Vad kan du välja?

Du kan göra följande val:

Genom att inte välja har du också valt.

De centrala parterna (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) har tillsammans kommit överens om att om du inte väljer kommer dina pensionspengar att förvaltas i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Hur vet du vad du ska välja?


Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring garanteras du ett visst pensionsbelopp för en inbetald pensionsavgift. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas av försäkringsbolaget utifrån beslutade antaganden om framtida kapitalavkastning, driftskostnader, skatt och genomsnittlig livslängd. Dessa antaganden görs med försiktighet så att bolagen skall kunna infria sina åtaganden. Normalt kommer därför det verkliga utfallet att bli högre.

Överskottet återförs till de försäkrade, enligt försäkringsbolagets regler, och utbetalas sedan som återbäring tillsammans med det garanterade beloppet. Normalt kommer därför det pensionsbelopp som utbetalas att bli högre än det garanterade genom att återbäringen tillkommer. Återbäringen är dock inte garanterad utan kan återtas för att täcka förluster i bolaget, till exempel vid en sämre utveckling än väntat.

I en traditionell försäkring placerar försäkringsbolaget dina pensionspengar på så bra sätt som möjligt för att du ska få en hög avkastning. Försäkringsbolaget placerar normalt pengarna i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter.

Hur stor din pension blir beror främst på hur mycket pensionsavgifter som har betalats in, vilken avkastning som tillgodoräknats samt försäkringsbolagens förvaltningsavgifter.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring garanteras du inte någon avkastning på dina pensionspengar. Du väljer själv vilken eller vilka fonder du ska spara i. Information om respektive försäkringsbolags fondutbud, får du genom att kontakta det fondförsäkringsbolag som du är intresserad av. Fondförsäkring innebär en högre risk, dvs. värdet kan såväl stiga som sjunka, men ger också möjlighet till högre avkastning på dina pensionspengar, vilket kan ge en högre framtida pension.

Om du väljer fondförsäkring, men inte väljer någon speciell fond hos fondförsäkringsbolaget kommer dina pensionspengar att placeras i en ingångsfond. Detta är normalt en fond med blandning av aktier och räntepapper. Du kan flytta dina pensionspengar mellan försäkringsbolagets olika fonder. Vill du göra det, kontaktar du det försäkringsbolag som du valt.

Hur stor din pension blir, beror på hur mycket pensionsavgifter som har betalats in, hur fonden/fonderna har utvecklats samt försäkringsbolagets förvaltningsavgifter.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör. Om du har förvalsalternativet (d.v.s. om du har inte gjort något eget val) har du din avgiftsbestämda tjänstepension hos KPA Pension och då ingår återbetalningsskyddet automatiskt. Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Skyddet ger ökad trygghet för din familj, så om du har försörjaransvar kan återbetalningsskyddet vara viktigt.

Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Det är helt frivilligt och går enkelt att välja bort. Gör du det blir din ålderspension något högre, eftersom du då tar del av arvsvinsterna. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd dör och deras insparade pensionskapital fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd.

Det går även att välja till återbetalningsskydd, till exempel om din familjesituation förändras. Återbetalningsskyddet kan gälla både för din make/sambo och för dina barn.

Kontakta det försäkringsbolag som har hand om din pension om du vill göra förändringar i ditt återbetalningsskydd.

Valbara försäkringsbolag

Du kan välja att placera din tjänstepension bland försäkringsbolag nedan. Du får bara välja ett försäkringsbolag. Hur du gör ett val kan du läsa om på www.pensionsvalet.se.

FÖRSÄKRINGSBOLAG MED TRADITIONELL FÖRSÄKRING

Försäkringsbolag

telefonnummer

Hemsida

Alecta

020-782 280

www.alecta.se

AMF

020-696 320

www.amf.se

KPA Pension

020-650 500

www.kpa.se

FÖRSÄKRINGSBOLAG MED FONDFÖRSÄKRING

Försäkringsbolag

telefonnummer

Hemsida

AMF

020-696 230

www.amf.se

Danica

0752-48 04 40

www.danicapension.se

Folksam-LO

020-414 414

www.folksamlopension.se

Handelsbanken

0771-77 88 99

www.handelsbanken.se

KPA Pension

020-650 500

www.kpa.se

Nordea

08-787 67 04

www.nordea.se/kapkl

SEB

0771-111 800

www.seb.se

Lärarfonder

0771-950 950

www.lararfonder.se

Swedbank

0771-22 11 22

www.swedbank.se

knapp