Efterlevandeskydd för dig som är född 1986 och senare

Efterlevandeskydd tryggar för familjen

Din tjänstepension är bra för fler än dig. I tjänstepensionen ingår också flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör. Vissa delar av efterlevandeskyddet ingår alltid medan andra är frivilliga. Här berättar vi mer om:

Familjeskydd

I din tjänstepension ingår ett familjeskydd. Familjeskyddet innebär att din familj får pension om du dör. Familjeskydd kan betalas ut både till din make/sambo och till dina barn. Till efterlevande vuxen betalas familjeskydd ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till familjeskydd som längst t.o.m. juni månad det år de fyller 20 år. Familjeskyddets storlek utgörs av fastställda belopp.

Familjeskyddet ingår alltid i din tjänstepension och gäller så länge du är anställd. Du kan inte påverka det på något sätt, till exempel genom att välja förmånstagare.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör. Om du har förvalsalternativet (d.v.s. om du har inte gjort något eget val) har du din avgiftsbestämda tjänstepension hos KPA Pension och då ingår återbetalningsskyddet automatiskt. Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Skyddet ger ökad trygghet för din familj, så om du har försörjaransvar kan återbetalningsskyddet vara viktigt.

Återbetalningsskyddet kostar ingenting. Det är helt frivilligt och går enkelt att välja bort. Gör du det blir din ålderspension något högre, eftersom du då tar del av arvsvinsterna. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd dör och deras insparade pensionskapital fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd.

Det går även att välja till återbetalningsskydd, till exempel om din familjesituation förändras. Återbetalningsskyddet kan gälla både för din make/sambo och för dina barn.

Kontakta det försäkringsbolag som har hand om din pension om du vill göra förändringar i ditt återbetalningsskydd.

Tjänstegrupplivförsäkring - TGL-KL

Din tjänstegrupplivförsäkring ingår i kollektivavtalet och ger efterskydd ända upp till 67 års ålder.

En trygghet för anställda

Anställda inom kommun och landsting samt i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, hos KPA Pension. Försäkringen är en trygghet för familjen om den anställda skulle avlida. Om en försäkrad avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut. Beloppets storlek beror på i vilken omfattning den anställda har arbetat, hur gammal han eller hon är vid dödsfallet och hur kretsen av efterlevande ser ut.

Make, sambo och barn

Vid dödsfall betalas försäkringsbeloppet ut till följande personer:

Begravningshjälp betalas ut till den avlidnas dödsbo. Barnbelopp betalas ut till barn som inte fyllt 20 år. Om det pågår mål om äktenskapsskillnad eller upplösning av partnerskap gäller inte förordnandet, utan nästa tänkbara person i förmånstagarkretsen träder in. Med sambo menas två ogifta personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Dessutom ska de ha varit folkbokförda på samma adress sammanhängande under minst sex månader.

Den försäkrade kan välja att ändra ordningen på ovanstående förmånstagare eller sätta in någon annan förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförodnande.

Grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp

Försäkringsbeloppet kan bestå av grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Grundbeloppets storlek beror på hur gammal den försäkrade är vid dödsfallet. Om han eller hon arbetade minst 40 procent och efterlämnar:

Halvt grundbelopp betalas också ut om den försäkrade hade en arbetstid på 20-40 procent och efterlämnar ovanstående anhöriga. I alla dessa fall tillkommer begravningshjälp. Begravningshjälpen uppgår 2018 till 22 750 kronor. I vissa fall betalas begravningshjälp ut även om varken grundbelopp eller barnbelopp kan betalas ut, till exempel om den försäkrade:

Makeförsäkring

Om den försäkrades make, maka eller sambo avlider utan att ha varit försäkrad i egen anställning, kan i vissa fall ett försäkringsbelopp betalas ut.

Försäkringsbelopp, tabell

För försäkringsfall under år 2018 betalas följande försäkringsbelopp ut:

Den försäkrades ålder

Helt grundbelopp (kr)

Halvt grundbelopp (kr)

54 år eller yngre

273 000

136 500

55 år

250 250

125 125

56 år

227 500

113 750

57 år

204 750

102 375

58 år

182 000

91 000

59 år

159 250

79 625

60 år

136 500

68 250

61 år

113 750

56 875

62 år

91 000

45 500

63 år

68 250

34 125

64- men inte 67 år

45 500

22 750

Om den försäkrade har barn under 20 år tillkommer ett barnbelopp per barn enligt tabell nedan.

Barnets ålder vid försäkringsfallet

Barnbelopp (kr)

Halvt barnbelopp (kr)

Inte fyllt 17 år

91 000

45 500

Fyllt 17 år men inte 19 år

68 250

34 125

Fyllt 19 men inte 20 år

45 500

22 750

knapp