Hässleholms kommun

Ställföreträdare för vuxna

Uppdraget som ställföreträdare innebär att utföra uppgifter för någons annans räkning, tillvarata någon annars rättigheter samt verka för dennes bästa.

Att tänka på i början av och under ditt uppdrag

I början av ditt uppdrag ska du

 • så snart som möjligt ta kontakt med din huvudman och hens anhöriga för att få en uppfattning om hens livssituation
 • tydligt klargöra ditt uppdrag samt vad uppdraget omfattar och inte omfattar
 • höra vad din huvudman önskar, om hen förstår vad saken gäller.

Var tydlig i din kommunikation och för dagbok kring vad du gör i uppdraget samt den information du har lämnat ut. Håll också huvudmannens närmast anhöriga informerade om vad som händer i din huvudmans liv.

Du ska kontrollera att huvudmannen har en gällande hemförsäkring. I vissa boenden kan huvudmannen omfattas av kommunens/regionens försäkringsskydd. I andra fall bör alltid en försäkring tecknas.

Du ska överförmyndarspärra huvudmannens värdepapper och samtliga bankkonton utom ett konto för löpande utgifter. Skicka intyg om att detta är gjort till överförmyndaren tillsammans med en förteckning över huvudmannens egendom.

Upprätta och lämna in förteckning över egendom

Om ditt uppdrag inkluderar ansvaret att förvalta huvudmannens egendom behöver överförmyndaren veta vilka tillgångar och skulder huvudmannen hade den dag du fick ditt uppdrag. Därför ska du som ställföreträdare lämna in en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder.

Att du som ställföreträdare ska lämna in en förteckning är reglerat i lag. Förteckningen är sedan utgångspunkten när du ska upprätta din första årsräkning till överförmyndaren.

Förteckningen ska vara ifylld och inlämnad inom två månader från det datumet då tingsrätten utsåg dig som ställföreträdare (förordnandedagen). Om förteckning över egendom inte kommer in i tid trots påminnelse kan du beläggas med viteföresläggande.

Förteckning

Förteckning över tillgångar och skulder Pdf, 818.3 kB.

Förutom att skicka in en förteckning ska du även bifoga underlag som styrker värdet på huvudmannens egendom och skulder.

I början kan det vara svårt att skapa sig en fullständig bild över huvudmannens eventuella skuldsituation. Du ska dock alltid ange de skulder du har kännedom om. Om du senare får veta om ytterligare skulder eller tillgångar ska du komplettera dessa genom att lämna in en så kallad tilläggsförteckning.

Du ska redovisa nedanstående från och med det datum då tingsrätten utsåg dig som ställföreträdare.

Redovisa de tillgångar din huvudman har på sina bankkonton, exklusive ännu ej utbetald ränta. Eventuell ränta sätts in på kontot vid årsskiftet och blir då en inkomst.
Ange bankens namn, hela kontonumret och saldot på kontot.
Styrk saldot med saldobesked från banken. Av saldobeskedet ska det framgå om kontot är överförmyndarspärrat. Kom ihåg att saldot på transaktionskontot i normalfallet inte ska överstiga
30 000 kronor, resterande pengar ska finnas på överförmyndarspärrade konton. Intyg på överförmyndarspärr ska bifogas.

 • Specificera värdepapper med andelar och/eller antal och värde.
 • Styrk innehavet med underlag från värdepappersförvaltaren.
 • Kom ihåg att bifoga underlag där det framgår att värdepapperna är överförmyndarspärrade.

 • Redovisa kapitalförsäkringarnas marknadsvärde.
 • Styrk värdet med underlag.

 • Om personen äger en eller flera fastigheter ska du ange både beteckning och vilken kommun den/de finns i.
 • En fastighet kan tas upp till taxerings- eller inköpsvärde.
 • Styrk ägandet med till exempel Skatteverkets beslut om fastighetstaxering.

 • Ange om din huvudman har ett bankfack. För att få inventera bankfacket behöver du ha huvud-mannens samtycke. Kan huvudmannen inte lämna sitt samtycke vid godmanskapsärende måste en läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller.
 • Om du får ett samtycke ska du anteckna vad som finns i bankfacket. Du måste ha sällskap av en anställd i banken när du inventerar bankfacket. Den bankanställda ska även underteckna inventeringslistan.

 • Lösören behöver ej anges om det inte är fråga om värdefulla tillgångar, så som exempelvis båt, bil, motorcykel, konst, antikviteter, möbler och samlingar. Vid behov bör en värdering göras.

Under ditt uppdrag

Under ditt uppdrag ska du

 • bevaka huvudmannens rätt till eventuell avgiftsnedsättning och rätten till det så kallade förbehållsbeloppet. Detta gäller särskilt om huvudmannen bor på vårdboende eller motsvarande
 • tänka på att huvudmannen och hens närmaste släktingar har rätt att ta del av handlingar som rör ditt uppdrag och som förvaras hos överförmyndaren
 • tänka på att aldrig blanda dina egna medel eller några andra medel som du förvaltar med huvudmannens medel – huvudmannens medel ska alltid stå på konton i huvudmannens eget namn.

Kontakta Försäkringskassan och om det är möjligt ska du ansöka om bostadstillägg åt huvudmannen varje år.

Huvudmannen kan också ha rätt till merkostnadsersättning för arvodet till dig som ställföreträdare.

Om någon annan än din huvudman ska hantera inköp till huvudmannen, exempelvis vårdpersonal eller anhöriga, ska hen skriva under kvittenser samt föra kassabok över inlämnad summa. Personen ska också spara kvitton.

Du måste regelbundet kontrollera kassaboken mot kvittona. Kom ihåg att det fortfarande är du som är ansvarig för huvudmannens pengar, även om någon annan delar ut kontanterna.

Generellt gåvoförbud gäller

En ställföreträdare får inte ge bort sin huvudmans tillgångar. Dock får personliga presenter så som julklappar, födelsedagspresenter och liknande lämnas så länge de står i proportion till huvudmannens ekonomiska situation.

 • Huvudmannen får såklart själv ge bort sin egendom i ett godmanskap, men du bör då kontrollera att hen förstår innebörden av en sådan handling. Om det är en större egendom som huvudmannen vill ge bort bör läkarintyg hämtas in för bedömning. Huvudmannen ska då själv underteckna gåvohandlingen och själv ta ut pengar från banken. Du som ställföreträdare får aldrig hjälpa till i det läget.
 • En person med förvaltare får inte ge bort sin egendom och det får inte heller du som förvaltare.
 • Om huvudmannen vill ge dig en gåva eller skriva in dig i sitt testamente ska du omedelbart meddela överförmyndaren och begära att få bli utbytt från uppdraget och ersatt av en annan god man eller förvaltare.

Informera dina egna anhöriga om ditt uppdrag

Det är viktigt att dina närmaste anhöriga känner till var du förvarar alla handlingar som rör dina huvudmän, det vill säga den enskildes verifikationer och löpande bokföring. Om du som god man eller förvaltare avlider säger lagen att dödsboet ansvarar för att skicka in en sluträkning.

Överförmyndaren är nämligen skyldig att veta hur det står till i ekonomin inför att en ny god man eller förvaltare ska ta över uppdraget. Detta innebär inte att uppdraget ärvs utan det handlar bara om att ekonomin behöver redovisas. Dödsboet kan anlita en jurist eller redovisningsekonom för att få hjälp med detta och ersättning kan betalas ut – detta är för att avlasta dödsboet mitt i sorgen och samtidigt skydda huvudmannen, vilket är överförmyndarens främsta uppgift.

Årsräkning och redogörelse

Du som är god man eller förvaltare har ansvar för att förvalta huvudmannens egendom vilket innebär att du är redovisningsskyldig. Därför ska du varje år ska skicka in en årsräkning, som är en ekonomisk redovisning, till överförmyndaren. Tillsammans med årsräkningen ska du även skicka in en redogörelse. Till hjälp för att fylla i årsräkningen finns det en checklista.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Det innebär att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden.

Årsräkning

Års- och slutredovisning Pdf, 359.5 kB.

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare

Redogörelse Pdf, 110.1 kB.

Körjournal

Körjournal för resor Pdf, 1.4 MB.

Anvisning och checklista

Anvisning och checklista för årsräkning Pdf, 374 kB.

Instruktion i arvodeshantering

Instruktion i arvodeshantering för gode män Pdf, 422.1 kB.

Första möjliga datumet att skicka in en årsräkning och redogörelse är första januari och sista datum för inlämning är sista februari.

Årsräkningen granskas genom att jämföra uppgifter som lämnas med förteckning över egendom, tidigare årsräkningar och underlagen för alla inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

Om årsräkningen inkommer för sent trots påminnelse beslutar överförmyndaren om vitesförläggande.

 

Inkomster under året

 • Kontrolluppgifter avseende pension och andra skattepliktiga inkomster.
 • Underlag för bostadstillägg.
 • Besked om slutlig skatt samt skattekontoutdrag från Skatteverket.
 • Underlag för övriga skattepliktiga respektive icke skattepliktiga inkomster.

Utgifter under året

 • Underlag för alla utgifter i original.
 • Kontoutdrag från bank som visar transaktionerna för hela redovisningsperioden. I de fall det inte framgår av kontoutdrag vad girobetalningen avser, ska kopior på betalorderna bifogas.
 • Kvittenser på överlämnade kontanter för privata medel. Om det inte klart framgår av kontoutdragen att överföring skett till huvudmannens eget konto, ska du även bifoga kontoutdrag för huvudmannens eget konto.
 • Kontoutdrag från Skatteverket som visar inbetalning av skatt och sociala avgifter – i de fall huvudmannen betalar arvodet eller del av arvodet.
 • Försäkringsbesked avseende hemförsäkring.
 • ”Övriga utgifter” ska alltid specificeras på särskild bilaga.

Tillgångar/skulder per den 31 december alternativt per upphörandedatum

 • Årsbesked avseende samtliga tillgångar och skulder.
 • Taxeringsbevis avseende fastighet.
 • Underlag för eventuella andra tillgångar.

För att överförmyndaren ska få en uppfattning om vad som hänt under året ska du lämna in en skriftlig redogörelse över huvudmannens situation och vilka åtgärder du har vidtagit i det aktuella uppdraget.

Det är också i redogörelsen som du anger om du önskar arvode, reseersättning och kostnadsersättning.

Redogörelsen ska lämnas in tillsammans med årsräkningen.

Du kan ansöka om att förlänga tidsfristen för inlämningen av årsräkningen via e-post för skyndsam handläggning.

 • Din ansökan måste ha inkommit till överförmyndaren före det att sista dagen för inlämnande av årsräkningen har passerat, det vill säga siste februari.
 • Du måste motivera din begäran.

Du kan endast få anstånd på grund av sjukdom eller dödsfall inom familjen. Varje begäran prövas särskilt. Du får skriftligt besked om du har beviljats anstånd och i så fall hur länge.

Det är viktigt att årsräkningen stämmer innan du lämnar in den till överförmyndaren. Om du lämnar in årsräkningen utan att den stämmer, kommer du bli ombedd att komplettera den. Om årsräkningen fortfarande inte stämmer efter komplettering kan överförmyndaren granska din årsräkning med anmärkning.

Om det saknas verifikat så kontakta den avtalspart för vilken det fattas verifikat för att få ett nytt verifikat utskickat. Om det exempelvis saknas hyresavier kontaktar du fastighetsägaren eller hyresvärden. Många företag erbjuder även e-fakturor och i de fallen kan du skriva ut verifikat från internet.

Autogiron är ett behändigt sätt att betala huvudmannens räkningar, men du måste ändå lämna in verifikat som styrker avtalsförhållandet mellan huvudmannen och betalningsmottagaren. Överförmyndaren måste kunna säkerställa att det är just huvudmannens räkning som dras via autogirot.

 

Du kan exempelvis bifoga en faktura ställd i huvudmannens namn där autogirot framgår, alternativt avtalet för autogiro.

Om det finns en handkassa på huvudmannens boende är personalen skyldig att föra en kassabok över alla insättningar och uttag som görs. Samtliga kontantuttag du gör och överlämnar till boendet ska verifieras mot kvittenser.

 

Du behöver inte redogöra för samtliga inköp som personalen gjort från handkassan i årsräkningen. I årsräkningen ska du endast redovisa de kontanter som överlämnats till boendet under fickpengar.

 

Om du överlämnar fickpengar i form av kontanter till huvudmannen redovisar du kontantuttagen och styrker detta med kvittenser. För de fall huvudmannen har ett eget separat konto för fickpengar redovisar du endast de överföringar som görs till kontot genom att skicka in kontoutdrag.

De inköp som huvudmannen gör från kontot med fickpengar behöver du inte redovisa. Samma princip gäller om fickpengar exempelvis sätts in på ett kort som hemtjänsten använder för inköp. Observera att den som har ett kontokort för privata medel skriftligen måste intyga detta. Du ska bifoga intyget till årsräkningen.

Årsräkningarna granskas i den ordning som de kommer in. Kompletteringar hamnar sist i turordningen.

Om en årsräkning är bristfällig, om underlag saknas eller andra oklarheter finns i redovisningen, begär överförmyndaren in kompletteringar från dig efter att de tagit emot din årsräkning.

Överförmyndaren har korrigerat en uppgift i årsräkningen vid granskningen. Tänk på att du ska lämna in årsräkningen korrekt ifylld. Se gärna korrigeringen som en återkoppling till dig och tänk på det inför nästa års inlämning av årsräkning.

Om överförmyndaren vid granskningen (eller annars) hittar någon anledning att anmärka på din förvaltning av huvudmannens ekonomi, ska du ges möjlighet att yttra dig. Som ställföreträdare får du i sådant fall ett brev från överförmyndaren där problemen eller bristerna beskrivs.

Det kan till exempel handla om att

 • det finns en differens vid jämförelse mellan olika poster i redovisningen
 • vissa av huvudmannens utgifter inte styrkts genom att kvittenser, kvitton eller liknande saknas
 • det av redovisningen framgår att du gjort en åtgärd för huvudmannens räkning som kräver samtycke från överförmyndaren, men där sådant samtycke inte finns
 • du sammanblandat huvudmannens medel med dina egna eller andra personers medel.

Om du får detta brev ska du lämna in de kompletteringar som efterfrågas. Om du inte hör av dig, om den komplettering du lämnat in inte är tillräcklig eller om ditt svar på annat sätt inte är tillfredsställande, granskar överförmyndaren redovisningen med anmärkning.

I samband med att överförmyndaren granskar en redovisning med anmärkning ska de också pröva om någon annan åtgärd ska vidtas på grund av anmärkningen. En åtgärd kan vara att de måste byta ut dig som ställföreträdare.

Samtycke och tillstånd

Som god man (inte som förvaltare) är du skyldig att ha huvudmannens samtycke till de åtgärder du gör för hens räkning. När det gäller vissa åtgärder kan du behöva överförmyndarens samtycke eller tillstånd – oavsett om du är god man eller förvaltare.

Åtgärder som kräver samtycke eller tillstånd

Om du ska sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt för huvudmannens räkning behöver du samtycke från överförmyndaren. Är du god man behöver du även huvudmannens samtycke.

Meddela överförmyndaren skriftligen att du ansöker om samtycke för att köpa eller sälja fast egendom för huvudmannens räkning.


Vid försäljning eller köp av fastighet eller bostadsrätt för huvudmannens räkning behöver du

 • läkarintyg som visar huruvida huvudmannen förstår innebörden av försäljningen/köpet eller inte
 • en oberoende värdering av fastigheten eller bostadsrätten
 • samtycke från överförmyndaren.

Ansökan om överförmyndarens samtycke till försäljning av fast egendom

Ansökan om försäljning av fast egendom Pdf, 142.9 kB.

Om du behöver göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto måste du ansöka om det skriftligen till överförmyndaren.


Ansökan ska

 • ange ändamålet med uttaget
 • innehålla en bifogad specifikation av de beräknade kostnaderna som föran­lett behovet av uttaget eller kopia av faktura som uttaget avser
 • undertecknas av huvudmannen, om hen förstår vad saken gäller.

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Ansökan om uttag Pdf, 1.4 MB.

Överförmyndaren måste godkänna arvskifte. Om du är god man ska också huvudmannen själv godkänna arvskiftet, om hen förstår vad saken gäller. Du som god man eller förvaltare ska alltid godkänna för huvudmannens räkning.


För att överförmyndaren ska kunna godkänna ett arvskifte ska du lämna in följande handlingar

 • kopia på bouppteckning (registrerad hos Skatteverket)
 • eventuellt testamente med bevis om att samtliga dödsbodelägare enligt lag tagit del av/godkänt testamentet. Som god man eller förvaltare får du aldrig godkänna ett testamente utan endast ta del av det
 • redovisning över hur medlen i dödsboet har förvaltats/använts från dödsdagen fram till dagen för arvskifte
 • arvskifte i original undertecknat av samtliga dödsbodelägare.

Huvudregeln är att du inte får sätta din huvudman i skuld, till exempel för krediter eller konsumentlån. Men om din huvudman exempelvis behöver köpa en bostad och behöver ta upp bolån kan du ansöka om överförmyndarens tillstånd.

Du behöver inte huvudmannens samtycke

 • när det gäller rättshandlingar som faller under den dagliga hushållningen, exempelvis betalning av hyra, el- och telefonräkning och liknande
 • om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, men då krävs ett läkarintyg som visar detta.

Om du som god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs, kan det som du har gjort komma att betraktas som ogiltigt och du kan även bli skadeståndsskyldig.

Upphörande eller ändring av uppdrag som ställföreträdare

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra på två olika sätt – genom att tingsrätten beslutar om att det ska upphöra eller genom att huvudmannen avlider. Det innebär att ditt uppdrag samtidigt upphör.

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om huvudmannen inte längre vill ha en god man. Den gode mannen, huvudmannen, närstående eller överförmyndaren kan ansöka direkt hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra.

God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra. Notera att denna ordning inte gäller godmanskap för ensamkommande barn.

Om du som god man, du som har god man eller närstående ser att godmanskap inte är tillräckligt och att förvaltarskap i stället behövs, behöver du skicka in en skrivelse till Hässleholms tingsrätt.


I skrivelsen ska du tydligt förklara

 • varför godmanskap inte längre är tillräckligt
 • varför det är nödvändigt med ett förvaltarskap.

Om du är god man och själv ansöker om upphörande av godmanskap och anordnande av förvaltarskap hos tingsrätten är det du själv som för talan i tingsrätten.

Om du exempelvis är kusin eller vän till huvudmannen och inte är behörig att själv skicka en anmälan kan du lämna in en anmälan till överförmyndaren.

Du ska också lämna in ett nytt läkarintyg för förvaltarskap där det framgår varför förvaltarskap behövs.

Ställföreträdaren ska genast underrätta eventuella arvingar som tar över förvaltningen av dödsboet. Om ställföreträdaren har egendom hos sig som tillhör den avlidne, ska hen omedelbart lämna över den till arvingarna.

Inom en månad från dödsfallet ska ställföreträdaren också lämna in en sluträkning till överförmyndaren som gäller för tiden från den förra redovisningen fram till och med dödsfallet.

Sluträkning

Års- och slutredovisning Pdf, 359.5 kB.


Om ställföreträdaren inte hittar några släktingar till den avlidne huvudmannen, ska hen vända sig till en begravningsbyrå för att beställa begravning.


Om huvudmannen saknar arvingar och testamentstagare ska ställföreträdaren se till att anmälan om dödsfallet görs till socialförvaltningen. Socialförvaltningen övertar de inledande åtgärderna och ser till att huvudmannens egendom är tryggad, exempelvis genom att hens bostad hålls låst.


Information om dödsboanmälan


Ställföreträdaren behöver också se till att dödsfallet anmäls till Kammarkollegiet som företräder Allmänna Arvsfonden. Kammarkollegiet avvecklar dödsboet.

En ställföreträdare kan självklart åka på semesterresor, men har fullt ansvar för huvudmannen under semestern. Det innebär att ställföreträdaren behöver förbereda vissa praktiska saker innan hen åker bort. Detsamma gäller om hen blir sjuk.


Om ställföreträdaren på grund av semester eller sjukdom ska vara borta bör hen exempelvis

 • alltid underrätta huvudmannen, huvudmannens anhöriga och professionella nätverk
 • se till att huvudmannen har fickpengar
 • se till att huvudmannens räkningar kommer att betalas.

Om ställföreträdaren planerar att vara borta en längre period ska hen höra av sig till överförmyndaren. Ställföreträdaren bör då fundera på om hens uppdrag kanske bör upphöra, alternativt att en tillfällig extra god man utses till huvudmannen.

 

En ställföreträdare kan aldrig ta semester från själva uppdraget eftersom det är ett personligt förordnande. Om ställföreträdaren önskar bli utbytt i uppdraget behöver hen skicka en skriftlig begäran till överförmyndaren.

En ställföreträdare har alltid rätt att själv begära att bli utbytt. Ställföreträdaren är dock kvar i uppdraget tills överförmyndaren har fattat beslut om att utse en ny ställföreträdare.

Om du som ställföreträdare vill begära att bli utbytt i ditt uppdrag ska du skicka en skriftlig begäran till överförmyndaren.

 

I skrivelsen får du gärna ange

 • varför du begär att bli utbytt
 • vad överförmyndaren ska tänka på när det gäller förordnandet av en ny ställföreträdare.

Om du vill bli utbytt exempelvis på grund av svårigheter i uppdraget, kan det vara bra för överförmyndaren att veta det när de ska utse en ny ställföreträdare till huvudmannen. Du kan alltså genom skrivelsen hjälpa överförmyndaren att hitta en ny ställföreträdare som passar i uppdraget och bidra till att bytet i övrigt går så smidigt som möjligt.

Överförmyndaren kan fatta beslut om byte först när den som tillfrågats för uppdraget som ny ställföreträdare skriftligen har åtagit sig uppdraget och huvudmannen har samtyckt till att denna person utses.

 

När överförmyndaren fattat beslut om byte, skickar de beslutet till

 • den förra ställföreträdaren
  den nya ställföreträdaren
 • till huvudmannen (om huvudmannen förstår vad saken gäller).

I beslutet anges vilken dag den förra ställföreträdarens uppdrag avslutades och den nyas uppdrag tar vid.

Överförmyndaren försöker genomföra byte där ställföreträdaren begärt att få bli utbytt så snart som möjligt men i svårare uppdrag kan det ta tid att hitta en ny lämplig ställföreträdare.

Om huvudmannen flyttar och folkbokförs i en annan kommun är det mycket viktigt att ställföreträdaren genast anmäler det till överförmyndaren. Överförmyndaren ska då omedelbart överflytta ärendet och de handlingar i ärendet som förvaras hos överförmyndaren till den nya kommunen.

 

Ställföreträdaren behåller sitt uppdrag även om huvudmannen flyttar till en annan kommun. Det är upp till ställföreträdaren själv att begära att bli utbytt i sitt uppdrag, om hen vill det, när huvudmannen flyttar.

 

Begäran om att bli utbytt ska i sådana fall skickas till den nya kommunen där huvudmannen folkbokförts. Även all redovisning av uppdraget ska ställföreträdaren skicka till den nya kommunen.

När ditt uppdrag som ställföreträdare upphör ska du upprätta en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens ekonomi. Senast inom en månad från att ställföreträdaren blivit utbytt ska hen lämna in sluträkning och/eller slutredogörelse för den sista perioden i uppdraget.

Om sluträkningen inkommer för sent trots påminnelse fattar överförmyndaren beslut om vitesförläggande.

Sluträkningen granskas mot bakgrund av det underlag som du har lämnat in tillsammans med sluträkningen.

Sluträkning

Års- och slutredovisning Pdf, 359.5 kB.

 

Begär saldo- och värdebesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar och skulder per den dag då ditt uppdrag upphörde.

Om huvudmannen har avlidit ska du bifoga dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Bifoga även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndaren skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godmans- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet efter avslutad granskning.

 

Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller utföra andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet.

När ställföreträdaren blivit utbytt från ett uppdrag är hen alltid skyldig att lämna över den information och de handlingar som behövs för att personen som tar över uppdraget ska kunna fortsätta sköta uppdraget till fullo.


Den förra ställföreträdaren ska alltid behålla sina originalverifikationer för sin ekonomiska redovisning i minst tre år efter att hens uppdrag har upphört.

 

Därefter ska handlingarna överlämnas till behörig mottagare.

 • Om huvudmannen då har en ny ställföreträdare ska den förra uppdragstagaren överlämna handlingarna till hen.
 • Om huvudmannen inte längre har en ställföreträdare är det huvudmannen själv som ska ta emot handlingarna.
 • Om huvudmannen avlidit ska handlingarna överlämnas till dödsbodelägare.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: