Tilläggsbelopp

Alla fristående förskolor och skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i ett grundbelopp. För barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och eller modersmålsundervisning finns ett tilläggsbelopp. Det är rektor som skickar in en ansökan om tilläggsbelopp.

Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.


Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn eller en enskild elev och ha samband med barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar.


Ansök

Ansökan bedöms utifrån barnets/elevens individuella behov och behovet ska vara direkt kopplat till det enskilda barnet.


Följande krav ska uppfyllas

  • Förskolan har arbetat med särskilt stöd enligt pedagogisk handlingsplan.
  • Skolan har arbetat med särskilt stöd enligt åtgärdsprogram där åtgärderna följts upp och dokumenterats regelbundet (Detta gäller även fritidshem).

Bifoga följande i ansökan (viktigt för att den ska behandlas)

  • En korrekt ifylld ansökningsblankett.
  • En pedagogisk kartläggning eller utredning kring barnets eller elevens stödbehov som ligger till grund för en handlingsplan eller ett åtgärdsprogram.
  • Pedagogisk handlingsplan (gäller endast förskola).
  • Senaste åtgärdsprogrammen med uppföljningar (gäller endast skola och fritidshem).
  • Schema över vistelsetid på förskola eller skola och schema över vistelsetid på fritids.
  • Blanketten ”Redovisning över hur beviljat tilläggsbelopp använts” (gäller om förskolan eller skolan tidigare har varit beviljad tilläggsbelopp för den enskilda eleven).
  • Ibland gör vi besök på förskole- eller skolenheten inför bedömningen av ansökan.

Ansökan måste vara komplett

Om någon av ovanstående bilagor saknas kan vi inte göra någon bedömning. Det åligger sökande skola att tillse så ansökan är komplett.


Ansökan ska vara oss tillhanda senast

1 maj om den gäller inför kommande hösttermin eller läsår.

1 november om den gäller inför kommande vårtermin.


Beslut i ärendet lämnas inom tre till fyra veckor. Beslutstiden kan inte garanteras för kompletta ansökningar som inkommer efter dessa datum.


Hjälp med ansökan

Om du behöver hjälp med ansökan kan du få råd och stöd av en specialpedagog.


Vi följer upp alla beslut

En dokumenterad uppföljning av beslut om tilläggsbelopp ska göras. I redovisningen ska det framgå hur det beviljade tilläggsbeloppet använts och effekterna av detta.


Om vi ger avslag

Avslag på ansökan innebär inte att barnet eller eleven saknar behov av stöd. Däremot bedöms inte det beskrivna stödbehovet som ett så omfattande behov av särskilt stöd att tilläggsbelopp kan motiveras.


Ansökan skickas till

Hässleholms kommun

Registrator

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Sidan uppdaterades