Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga.

Digitala handlingar

Kommunfullmäktige 29 mars 2021 § 70, Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 

Förvaltningsrätten i Malmö hemställer om att bilagda dom med tillhörande hänvisning om hur manöverklagar hålls tillgänglig hos Hässleholms kommun under tiden den 10 maj 2022 till och med den 7 juni 2022.

Bildande av naturreservatet Hovdala

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun med tillhörande skötselplan och bevarandeplan för Natura 2000 området Hovdala.

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa på kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. Ring gärna innan, via kommunens kontaktcenter, telefon 0451-26 70 00 och fråga efter aktförvararen.

Tillgängliga pappershandlingar


 • Genom beslut den 28 april 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom
  Länsstyrelsen Skåne meddelat Svevia AB slutliga villkor enligt miljöbalken för
  tillverkning av kemiska produkter på fastigheten Röinge 42: 1 i Hässleholms
  kommun. Beslutet kan överklagas.
  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.
 • Vida HN AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne
  ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökad sågverksverksamhet på fastigheterna Hästveda 55: 1, 55 :4 och 6:49 i Hässleholms kommun.
  Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.
  Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller
  Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 maj 2022 .
 • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för täktverksamhet på fastigheten Angsholm 4:1, Hässleholms kommun.
  Sökande: Bröderna Hall AB.

Sidan uppdaterades