon av dina rättigheter som du kan läsa om på den här sidan.

Rätt till information

Du har rätt att få veta när, hur och varför kommunen behandlar dina personuppgifter. Den här informationen kan du ta del av via sidan Personuppgifter. Som kommun är vi är också skyldiga att informera dig när vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång – registerutdrag

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. Av det framgår vilka uppgifter som vi behandlar om dig. Ett registerutdrag innehåller följande information:

  • vilka personuppgifter som vi behandlar.
  • varför vi behandlar dina personuppgifter.
  • vem som är mottagare av personuppgifterna.
  • hur länge personuppgifterna kommer att behandlas.
  • information om vilka rättigheter du har.
  • information om varifrån personuppgifterna har samlats in.
  • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Hör av dig till personuppgiftsansvariga i vår kommun för att få ut ditt registerutdrag.

Personuppgiftsansvariga

Rätt till rättelse

Du kan kräva att de uppgifter som behandlas om dig är korrekta och i vissa fall även aktuella, och du har alltså rätt att få uppgifterna korrigerade eller kompletterade vid behov. Innan en rättelse blir genomförd gör kommunen en bedömning om vi anser uppgifterna vara felaktiga eller missvisande.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Eftersom offentlighetsprincipen gäller i kommunens verksamheter finns det dock andra regler som säger att de handlingar som finns hos kommunen måste sparas under en viss tid. Dessa regler går före dataskyddsförordningen och kan därför innebära att vi inte kan tillmötesgå din begäran om att radera personuppgifterna.

Rätt att begränsa behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, exempelvis under tiden då Hässleholms kommun utreder om du har rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till dataportabilitet

Personuppgifter som du själv har lämnat eller som har hämtats in automatiskt genom dina aktiviteter (till exempel trafikdata, sökhistorik, hälsodata som har skapats i en app, geografisk data med mera), och där behandlingen av personuppgifterna sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig på grund av ett avtalsförhållande, har du rätt att få ut för användning hos en annan part.

Rätt att invända mot en behandling

Om du anser att Hässleholms kommun använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att invända mot behandlingen.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering

Dina personuppgifter kan i vissa situationer komma att användas för att fatta helt automatiska beslut som har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt. Automatiskt beslutsfattande är endast tillåtet om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om det uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till det. Du har rätt att invända mot automatiska beslut och kan begära att en omprövning av beslutet görs av en fysisk person.

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering är en automatisk behandling av personuppgifter där uppgifterna används för att exempelvis analysera eller förutsäga dina arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

För mer information, läs på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: