Modersmål

  • Ingen giltig användare vald.

Om du har ett annat modersmål än svenska, kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet under förutsättning att alla villkor är uppfyllda. I Hässleholms kommun deltar ungefär 1000 elever i modersmålsundervisning.

Hässleholms kommun har ungefär 1000 flerspråkiga elever utspridda på alla kommunens grund- och gymnasieskolor. Modersmålsundervisning erbjuds både till barn och elever som är födda i ett annat land och barn och elever som är födda i Sverige men har föräldrar med ett annat modersmål än svenska.


Modersmålsundervisning har bevisad effekt på barnets självkänsla och förmåga till inlärning. Forskning om språkinlärning visar att modersmålsundervisning även påverkar förmågan att lära andra ämnen i skolan.


För att erbjuda modersmålsundervisning måste det finnas minst fem elever som önskar undervisning i språket. Undantaget är de nationella minoritetsspråken, finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. I dessa språken är kommunerna skyldiga att ordna undervisning även om det finns färre än fem elever som önskar språket.


Obligatorisk närvaro när du startat din kurs

Att studera modersmål är frivilligt men när en elev har valt att delta blir det ett skolämne precis som alla andra skolämnen. Om du har anmält dig till modersmålsundervisningen gäller obligatorisk närvaro.


Modersmål som modernt språk

Från och med höstterminen 2019 erbjuder Hässleholms kommun arabiska och dari som modernt språk. För att kunna söka in behöver du ha minst betyg E i följande kurserna Modersmål 1 och Modersmål 2.


Modersmål i grundskolan

Vem kan få modersmålsundervisning?

Du kan få modersmålsundervisning om

  • du har ett annat språk än svenska som modersmål
  • minst en av dina föräldrar har ett annat modersmål än svenska
  • språket används dagligen i hemmet och du har grundläggande kunskaper i språket.
  • du är adopterad och har grundläggande kunskaper i språket eller talar något av minoritetsspråken (du behöver inte prata språket hemma).


Förutsättningar för att du ska få modersmålsundervisning är

  • att minst fem elever i kommunen önskar läsa samma språk och
  • att det finns en lämplig lärare i språket.


När det gäller undervisning i de nationella minoritetsspråken, finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch, är kommunen skyldig att anordna undervisning även om det finns färre än fem elever som önskar språket.


I grundskolan kan modersmål läsas som elevens val eller som språkval. Modersmål ger meritpoäng vid ansökan till gymnasieskolan.


Anmälan och avanmälan (görs av elevens vårdnadshavare)

Jag vill göra en anmälan för elev i grundskolan

Fyll i, skriv under och lämna anmälningsblankettenPDF (pdf, 41.7 kB) till elevens skola.


Jag vill göra en avanmälan för elev i grundskolan.

Fyll i, skriv under och lämna blanketten "Avanmälan"PDF (pdf, 44.7 kB) till elevens skola.


Modersmål i gymnasieskolan

På gymnasiet har ämnet modersmål två kurser - Modersmål 1 och Modersmål 2. Modersmål kan läsas som individuellt val eller som utökat program. Det kan inte ersätta svenska eller engelska. Modersmål kan ge meritpoäng vid ansökan till högskolor och universitet om eleven har modersmål inskrivet i sin studieplan.


Anmälan och avanmälan

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola, om du vill läsa modersmål eller avbryta en sådan kurs.


Modersmål i förskolan

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står: "Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål".


Barn i förskolan har inte rätt till språkstimulering med hjälp av en modersmålspedagog. Däremot arbetar förskolorna i Hässleholms kommun på ett medvetet sätt med språkstimulering för alla barn. Ljungdala förskolor i Hässleholm (Fyrklövern, Treklövern, Gärdsmygen) och Backstugans förskola i Stoby har ett projekt med inriktning mot flerspråkighet i förskolan.


Om du har frågor, vänd dig till...

  • förskolechefen på din förskola.
  • ansvarig för modersmål på grundskolan - se kontaktrutan.
  • rektor på gymnasieskolan.

Forskning kring språkinlärning visar att modersmålet är centralt för inlärningen av ett andra språk men även för övriga ämnen i skolan. Detta gäller även för elever som är födda i Sverige men har föräldrar med ett annat modersmål än svenska. Modersmålet kan dessutom ha en stor betydelse för elevens identitet och självkänsla. 

I Hässleholms kommun erbjuder vi modersmålsundervisning i alla språk där det finns minst 5 elever i kommunens skolor. Det måste också finnas lärare i ditt språk.

I förskolan kallas det modersmålsstöd. Enligt läroplanen ska förskolan bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Målsättningen är att barn i förskolan med annat modersmål ska få tillgång till modersmålsstöd och förskolans personal ska stärka barnets utveckling i modersmålet.

 

Prata med din förskola om du vill att ditt barn ska få modersmålsstöd.

Undervisningen startar ca. två veckor efter höstterminen startat. Undervisningen kan vara både inom och utanför elevens vanliga skolschema. Tyvärr kan vi inte ta hänsyn till fritidsaktiviteter. Undervisningen kan förläggas till en annan skola inom kommunen.

 

Modersmål är ett ämne med en egen kursplan och med kunskapskrav för årskurserna 6 och 9. Eleverna får betyg i ämnet från och med årskurs 6 och betygsskalan är A-F precis som i övriga ämnen. En elev som inte uppfyller målen blir inte godkänd. Vårdnadshavare informeras i detta fall i god tid innan. Ett betyg i modersmål är lika mycket värt som ett betyg i ett annat ämne.

 

All undervisning är 40 minuter per vecka och om eleven har anmält sig till modersmål så är det obligatoriskt att vara med på lektionerna.

Modersmål är ett ämne med egen kursplan och betygssättning.

 

Du kan ansöka redan när du ansöker till gymnasievalet eller när du får besked om antagning till gymnasiet i juli. Du skickar vi hem ett brev till dig med information om möjligheten att ansöka om modersmålsundervisning.

 

Ditt betyg i modersmål räknas in i ditt samlade meritvärde.

Du kan bara studera ett modersmål oavsett hur många modersmål du har.

Fjärrundervisning innebär att vi undervvisar elever på olika orter i kommunen samtidigt med hjälp av tekniska hjälpmedel. På så sätt kan vi undervisa mindre grupper av elever som är utspridda geografiskt och lärarna slipper köra mellan olika platser.

 

Undervisningen sker då genom dator, Ipad eller motsvarande. Läraren och eleven sitter åtskilda i rum och genomför lektionen över nätet. Fjärrundervisning har testats i mindre skala i Hässleholms kommun och efter goda resultat kommer fler skolor och språk att prova fjärrundervisning.

Sidan uppdaterades 2019-06-07 av Linda Färdig