Hässleholms kommun

Kommun och politik

Fokus på att främja kommunens utveckling genom att både effektivisera och satsa framåt

Inför 2025 lägger styret, Socialdemokraterna och Moderaterna, fram sitt andra gemensamma budgetförslag för Hässleholms kommun. Trots en fortsatt ansträngd ekonomi görs vissa satsningar framåt, bland annat på investeringar i skolor, nya bostadsområden och en ny idrottshall i Sösdala. Skattenivån ändras inte.

- Diskussionerna har gått höga och våra partier har fått ge och ta, men vi har haft fokus på att göra det bästa för kommunens utveckling utifrån rådande förutsättningar. Vi behöver ständigt arbeta för att bli effektivare, samtidigt som vi måste satsa framåt. Vår budget speglar båda dessa ambitioner, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

- Inom perioden sker satsningar på en ny restaurangskola eftersom den gamla är uttjänt. För att kommunen ska utvecklas behövs fortsatt tillväxt, därför är det viktigt att ta fram mark för såväl boende som verksamheter. Arbetet med Björklunda fortsätter enligt plan, och även i Vinslöv sker satsningar eftersom där finns en stor efterfrågan. Kommunen tar över Vittsjö idrottsplats för att ge föreningen samma förutsättningar som andra lag i damallsvenskan. Andra satsningar är en ny idrottshall i Sösdala, en nybyggnation av Furutorpsskolan och en ny konstgräsplan på Österås, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

- Vi ser tyvärr en ökning av barn som behöver familjehem och personer som drabbas av våld i nära relationer. Socialnämnden får därför tillskott för att möta behoven av stöd och insatser. Inom omsorgen införs leverans av kyld mat, vilket ger en ökad valfrihet för individen och effektiviseringsmöjligheter för verksamheten med utrymme för mer tid till omsorgstagarna. Digitala inköp kommer att frigöra mer tid för personalen att utföra omvårdnad istället för att stå i kö i butiker. En annat område som vi prioriterar är näringslivsklimatet. Där fortsätter arbetet med hög ambitionsnivå, säger kommunalråd Lina Bengtsson (M).

Det nya badhuset Österåsbadet planeras att öppna årsskiftet 2025-2026. När så sker kommer badhusen Qpoolen, Bjärnum, Tyringe och Hässleholmsgårdens varmvattenbad att stängas. De gamla badhusen har passerat sin tekniska livslängd. Däremot kommer fastigheterna vara kvar och kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur dessa fastigheter kan användas framöver, exempelvis som bibliotek, mötesplats, fritidsgård, sporthall eller någon annan verksamhet som ger ett mervärde för respektive ort.

Prioriterade områden

De fyra strategiska utmaningar som beslutats för mandatperioden ligger fast i årets budgetförslag. Utvecklingsarbete pågår och kommunkoncernen ska fortsatt fokusera på: hållbar ekonomisk utveckling, attraktiv plats för medborgare och företag, livskvalitet och trygghet hela livet samt attraktiv arbetsgivare.

Driftbudgeten

Det här är några av förändringarna i nämndernas driftbudget:

Tekniska nämnden

Nämnden får ett tillskott med 0,8 mnkr samtidigt som kostnadseffektiviseringen på 1 mnkr år 2025 enligt tidigare plan tas bort. För att öka möjligheterna att underhålla de fastigheter som faktiskt behövs görs en budgetförstärkning med 5 mnkr från och med år 2025 för att riva uttjänta fastigheter. Parkeringsavgiften i Hässleholm höjs med 2 kr/tim och fler parkeringsplatser i centrala delar av Hässleholm kommer att avgiftsbeläggas. För detta läggs ett intäktskrav i nämndens ram på 2,1 mnkr. Energieffektivisering av gatubelysningen fortskrider och ger under planperioden minskade kostnader på 4,3 mnkr vilket har justerats i nämndens ram.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden får ett tillskott på totalt 3 mnkr för att få bättre förutsättningar att bedriva kultur- och fritidsverksamhet. Budgetmedel på 0,5 mnkr satsas för att bibehålla ungdomsverksamheten på Mötesplats Ljungdala. Nämnden kompenseras även med 0,55 mnkr för det höjda aktivitetsbidraget till föreningar som 2022 höjdes från 6,80 kr till 9 kr per deltagartillfälle. Spången på Alslingan vid västra Finjasjöns strand tas bort under 2025 vilket budgetkompenseras med 0,9 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden får ett tillskott under 2025 på 6 mnkr. Därtill ges tillskott i ramen för prisökningar för löner och lokaler inom den fristående verksamheten med totalt 11,4 mnkr. På grund av ett minskat barnafödande och att antalet skolbarn beräknas sjunka mer jämfört med tidigare prognos justeras nämndens ram ner med totalt 14,5 mnkr under planperioden.

Socialnämnden

Nämnden får ett tillskott på totalt 8 mnkr för att möta de ökade behoven av stöd och insatser.

Omsorgsnämnden

Nämnden får ett tillskott som är kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för äldreomsorg på totalt 45,1 mnkr under planperioden. Resursfördelningen kopplat till LSS-utjämningsbidrag justeras ner med 1,2 mnkr under planperioden. Kostnadseffektiviseringar motsvarande 11,1 mnkr under planperioden ska genomföras.

Satsningar i investeringsbudgeten

Investeringsutgifterna uppgår till totalt 1,2 mdkr för planperioden 2025-2027, varav 480 mnkr år 2025. Här är ett sammandrag:
Satsningen på ett nytt badhus på Österåsområdet i Hässleholm fortlöper och under december 2025 kommer Österåsbadet stå klart. Totalt satsas 420 mnkr i projektet. Det satsas även på fotboll på Österås: en ny konstgräsplan med belysning ska anläggas under 2027.


Andra satsningar inom fastigheter är nya lokaler för Vittsjö skola, en ny idrottshall i Sösdala med tillhörande lokaler för fritidsgård och brottning, ny förskola i Tyringe, ombyggnad och renovering av räddningstjänstens station i Hässleholm samt investeringar i kommunens kök. Det kommer även att byggas en ny restaurangskola samt en ny skola i Vinslöv som ska ersätta Furutorpskolan.


Fokus läggs på trygghet och säkerhet genom en rad olika åtgärder: brandlarm, kameraövervakning, trygghetslarm inom hemtjänst och trygghetsbelysning. Totalt avsätts 15 mnkr för investeringar i trygghet och säkerhet under planperioden.

Stora satsningar görs på kommunens fastigheter där det totalt tillskjuts 200 mnkr under planperioden för underhåll och ventilationsarbeten. Solenergi ska installeras för 13 mnkr. 13 mnkr läggs på energieffektivisering samt kostnads- och miljöbesparande åtgärder för att fasa ut byggnader med direktverkande el som uppvärmning. Som ytterligare ett led i energieffektivisering budgeteras det 19 mnkr för fortsatt utbyte till LED-lampor i gatubelysningen. Det avsätts även budgetmedel för utbyte av LED-lampor på motionsspåren i Tyringe och Bjärnum.

För att alla ska kunna färdas på ett säkert sätt fortsätter arbetet med asfaltering runtom i kommunen. Totalt avsätts 41 mnkr under planperioden. 69 mnkr satsas under planperioden på exploateringsverksamhet. För att möta behovet av tomter för bostadsbyggande avsätts pengar för Björklunda etapp 1. Det budgeteras även för bostadstomter i Vinslöv och Hässleholm. Därutöver planeras det för ett förvärv av Vittsjö IP under 2025.

Resultat

För 2025 budgeteras årets resultat till 23 mnkr.

Låneskuld

Till följd av de stora satsningarna som sker på investeringar ökar låneskulden med 232 mnkr till 1,83 mdkr under 2025.

Skatt

Förslaget bygger på en oförändrad skatt på 21,20 kr för år 2025.

Central samverkan och beslutsgång

De fackliga organisationerna informerades om budgetförslaget den 29 april. Förslaget kommer att samverkas den 8 maj. Budgetförslaget tas upp i kommunstyrelsen den 22 maj och i kommunfullmäktige den 10 juni.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: