Tal, språk och kommunikation

Idag ställs stora krav på språkliga färdigheter. En god läs- och skrivförmåga är nyckeln till framgång såväl i skolan som i arbetslivet. Därför är det viktigt att insatser sätts in så tidigt som möjligt.

Språkförskolan

Språkförskolan är för barn mellan 3-5 år. Här får barnen språkträning av logoped och special- eller språkpedagog. För att gå i språkförskolan ska barnen ha barnomsorg i Hässleholms kommun. Ansökan till språkförskolan sker genom förskolans specialpedagog eller Region Skånes logoped.

Anmälan till språkförskolan Pdf, 79 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Språkförskolans webbplats.

 

Logoped på

Centrala barn- och elevstödsenheten

Centralt placerad logoped informerar och utbildar lärare i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan om språksvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter. För elever med mer omfattande språkliga svårigheter handleder logopeden skolans personal i hur man kan stötta och utveckla elevens språk.

Alternativ och kompletterande kommunikation

En grund för lärande och delaktighet i skolan är kommunikation. Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera på något sätt. För att nå skolans mål ska elever erbjudas kommunikativt stöd om det finns behov. Det finns flera olika sätt att kommunicera, men det är viktigt att ta hänsyn till elevens behov.


AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, används tillsammans med tal, för att förstärka kommunikationen, till exempel med hjälp av bilder, symboler eller tecken. Kommunens logoped erbjuder kurser i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, till kommunens pedagoger.

Skoldatateket

Skoldatateket är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. Verksamheten vänder sig till förskole- och skolpersonal. På skoldatateket kan personalen få stöd kring verktyg och program för att lära.

Inlästa läromedel

Barn- och utbildningsförvaltningen har tecknat licensavtal med inläsningstjänst. Där finns tillgång till en del inläst material som personal och elever kan ladda hem.

Om du har frågor, vänd dig till

  • specialpedagog på din förskola eller skola

Sidan uppdaterades