Hässleholms kommun

Ställföreträdare till barn

Uppdraget som ställföreträdare innebär att utföra uppgifter för någons annans räkning, tillvarata någon annans rättigheter samt verka för dennes bästa.

Upprätta och lämna in förteckning över egendom

Gode män och förvaltare som har i sitt uppdrag att förvalta egendom är skyldiga att vid uppdragets start, upprätta en förteckning över aktuella tillgångar och skulder.

Detsamma gäller för särskilt förordnade vårdnadshavare/förmyndare/medförmyndare med flera samt legala förmyndare (föräldrar) vars underåriga barn har tillgångar som överstiger åtta gånger prisbasbeloppet.

 • Förteckningen ska lämnas in senast två månader efter det datum du blev förordnad som ställföreträdare.
 • Vid förmynderskap ska förteckningen vara överförmyndaren tillhanda en månad efter det att barnets tillgångar översteg åtta gånger prisbasbeloppet.
 • Kom ihåg att skriva under blanketten.

Till blanketten ska du bifoga

 • underlag som exempelvis huvudmannens senaste inkomstdeklaration, saldobesked från bank och/eller kreditgivare samt taxeringsbevis för fastighet
 • underlag i original som styrker värdet av de tillgångar och skulder huvudmannen hade samma dag som tingsrätten fattade beslut om att du skulle bli ställföreträdare.

Förteckning

Förteckning över tillgångar och skulder Pdf, 818.3 kB.

 • Du som är förälder och förmyndare för ditt barn är skyldig att skicka in en förteckning över barnets tillgångar om de överstiger åtta prisbasbelopp till överförmyndaren.
 • Förteckningen måste ha kommit in till överförmyndaren inom en månad från det att barnets tillgångar översteg åtta prisbasbelopp.
 • På förteckningen ska du ange barnets tillgångar och skulder per den dag tillgångarna översteg åtta prisbasbelopp. Uppgifterna ska styrkas med saldobesked från bank och undertecknas av samtliga förmyndare. Du ska redovisa samtliga tillgångar, med undantag för ett eventuellt ungdomskonto som barnet själv använder.

 • Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare, medförmyndare och förordnad förmyndare är skyldig att skicka in en förteckning över barnets tillgångar och skulder inom två månader från att du blivit utsedd till ställföreträdare. På förteckningen ska barnets tillgångar och skulder anges per den dag du blev förordnad.
 • Tänk på att en förteckning över egendom måste skickas in. Om du trots påminnelse inte har skickat in denna handling kan ärendet tas vidare till tingsrätten.
 • Uppgifterna ska styrkas med saldobesked från bank och undertecknas på heder och samvete av samtliga förmyndare. Du ska redovisa samtliga tillgångar, med undantag för ett eventuellt ungdomskonto som barnet själv använder.

Samtycke och tillstånd

Det finns vissa åtgärder i ditt uppdrag som ställföreträdare för barn som kräver överförmyndarens samtycke. Om barnet är över 16 år kan du även behöva hens samtycke.

 • Som föräldraförmyndare eller annan ställföreträdare för ett barn får du endast för barnets räkning sälja eller köpa fastighet, bostadsrätt eller tomträtt om överförmyndaren samtycker.
 • Du måste skrifligen ansöka om överförmyndarens samtycke för att köpa eller sälja fast egendom för barnets räkning.
 • Om ni är två förmyndare eller ställföreträdare måste båda underteckna ansökan om samtycke. Om barnet är över 16 år ska även hen själv skriva under ansökan om samtycke.


Till ansökan ska du bifoga

 • utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret
 • utdrag behövs för att visa vem som äger fastigheten eller bostadsrättslägenheten. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt
 • kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo
 • om säljaren är ett dödsbo krävs kopia av registrerad bouppteckning för att visa att barnet du hjälper är dödsbodelägare
 • yttrande från barnet om att hen är över 16 år
 • värdering från annan mäklare än den som sköter försäljningen som gjorts innan försäljningsdatum. Sker försäljningen utan hjälp av mäklare krävs istället två värderingsutlåtanden från två olika mäklarfirmor
 • budlista från mäklare
 • köpekontrakt i original som undertecknats av köpare och säljare. Av kontraktet bör det framgå att kontraktet är giltigt först när överförmyndaren beslutat om att ge samtycke till försäljningen.

 • Konto som är överförmyndarspärrat innebär att du som barnets ställföreträdare måste ansöka om tillstånd att ta ut pengar från detta konto hos överförmyndaren.
 • Du ska skicka in din ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto innan du köper den sak eller tjänst som du vill använda barnets pengar till. Om du skickar in en ansökan i efterhand finns en risk att ansökan inte godkänns.

Ansökan ska undertecknas av

 • samtliga förmyndare till barnet
 • barnet själv – om hen är över 16 år.

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Ansökan om uttag Pdf, 1.4 MB.

 

När överförmyndaren fattar beslut om du får göra ett uttag från överförmyndarspärrat konto tar de utifrån föräldrabalken hänsyn till att barnet har tillräckliga medel för

 • sitt uppehälle
 • sin utbildning
 • nytta i övrigt.

Föräldrar har även ett ansvar att stå för vissa typer av utgifter, så kallat föräldraansvar.

Du behöver sätta in barnets pengar på ett överförmyndarspärrat konto vid utbetalningar, exempelvis på grund av arv eller försäkring, som överstiger ett prisbasbelopp.

Som föräldraförmyndare eller annan ställföreträdare får du endast ge och ta emot en gåva från en underårig efter samtycke från överförmyndaren. Detta gäller särskilt i fråga om gåva om fast egendom eller andra typer av gåvor som kan medföra kostnader och ansvar för barnet. Det kan även bli aktuellt att utse en god man för barnet för att företräda barnet i samband med gåvohandlingen.

Om du vill investera eller placera barnets tillgångar i fonder, aktier, med mera behöver du i vissa fall överförmyndarens samtycke.

Om ett barn över 16 år vill starta ett företag och bedriva rörelse krävs överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren ger samtycke endast om det kan anses lämpligt och förenligt med barnets bästa.

Årsräkning och redogörelse

Du som är ställföreträdare för barn ska varje år skicka in en redogörelse. Detta gäller för dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare, särskilt förordnad förmyndare, medförmyndare och god man.

Redogörelsen ska lämnas in till överförmyndaren tillsammans med årsräkning alternativt sluträkning och avse samma tidsperiod. Du ska lämna in handlingarna för föregående år före den 1 mars varje år.

Blankett för redogörelse och årsräkning

Du kan hämta blanketter för redogörelse och årsräkning för underårig i kontaktcenter i Stadshuset eller kontakta overformyndaren@hassleholm.se för att få dem mejlade eller hemskickade till dig.

Besöksadress och öppettider till kontaktcenter

Körjournal endast förordnade förmyndare

Körjournal för resor Pdf, 1.4 MB.

Checklista

Anvisning och checklista för årsräkning Pdf, 374 kB.

 • I årsräkningen ska du redovisa barnets tillgångar och skulder vid årets början och slut samt inkomster och utgifter under perioden.
 • Till årsräkningen ska du bifoga kontoutdrag och årsbesked från bank. Om du gjort uttag från överförmyndarspärrat konto under året ska du även skicka med underlag som visar vad de uttagna medlen använts till.
 • Tänk på att barnbidraget inte är en inkomst för barnet utan ett bidrag till föräldrarna. Barnbidraget ska därför inte redovisas i årsräkningen. Om barnet får hela eller delar av barnbidraget ska dock den summan redovisas som en inkomst.
 • Ett barn över 16 år som får lön för eget arbete får själv ta hand om dessa pengar. Du ska därför inte redovisa lön i årsräkningen. Det kan dock vara lämpligt att anteckna att barnet har arbetat och fått lön.
 • Om barnet har begränsad ekonomi eller om det i övrigt finns särskilda skäl kan överförmyndaren fatta beslut om att befria dig från skyldigheten att lämna in årsräkning och/eller sluträkning.

I samband med att överförmyndaren granskar din förteckning över egendom kan överförmyndaren fatta beslut om att befria dig från ekonomisk redovisning. Du kan även ansöka om befrielse senare under ditt uppdrag.

Även om du får beslut om befrielse från att skicka in årsräkningen är du ändå skyldig att skicka in redogörelser. I redogörelsen får du besvara frågor om barnets ekonomi och livssituation. Det är också i redogörelsen som du anger om du önskar arvode och kostnadsersättning.

 

För att få ersättning för uppdraget är det viktigt att du som är särskilt förordnad vårdnadshavare också skickar in ett intyg till överförmyndaren – utöver årsräkning och redogörelse.

Om du inte tror att du hinner skicka in årsräkningen innan den 1 mars är det viktigt att du ansöker om uppskjuten inlämning. Du kan bara få uppskjuten inlämning beviljad om begäran kommit in till överförmyndaren före den 1 mars och du har ett giltigt skäl.

Allmän information

En ställföreträdare kan självklart åka på semesterresor, men har fullt ansvar för huvudmannen under semestern. Det innebär att ställföreträdaren behöver förbereda vissa praktiska saker innan hen åker bort. Detsamma gäller om hen blir sjuk.


Om ställföreträdaren på grund av semester eller sjukdom ska vara borta bör hen exempelvis

 • alltid underrätta huvudmannen, huvudmannens anhöriga och professionella nätverk
 • se till att huvudmannen har fickpengar
 • se till att huvudmannens räkningar kommer att betalas.

Om ställföreträdaren planerar att vara borta en längre period ska hen höra av sig till överförmyndaren. Ställföreträdaren bör då fundera på om hens uppdrag kanske bör upphöra, alternativt att en tillfällig extra god man utses till huvudmannen.

 

En ställföreträdare kan aldrig ta semester från själva uppdraget eftersom det är ett personligt förordnande. Om ställföreträdaren önskar bli utbytt i uppdraget behöver hen skicka en skriftlig begäran till överförmyndaren.

En ställföreträdare har alltid rätt att själv begära att bli utbytt. Ställföreträdaren är dock kvar i uppdraget tills överförmyndaren har fattat beslut om att utse en ny ställföreträdare.

Om du som ställföreträdare vill begära att bli utbytt i ditt uppdrag ska du skicka en skriflig begäran till socialförvaltningen och tingsrätten.

 

I skrivelsen får du gärna ange

 • varför du begär att bli utbytt
 • vad överförmyndaren ska tänka på när det gäller förordnandet av en ny ställföreträdare.

Om du vill bli utbytt exempelvis på grund av svårigheter i uppdraget, kan det vara bra för överförmyndaren att veta det när de ska utse en ny ställföreträdare till huvudmannen. Du kan alltså genom skrivelsen hjälpa överförmyndaren att hitta en ny ställföreträdare som passar i uppdraget och bidra till att bytet i övrigt går så smidigt som möjligt.

 • Överförmyndaren tillfrågar en person som de anser lämplig för uppdraget som ställföreträdare.
 • Den tillfrågade personen får kontaktuppgifter till den ställföreträdaren som begärt att få bli utbytt – för att kunna ta del av upplysningar om uppdraget samt bestämma tid för att träffa huvudmannen.
 • Den nya ställföreträdaren träffar huvudmannen på ett första möte. Den förra ställföreträdaren eller någon annan person som huvudmannen känner kan också närvara.

Överförmyndaren kan fatta beslut om byte först när den som tillfrågats för uppdraget som ny ställföreträdare skriftligen har åtagit sig uppdraget och huvudmannen har samtyckt till att denna person utses.

Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, får i stället närmast anhöriga tillfälle att yttra sig över bytet innan beslut fattas.


När överförmyndaren fattat beslut om byte, skickar de beslutet till

 • den förra ställföreträdaren
 • den nya ställföreträdaren
 • till huvudmannen (om huvudmannen förstår vad saken gäller).

I beslutet anges vilken dag den förra ställföreträdarens uppdrag avslutades och den nyas uppdrag tar vid.

Överförmyndaren försöker genomföra byte där ställföreträdaren begärt att få bli utbytt så snart som möjligt men i svårare uppdrag kan det ta tid att hitta en ny lämplig ställföreträdare.

Om huvudmannen flyttar och folkbokförs i en annan kommun är det mycket viktigt att ställföreträdaren genast anmäler det till överförmyndaren.

Överförmyndaren ska då omedelbart överflytta ärendet och de handlingar i ärendet som förvaras hos överförmyndaren till den nya kommunen.

Ställföreträdaren behåller sitt uppdrag även om huvudmannen flyttar till en annan kommun. Det är upp till ställföreträdaren själv att begära att bli utbytt i sitt uppdrag, om hen vill det, när huvudmannen flyttar. Begäran om att bli utbytt ska i sådana fall skickas till den nya kommunen där huvudmannen folkbokförts. Även all redovisning av uppdraget ska ställföreträdaren skicka till den nya kommunen.

Upphörande eller ändring av uppdrag som ställföreträdare

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra på två olika sätt – genom att tingsrätten beslutar om att det ska upphöra eller genom att huvudmannen avlider. Det innebär att ditt uppdrag samtidigt upphör.

Ett godmanskap upphör när uppdraget som god man är slutfört eller när den underårige blir myndig. Godmanskapet upphör då automatiskt.

 

God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra. Notera att denna ordning inte gäller godmanskap för ensamkommande barn.

När ditt uppdrag som ställföreträdare för ett barn upphör ska du skicka in en sluträkning till överförmyndaren. Ditt uppdrag upphör när barnet blivit myndigt eller om du fått beslut om det.

 

I din sluträkning, som redovisas på samma blankett som årsräkningen, ska barnets tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter under perioden redovisas.

 

Tänk på att du ska spara underlag och verifikationer i minst tre år efter att ditt uppdrag avslutats.

 

Till sluträkningen ska du bifoga kontoutdrag och årsbesked från bank. Om du gjort uttag från överförmyndarspärrat konto under året ska du skicka med underlag som visar vad de uttagna medlen använts till.

Tänk på att du som särskilt förordnad vårdnadshavare även ska inkomma med redogörelse samt årsräkning till överförmyndaren.


Du ska se över barnets ekonomi och försök avgöra vilka tillgångar som finns i barnets namn. Öppna konton i barnets namn om det behövs. Om du är medförmyndare för endast en del av barnets ekonomi eller särskilda tillgångar gäller naturligtvis denna begränsning.


Ungdomskonto eller annat motsvarande konto som ett äldre barn själv tar hand om ska inte vara överförmyndarspärrat. Om barnet inte har sådant konto men behöver det, ska du öppna ett sådant för barnet (oftast med tillhörande uttagskort).


Ansök om de bidrag som barnet har rätt till

 • barnbidrag
 • studiemedel och tillägg
 • ekonomiskt bistånd
 • barnpension/efterlevandeskydd om förälder avlidit
 • fondmedel i vissa fall, med mera.

Kontrollera särskilt med Pensionsmyndigheten (PPM) och Försäkringskassan till vilket konto utbetalningar sker.

Kom överens med barnet om hur fickpengar ska ges och gör samtidigt bedömningen av hur mycket pengar barnet kan hantera.

Ett omyndigt barn som fyllt 16 år och som har lön från eget arbete får själv handha dessa pengar. Det finns regler i Arbetsmiljölagen angående minderåriga arbetstagare.

 

Du ska kontrollera att barnet inte är registrerat för skuld hos kronofogdemyndigheten. Du får själv inte skuldsätta barnet.

Du har inte någon försörjningsplikt gentemot barnet som särskilt förordnad vårdnadshavare och barnet ärver inte dig. Du får heller inte sammanblanda barnets medel med dina egna.

 

Säkerställ att barnet är omfattat av en lämplig försäkring.

Som ställföreträdare för barn har du inte tystnadsplikt. Däremot ska du naturligtvis handskas mycket försiktigt med all information om barnet och ta hänsyn till att inte bryta mot barnets förtroende för dig. Misstänker du att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

 

Ett barn som fyllt 16 år ska alltid ges möjlighet att yttra sig i frågor som rör dem själva. Även yngre barn ska ges möjlighet att säga sin sak utefter sin ålder och mognad.

Arvskifte - om barnet ska ärva

Om ett barn och barnets förälder ska ärva från en och samma person kräver lagen att barnet företräds av en utomstående person, en god man. Den gode mannen ska sedan ansöka hos överförmyndaren om samtycke till fördelning av arvet. Även förmyndare till barn som ska ärva behöver i vissa situationer överförmyndarens samtycke till fördelningen av arvet.

Följande handlingar ska skickas till överförmyndaren för att de ska kunna godkänna arvskifte.

 • Bouppteckning från dödsboet som måste vara registrerad av Skatteverket.
 • Eventuellt testamente i kopia.
 • Arvskifte i original och kopia. Arvskiftet ska vara undertecknat och godkänt av samtliga dödsbodelägare. Om barnet företräds av förmyndaren ska förmyndaren underteckna arvskiftet för barnets räkning. Om barnet företräds av god man ska god man underteckna arvskiftet för barnets räkning. Om barnet har fyllt 16 år ska även barnet godkänna arvskiftet.
 • Eventuella fullmakter i original.
 • Redovisningsräkning som visar vilka transaktioner som har skett på dödsboets konton under tiden mellan bouppteckningen och arvskiftet.
 • Skriftligt yttrande från barnets båda legala ställföreträdare om de samtycker till arvskiftet eller inte (om ansökan ges in av god man).

Ansökan om godkännande av arvskifte för barnet ska skickas in till överförmyndaren av barnets förmyndare eller barnets god man.

 

Efter arvskiftet godkänts ska du skicka in ett kontobevis om att barnets arv har satts in på ett bankkonto i barnets namn. Om barnet ärver mer än ett prisbasbelopp ska bankkontot överförmyndarspärras.

 

Arvskifte behövs som regel inte om barnet är ensam arvtagare. Om den avlidne hade inga eller mycket begränsade tillgångar behöver heller inget arvskifte upprättas.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: