Diskriminering och kränkande behandling

Alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Men likabehandling innebär inte att alla barn och elever ska behandlas lika. Eftersom vi är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar.

Plan och rutiner

Alla förskolor, fritidshem och skolor har en plan för diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur förskolan, fritidshemmet eller skolan ska arbeta med mobbning och kränkande behandling. Tidigare hette planen "likabehandlingsplan."


Planen ska innehålla både främjande insatser och förebyggande åtgärder. Åtgärderna ska bygga på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Det ska också finnas rutiner för hur de anställda ska agera om någon i personalen får kännedom om att ett barn känner sig utsatt för kränkande behandling eller trakasserier.


Planen ska följas upp och utvärderas varje år. Den ska vara ett levande dokument och känd hos alla på förskolan, fritidshemmet eller skolan och hos barnens vårdnadshavare.


Du kan ta del av planerna på förskolornas, fritidshemmens och skolornas egna webbplatser.


Om du har frågor, vänd dig till...

  • skolans rektor.
    Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan på skolans webbplats.


Sidan uppdaterades