Hässleholms kommun

Elkraftsingenjör - projektering och beredning

Prognoser och forskning visar på lite olika siffror men samtliga är överens – vi behöver producera mer el om vi vill bromsa klimatförändringarna. Det gäller både på kort sikt och i ett betydligt längre perspektiv. Elnätet är mycket komplext och det handlar inte bara om att producera mer el, vi behöver även få den dit där den skall användas.

 

Sveriges elnät är i stort behov av uppgradering. Elektrifieringen av transportsektorn ställer nya krav på hur elanvändningen ser ut. Även hur vi producerar el med förnyelsebara källor tex sol och vind, påverkar elnätets utformning.

 

Framtidsutsikterna är lysande och enligt branschföreträdarna behövs ett tillskott på ca 8000 Elkraftsingenjörer de närmaste åren! Enligt Arbetsförmedlingen råder det för närvarande mycket stor brist och även på längre sikt kommer det att råda liten konkurrens om jobben.

Vad gör en Elkraftsingenjör?

En elkraftsingenjör arbetar med att ta fram tekniska lösningar i elsystem där el både produceras och förbrukas, därför är en Elkraftsingenjörer med kompetens inom förnyelsebara elkraftssystem en nyckelspelare för att vi skall kunna nå våra högt ställda klimatmål.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Att utbilda sig till Elkraftsingenjör vid Yrkeshögskolan Syd får fackmässig el-teknisk kompetens för att kunna utföra ingenjörsmässiga arbetsuppgifter, beroende på erfarenhet och bakgrund, i yrkesroller som Beredare, Driftledare, Underhållsingenjör, Konstruktör, Projektör eller Projektledare, hos såväl konsulter, nätägare, kraftbolag som deras leverantörer.

De två vanligaste yrkesrollerna som vår utbildning leder till är:

  • Projektör - En person som arbetar med att designa elnät vilket innebär att man utför ingenjörsarbete tex utredningar, beräkningar och analyserar av olika lösningar för att sedan framställa dokumentation som kan användas vid byggnationen. Mycket av arbetet utförs i olika datorbaserade programvaror avsedda för att dokumentera elnät.
  • Beredare – Är en teknisk projektledare som är involverad ifrån det att man har bestämt att något skall byggas, tex en el-ledning, tills det att arbetet är färdigt. I sitt arbete har man kontakt med markägare, installatörer, entreprenörer och myndigheter med vilka beredaren i samråd arbetar bland annat med planering, anslutningsfrågor och tillstånd. Arbetet är omväxlande och i yrkesrollen bistår man också med sin tekniska kompetens i fält.

Arbetsuppgifterna kan också variera utifrån eget intresse och det specifika företagets inriktning. Efter utbildningen och med tillräckligt praktisk erfarenhet som du skaffar både under LIA-perioderna och efter utbildningen är du mogen att axla någon av yrkesrollerna.

Branschföreningen energiföretagen har på sin hemsida listat beskrivningar på yrkesroller som förekommer i energibranschen. Vår utbildning lämpar sig utmärkt för flera av dessa:

Jobb i energibranschen - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se) Länk till annan webbplats.

Auktoriserad Elinstallatör

Utbildningen leder fram till den teoretiska kompetensen för Auktoriserad elinstallatör (tidigare Allmän Behörighet) och efter examen kan den studerande ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. I utbildningen ingår även högspänningsdelen av auktorisationen.

Observera att Elsäkerhetsverkets praktikkrav för att beviljas behörighet måste vara uppfyllda! Praktik kan förvärvas både före och efter utbildningen.

Om du vill ha koll på vad som gäller kring el-behörigheter så rekommenderar vi att du besöker Elsäkerhetsverkets hemsida.

Länk till Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur blir jag behörig till elkraftsingenjörsutbildningen?

För att bli behörig till Elkraftsingenjörsutbildningen behöver du göra ett antagningsprov. Provet måste göras för att man ska anses behörig att gå utbildningen. Du anmäler dig till provet via YH-antagning.se efter du ansökt till utbildningen. Provet skrivs på plats i Hässleholm, och det kommer att finnas två tillfällen att välja mellan.

Har du ingen tidigare erfarenhet från el- eller automationsbranschen?
Klicka in nedan och läs våra tips om hur du ändå kan lyckas.

Läs mer om provet och de behörighetskrav som finns för en yrkeshögskoleutbildning här!

Studieinformation

Utbildningen är på heltid och man är på plats ungefär tre-fyra dagar i veckan på skolan i Hässleholm. Dessa lektioner är lärarledda och resten av tiden arbetar den studerande självständigt med uppgifter.

På Yrkeshögskolan Syd strävar vi efter att ligga i framkant och den studerande kommer att få färdigheter i använda de digitala verktyg som används i branschen. Varje student på utbildningen Elkraftsingenjör – Projektering och beredning får tillgång till en bärbar dator under sin studieperiod som innehåller dessa programvaror.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.se. Länk till annan webbplats.

LIA

LIA, Lärande i arbete, är viktig del i utbildningen och genomförs ute i arbetslivet i nära samarbete med företagen.

LIA ger stora möjligheter till fortsatt arbete efter genomgången utbildning.

Kurser

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 YH-poäng
Anläggningar för överföring av el, produktionsanläggningar, elmiljö och övertoner, reservkraft, järnvägsanläggningar.
Kort och jordslutningsberäkningar, spänningsfall, dimensionera elnät för lågspänning.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Ekonomi, 10 YH-poäng
Grundläggande ekonomiska begrepp, företagsformer, ekonomins betydelse för effektiva projekt.

Budgetering, finansiering och kalkylering relaterade till yrkesrollen.

Elinstallationer i byggnader, 40 YH-poäng
Överströmsskydd, ledningar, skyddsledare, skyddsutjämning.
Ritnings- och schemaläsning, praktiska kopplingsövningar, introduktion i programvaror för ritningar och scheman.
Dimensionering av kraft och belysningsanläggningar enligt handbok 421.
Kontroll före idrifttagning.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Elmaskiner - drivsystem, 12 YH-poäng
Transformatorn och roterande elmaskiner.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Elteknik, 18 YH-poäng
Likström, växelström 1fas, växelström 3fas, mätteknik, felsökningsmetodik och analys av mätvärden.
Kursen innehåller: Ohms och Kirchhoffs lagar för serie- och parallellkoppling. Effektberäkning. Visar- och jw-metoden med resistiv, kapacitiv och induktiv last. Y- och D-koppling samt osymmetrisk trefasbelastning.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
Entreprenadformer, avtalsrätt, förfrågningsunderlag, entreprenadjuridikens allmänna bestämmelser (AB, ABT, ABK). Lag om Offentlig Upphandling (LOU) och upphandlingsprocessen.

Examensprojekt, 20 YH-poäng
Den studerande ska genom ett examensprojekt genomföra ett arbete inom yrkesrollen. I examensprojektet integreras och utvecklas studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats inom tidigare kurser.

Förnyelsebara elkraftssystem, 10 YH-poäng
Fördjupning inom förnyelsebara produktionsanläggningar som sol och vind. Microproduktion och laddinfrastruktur berörs också. Studiebesök.

Högspänningsanläggningar, 16 YH-poäng
Jordningar och jordtag, jordfelsströmmar, primärapparater, dimensionera elnät för högspänning, högspänningshandboken.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Kommunikation och teknisk engelska, 10 YH-poäng
Övningar i skriftlig och muntlig kommunikation, CV och personligt brev, förberedande inför LIA ansökningsprocessen.
Officepaketet med fokus på Excel.
Teknisk engelska.

LIA 1, 30 YH-poäng
Lärande i arbete (företagsförlagd praktik).

LIA 2, 80 YH-poäng
Lärande i arbete (företagsförlagd praktik).

Matematik för ingenjörer, 12 YH-poäng
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskaper i matematik med fokus på den matematik som används i el-tekniska beräkningar.

Kursen innehåller: Linjära och ickelinjära funktioner och ekvationer, Potens- och exponentialfunktioner, Geometri och trigonometri, Statistik och modellering, Derivata och integraler.

Projektering och beredning, 40 YH-poäng
Projektering av elnät. Använder datorbaserade programvaror för framställning av kartor och ritningar.
Tar fram underlag för utförandet, tex materiallistor och specifikationer enligt EBR.
Fältbesök, arbete på väg, ESA certifikat ingår.
Denna kurs knyter an tidigare förvärvade kurser och lägger grunden för praktiskt arbete som elkraftsingenjör.

Projektmetodik - project management, 10 YH-poäng
Projektmetodik, projektstyrning och projektledning.

Regler och standarder, 12 YH-poäng
Elsäkerhetsverkets föreskrifter, Elinstallationsreglerna, Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1, Elinstallationer för lågspänning SS 437 01 02.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Reläskydd och selektivplaner, 10 YH-poäng
Fördjupning i Felbortkopplingssystemet

Stationsanläggningar, 20 YH-poäng
Fördjupande kurs inom primärapparater, kontrollutrustning, ställverk. Schemaläsning, Entreprenadupphandling.
BAS P/U

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll:

Niclas Eliasson, Utbildningsledare
072-561 64 51
niclas.eliasson@hassleholm.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Jennie Birgersson

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: