Hässleholms kommun

Trafik och resor

Lantmäteriets beslut om stenbro i Vanneberga överklagas

Tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun överklagar lantmäteriförrättningen rörande väghållningen i Vanneberga. Syftet med överklagandet är att få prövat vilket ansvar Trafikverket har i fråga om kostnader för själva förrättningen och för utbyte av stenvalvsbron på den gamla landsvägen.

Lantmäteriet beslutade den 23 november att utvidga befintlig gemensamhetsanläggning till att omfatta fler enskilda vägar i Vanneberga. Däribland en över 150 år gammal stenvalvsbro. Men trots att utredningar visat att bron behöver bytas ut fattades inget sådant beslut. Det innebär att ansvaret i framtiden solidariskt ska delas mellan nya och gamla delägare i gemensamhetsanläggningen. Tekniska förvaltningen anser att beslutet är felaktigt och har valt att överklaga förrättningen.

- Jag har fått till mig protokoll som visar att Trafikverket redan år 2007 åtagit sig att byta ut bron vilket är helt normalt vid den här typen av vägprojekt. Men vi har inte fått någon förklaring till varför de inte vill stå fast vid löftet, säger Urban Widmark, ordförande i Tekniska nämnden.

Det har tagit för lång tid

Förrättningen beror på Trafikverkets avslutade projekt för att bygga om väg 21 till så kallad 2+1-väg. Inför projektet beslutades om stängning av ett antal utfarter mot väg 21 och dåvarande Vägverket ansökte år 2007 om lantmäteriförrättningen för att ordna väghållningen på ett flertal enskilda vägar och för att bygga eller iståndsätta ett antal parallellvägar utmed väg 21.

- Handläggningen hos Lantmäteriet har tagit alldeles för lång tid och nu ser vi hur det drabbar de boende i Vanneberga. Kommunen måste undersöka alla vägar för att de inte ska stå med notan i slutändan, tillägger Benny Petersson, vice ordförande i Tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningen yrkar i sitt överklagande att ärendet ska återförvisas till Lantmäteriet med förtydliganden kring Trafikverkets ansvar att erlägga hela förrättningskostnaden och att stå för arbetet och kostnad för att säkerställa bärigheten på vägen genom att byta ut stenvalvsbron.

En gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ett ändamål av stadigvarande betydelse – till exempel en enskild väg.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: