Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Kommunen vill hyra nytt äldreboende

Hässleholms kommun har ett ökande behov av platser på äldreboende de kommande åren och redan en växande kö. Nu vill den politiska majoriteten att kommunen ska hyra Villa Danspalatset, som är ett nyuppfört äldreboende med 60 platser i centrala Hässleholm.

Våra omsorgstagare kommer att ges bättre möjligheter att vårdas i vår egen kommun, vilket har varit ett önskemål från många. Samtidigt blir det lättare för närstående att besöka sina nära och kära. Detta innebär en klar förbättring för de äldre, vilket är mycket glädjande, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Vi får nu mer ändamålsenliga lokaler där patientsäkerheten förbättras eftersom alla erbjuds eget hygienutrymme. Tidsåtgången för körning för vår hälso- och sjukvårdspersonal minskar också, vilket ger mer tid för omsorgstagarna. Sammantaget innebär detta en värdefull kvalitetsförbättring för äldreomsorgen, säger kommunalråd Lina Bengtsson (M).

Kommunen har idag 490 platser på särskilt boende (äldreboende) som drivs i egen regi. I början av mars 2024 hade kommunen 24 personer i kö och 50 personer placerade på köpta platser. Enligt befolkningsprognosen bedöms behovet för särskilt boende öka och på fem till åtta års sikt uppskattas ytterligare cirka 70 platser behövas. Befolkningsprognosen visar också att det är inne i Hässleholm som kapaciteten av särskilda boendeplatser behöver öka.

I centrala Hässleholm finns ett nyuppfört äldreboende på fastigheten Björksäter 2, Villa Danspalatset. Det är ett boende som ägs av Nrep AB och i dagsläget hyrs ut till vårdbolaget Vardaga. Efter dialog och förhandling med fastighetsägaren och nuvarande hyresgäst har kommunen erbjudits möjlighet att ta över hyresavtalet som sträcker sig från 2024-06-01 till 2036-10-31.

Byggnaden ligger i direkt anslutning till äldreboendet Björksäter (72 platser), som kommunen redan hyr av Skandiafastigheter. Villa Danspalatset är cirka 4 050 m² stort, består av fyra våningsplan och har 60 anpassade lägenheter fördelade på 6 avdelningar. I anslutning till fastigheten finns en trygg utemiljö som är anpassad med ett hårdgjort promenadstråk och grönytor, ett mindre lusthus och planteringar. Därtill finns asfalterad yta för angöring och parkering. Villa Danspalatset håller i stora drag samma höga standard som det hade gjort om kommunen själva skulle ha uppfört det.

Närheten till Björksäters äldreboende ger även det många fördelar, framför allt kan man samarbeta kring bemanningen mellan de olika avdelningarna, vilket skapar en ökad trygghet för de boende.

Lyckåsa avvecklas

Om beslut fattas i kommunfullmäktige om att hyra Villa Danspalatset kommer Lyckåsa korttidsboende i Bjärnum att avvecklas. Lyckåsa är ett korttidsboende med trettio patientrum som kommunen hyr av Hässlehem AB. Under pandemiåret 2020 hade boendet ett stort utbrott av Covid-19 och det stod snabbt klart att boendet inte är ändamålsenligt vare sig ur hygienaspekt eller arbetsmiljömässigt. I april 2023 hade Lyckåsa ett nytt utbrott av Covid-19, denna gång i kombination med magsjukevirus, och svårigheten att bedriva barriärvård blev tydlig ännu en gång. Dessa svårigheter har föranlett en diskussion om att låta hyresvärden Hässlehem bygga om och anpassa boendet. En grovt uppskattad summa för detta är 15 miljoner kronor.

Verksamheten har dock uttryckt att lokalerna, även efter en ombyggnad, inte kommer att vara fullt ut ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Detta då man kommer att få färre boenderum, 24 jämfört med dagens 30 platser.

Brister i brandskyddet på Lyckåsa

Förutom att det föreligger problem med att bedriva barriärvård vid utbrott av smitta finns också brister i brandskyddet på Lyckåsa. Brandskyddsåtgärderna som behöver genomföras är brandavskiljande väggar och dörrmiljöer, boendesprinkler i varje boenderum samt ombyggd ventilation för att hantera brandgas i händelse av brand. Vid tillsyn av räddningstjänsten kommer det med stor sannolikhet ett föreläggande om att vidta dessa åtgärder.

Med en förhyrning av Villa Danspalatset med 60 platser kan kommunen lösa en ersättning för korttidsplatserna som lämnas på Lyckåsa, samtidigt som kommunens äldreomsorg får en total utökning med ett trettiotal nya platser inne i Hässleholm. Vilken inriktning som verksamheten kommer att bedriva i de nya lokalerna beslutar och planerar omsorgsnämnden för.

De äldre som vill ha särskilt boende i Bjärnum kommer fortfarande ha den möjligheten på Nybo.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: