Hässleholms kommun

Regler vid hyra av lokal eller anläggning

Om du hyr lokaler och anläggningar genom Hässleholms kommun finns det regler för dig som hyresgäst. Det är viktigt att du som ansvarar för bokningen tar del av dessa. Har du frågor kring något är du välkommen att kontakta oss.

För dig som hyresgäst

Ta noga del av nedan ordningsregler och hyresvillkor när du hyr en lokal eller anläggning genom kultur- och fritidsförvaltningen, Hässleholms kommun. Om du inte följer dessa riskerar du att få bötesavgifter.

 1. Lokaler och anläggningar får endast användas för bokningsbeskedets angivna ändamål och endast under angiven tid. Hyresgästen måste vara myndig (18 år) och är skyldig att rätta sig efter de anvisningar som lämnas.
 2. Lokaler och anläggningar hyrs ut i befintligt skick. Det är hyresgästens ansvar att slutligen bedöma och själv ta ansvar för att lokalen eller anläggningen lämpar sig för den verksamhet som förhyrningen avser. Minsta bokningstid är en (1) timme. Gäller inte i ishallar eller i lokaler och anläggningar där givna omständigheter inte medger detta.
 3. Kommunens personal har rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera verksamheten i lokalen eller anläggningen.
 4. Vid skada på eller i lokalen eller anläggningen, eller hyresvärdens övriga egendom, skall anmälan göras till kultur- och fritidsförvaltningen omgående. Vid skada på grund av uppsåt eller vårdslöshet kommer ersättning för reparation av skadan att utkrävas av hyresgästen.
 5. En av hyresgästen utsedd ansvarig person eller ledare skall alltid finnas på plats under hyrestiden. Den ansvarige svarar för att material, redskap, tillbehör och dylikt återställs till anvisad plats eller till anvisad standardmöblering vid upplåtelsens slut.

  Dessutom skall ansvarig se till att grovstädning sker av använda utrymmen, att ljuset släcks, att vattenkranar stängts av och att samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta. Med grovstädning menas att hyresgästen sopar av och plockar upp lösa föremål från golven och lägger i papperskorgar.

  I vissa lokaler eller anläggningar finns speciella hyresregler som hyresgästen har att rätta sig efter. Dessa skrivs alltid ut på bokningsbeskedet. Om hyresgästen förorsakar extra städning av hyrd lokal eller anläggning, debiteras den faktiska lokalvårdskostnaden. Vid publika arrangemang skall arrangören svara för grovstädning av läktare och dylikt.
 6. Upplåtelsen får inte utan kultur- och fritidsförvaltningens godkännande överlåtas på annan person eller sökas i annans namn.
 7. Det åligger hyresgästen att själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter där sådant behövs. Det åligger vidare på hyresgästen att se till att det i lokalen eller anläggningen inte vistas fler personer än som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta. Hyresgäster skall ta del av lokalens eller anläggningens brandskyddsföreskrifter.
 8. Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredsställande "intern" ordning och vakthållning upprätthålls såväl inomhus som utomhus. Upplåtaren äger rätt att på hyresgästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan upprätthålla ordningen inom, eller i anslutning till, lokalen eller anläggningen.
 9. Hyresgästen svarar själv för skada på, eller förlust av, medförda tillhörigheter till lokalen eller anläggningen.
 10. Servering eller förtäring av alkoholdrycker får inte förekomma i lokaler eller anläggningar som förvaltningen hyr ut eller där förvaltningen bedriver verksamhet. Undantag härifrån kan göras av förvaltningschefen vid särskilda arrangemang och/eller om tillståndsmyndighet, med stöd av lagen om handel med drycker, lämnat tillstånd för servering av alkoholdrycker, eller inom slutna sällskap i fest- och möteslokaler.
 11. Vid all förhyrning ingår lån av nyckel eller tagg för inpassering. För nyckel, tagg eller kort som kommit bort, debiteras kostnad enligt gällande prislista (gäller när den har kvitterats ut från kultur- och fritidsförvaltningen).
 12. Hyresgästen skall till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokalen eller anläggningen får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. I förekommande fall äger kultur- och fritidsförvaltningen rätt att kräva förskottsbetalning för hyra av lokalen eller anläggningen.
 13. Bokade tider som inte utnyttjas och som inte avbeställts inom föreskriven tid debiteras enligt gällande taxa.
 14. Vid utnyttjande av lokal eller anläggning under tid som inte bokats, debiteras tid enligt gällande taxa plus bötesavgift (se längre ner på sidan under bötesavgifter).
 15. Kultur- och fritidsförvaltningen delfakturerar i efterhand varje månad.
 16. Hyresavtalet kan upphöra att gälla omedelbart vid väsentligt avtalsbrott eller om hyresgästens verksamhet bryter mot gällande lagstiftning.
 17. Vid arbetsmarknadskonflikt (strejk, lockout etcetera), brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalen eller anläggningen inte kan brukas enligt avtalet, debiteras ingen hyra.
 18. I samtliga lokaler och anläggningar råder förbud mot dopingpreparat. Rökning är förbjuden både inomhus och utomhus vid lokaler och anläggningar. Parkeringsföreskrifter skall efterlevas.
 19. Allmänt förbud råder också mot handbollsklister. Undantag mot förbud av handbollsklister finns i Bjärnums sporthall, Läredahallen och Furutorpshallen i Vinslöv. Där får klister som godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen användas.
 20. Det är förbjudet att:
  • kasta eller studsa bollar i omklädningsrum, korridorer, trappor etcetera
  • rengöra kläder eller skor i duschrum och toaletter
  • medföra glasföremål i duschrum
  • sätta upp reklamskyltar och liknande i lokalerna utan kommunens medgivande
  • använda skor som efterlämnar märken i lokalerna
 21. I samtliga taxor med momplikt ingår 12 eller 25 % moms.
 22. Förening är ansvarig att följa livsmedelslagens bestämmelser vid all servering som sker i eller vid lokalen eller anläggningen. Lagen ställer krav på hygien som handtvätt, skyddskläder, rengöring, rätt förvaringstemperatur och oftast behövs också tillstånd eller registrering.

Bötesavgifter

Avgifter tas ut för hyresgäster som inte följer ordningsregler och upplåtelseprinciper i samband med nyttjande av lokaler eller anläggninger som är bokade genom kultur- och fritidsförvaltningen.

Bötesavgifter

Orsak

Avgift per tillfälle

Ej återställd materiel

350 kronor

Ej stängd ytterdörr (en eller flera)

Utryckningskostnad
plus 700 kronor

Ljuset ej släckt

350 kronor

Öppna fönster (ett eller flera)

350 kronor

Utebliven grovstädning (tejp, muggar, snus med mera) av omklädningsrum, läktare hall etcetera

Verklig personalkostnad plus 350 kronor

Kran eller dusch påslagen

350 kronor

Otillåtet nyttjande av anläggning

Hyresavgift plus 700 kronor

Sönderslagen materiel

Verklig kostnad plus 350 kronor

Mer information

För frågor kring din bokning och ordningsreglerna är du välkommen att kontakta oss.

E-post: lokalbokning.fritid@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: