Hässleholms kommun

Näringsliv och företag

Företagen nöjda med kommunens tillstånds-och myndighetsutövning

Årets nöjd kund index-mätning visar att företagen i hög utsträckning, oavsett utgång av myndighetsbesked, upplever att man har blivit väl bemött av kommunens medarbetare.

Högt omdöme inom många områden

Mätningen genomförs tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som årligen undersöker företagens uppfattning av den kommunala tillstånds- och tillsynsutövningen. Majoriteten av Sveriges kommuner gör samma mätning och Hässleholms kommun placerar sig med årets mätvärde 72 på plats 150 av de 198 kommuner som deltar i undersökningen. På Myndighetsområdet markupplåtelse placerar sig Hässleholms kommun på en andra plats i rankingen av 77 kommuner.

Svarsfrekvensen var hög i årets undersökning och totalt deltog 281 företag från Hässleholms kommun. Vi tackar alla företag som har tagit sig tid att svara på enkäten. Det är ett viktigt redskap för vidareutveckling av kommunens företagsservice.

Myndighetsområden som mäts är bygglov, brandskydd, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och markupplåtelse. I undersökningen får företagen svara på hur de upplevde kommunens handläggning av sitt ärende gällande bemötande, tillgänglighet, information, effektivitet, rättssäkerhet och kompetens.

Som tidigare år är bemötande ett område som Hässleholms kommun får hög notering på. Detta innebär att företagen i hög utsträckning, oavsett utgång av myndighetsbesked, upplever att man har blivit väl bemött av kommunens medarbetare. Hässleholms kommun ligger på nivån hög nöjdhet även på övriga serviceområden: information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Mätning visar också på en hög nöjdhet inom myndighetsområden som brandskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd.

- Mätningen visar att vi har en god företagsservice i kommunen. Dock finns det ytterligare förbättrings- och utvecklingsområden. Att stärka kommunens företagsklimat och företagsservice är högt politiskt prioriterat och därmed är detta ett av tre strategiska områden för 2024 som hela kommunkoncernen ska jobba med, säger Ulf Bengtsson, kommundirektör.

Lägre resultat för miljö – högre för bygglov

Nöjdheten inom området miljö är något lägre jämfört med förra årets mätning.

-Vi vet i dagsläget inte vad detta beror på men vi kommer att analysera svaren och mätningen för att se vad vi kan jobba vidare med, säger Sandra Gustafsson, förvaltningschef, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

I motsats till miljö har det skett ett positivt trendbrott när det gäller bygglov. Här finns det en tydlig koppling till riktade åtgärder.

- Under 2022 jobbade vi aktivt för en ökad tillgänglighet med att bland annat bjuda in till tidig dialog, drop-in för bygglovsfrågor, utökade e-tjänster samt en egen uppföljning till företag och privatpersoner efter varje beslutat ärende. Vi ser nu att detta glädjande nog har gett resultat i 2023 års undersökning, säger Katarina Finyak, bygglovschef.

Andra områden där Hässleholm sticker ut positivt är livsmedel, markupplåtelse och servering, som alla ökat i nöjdhet jämfört med fjolåret. Här ligger nöjdkundindex kring eller över omdömet “mycket högt”.

Egen mätning för upphandling

Området upphandling har en egen mätning där Hässleholms kommun får omdömet “högt” på nöjdupphandlings-index (NUI). Hässlehoms kommun hamnade på plats 16 av totalt 100 kommuner.

Ökad tillgänglighet och utvecklad företagsservice

I det strategiska arbetet som sker inom Hässleholms kommun jobbar man koncernövergripande med flera olika områden för att stärka kommunens företagsservice. Resultatet av mätningen är ett redskap i detta arbete. Under 2023 har ett flertal e-tjänster ytterligare lanserats för att öka tillgängligheten förenkla sättet att göra ansökningar. Kontaktcenter som ”en väg in” i kommunen har förstärkt och utvecklat kommunens företagsservice genom en hög tillgänglighet för företagen. Företagslotsen är också en service som har utvecklats och förfinats under förra året och under 2023 hade företagslotsfunktionen ett 40-tal ärenden.

- Företagen förväntar sig en hög servicenivå från kommunen och vi gör vårt bästa för att leva upp till detta. Därför jobbar vi målinriktat i nära samarbete med näringslivsorganisationerna för att ytterligare utveckla och förstärka vår service, säger Stefan Larsson, näringslivschef.

Hässleholms kommuns sammanfattande nöjd kund-index de senaste sex åren

År

Nöjd kund- index

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

72

73
70

73

72

68

62

Hässleholms kommuns sammanfattande nöjd upphandlings-index de senaste tre åren

År

Nöjd upphandlings- index

2023:

2022:

2021:
2020:

71

75

64

65

Gradering
Nöjd kund-index och nöjd upphandlings-index

80 eller högre: mycket högt
70 till 80: högt
62 till 69: godkänt
50 till 61: lågt
50 eller lägre: mycket lågt

Fakta om Sveriges Kommuner och Regioners Insiktsmätning

  • Årlig enkätundersökning som genomförs i 198 kommuner.
  • Utförs av Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Stockholm Business Alliance.
  • Målgrupp: företag som haft minst ett myndighetsärende i kommunen under förgående år.
  • Syfte: övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Redskap för kvalitetsutveckling. Resultatet ger indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.
  • Myndighetsområden som inkluderas i undersökningen: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö-& hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, upphandling.
  • Serviceområde som betygsätts: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: