Hässleholms kommun

Kommun och politik

Kartläggning av arbetsmiljön inom omsorgen är klar

Under hösten har det genomförts en extern kartläggning av arbetsmiljön inom delar av omsorgsförvaltningen. Bakgrunden var att det hade framkommit uppgifter om en arbetsmiljö som inte fungerade optimalt. Rapporten är nu klar och den ger en tudelad bild, där ungefär hälften av medarbetarna är nöjda och hälften upplever att det finns brister. En handlingsplan ska tas fram utifrån rapportens rekommendationer.

Kartläggningen har gjorts av arbetslivskonsulterna Human&heart, som samarbetar med kommunens företagshälsa Feelgood. Syftet med kartläggningen har varit att få fram åtgärdsförslag och rekommendationer som verkar för en god arbetsmiljö. Omkring 40 medarbetare har blivit intervjuade och delgett sina bilder. Ungefär hälften är nöjda och tycker att arbetsmiljön är god, medan den andra hälften upplever att det finns brister av olika grad och på olika håll inom förvaltningen.

- Vi är tacksamma för att medarbetarna har bidragit till att ge en så heltäckande bild av arbetsmiljön som möjligt. Nu finns det ett gediget underlag att utgå ifrån. Rapporten lyfter fram en hel del som fungerar bra, men också ett antal förbättringsområden. Det är nu upp till omsorgsförvaltningen att arbeta vidare med dem, säger kommundirektör Ulf Bengtsson.

Den sammanfattande analysen visar att det finns risker gällande social och organisatorisk arbetsmiljö. Utredarna har lyft fram ett antal områden som de rekommenderar att omsorgsförvaltningen fokuserar på, som komplement till det arbetsmiljöarbete som redan genomförs.

Några exempel på rekommendationer:

  • En ”kulturresa”​ för att skapa en gemensam målbild med syfte att förändra kulturen inom organisationen mot en lärande kultur.
  • Systematiskt arbete med förändringsledning​ för att främja delaktighet och involvera alla i strategi- och arbetsmiljöarbetet.
  • Fortsatt arbete med psykologisk trygghet och tillitsbaserad ledning och styrning genom att utveckla befintlig handlingsplan.
  • Ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling​.
  • Utbildningsinsats för att stärka chefer/ledare i deras roll och kompetens att hantera svåra samtal och konflikter.
  • Konflikthantering, exempelvis medlingsinsatser, för att lösa pågående konflikter​.

Kartläggningen har redovisats för berörda personalgrupper och ledningsgruppen på omsorgsförvaltningen. Närmast inleds ett arbete med att formulera en handlingsplan. Den frågan hanteras av omsorgsförvaltningens ledningsgrupp.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: