Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevhälsans personal

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00


Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar mot förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den specialpedagogiska kompetensen finns på varje förskola och skola.

Specialpedagogen är en del av det pedagogiska arbetet i förskolan genom det lokala barnstödsteamet och skolan genom elevhälsoteamet.


I specialpedagogens uppdrag kan ingå:

  • Handledning

vilket kan innebära att stötta pedagogen och arbetslaget i kartläggning, observation, upprättande av förskolans pedagogiska handlingsplaner, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, vara en samtalspartner samt tillrättalägga den pedagogiska miljön.


  • Utveckling

vilket kan innebära kollegialt lärande, nätverksarbete och att hålla sig uppdaterad inom forskning.


  • Utredning

vilket kan innebära att vid behov, själv eller tillsammans med pedagog, genomföra kartläggningar, pedagogiska utredningar och tester.


  • Undervisning

vilket kan se olika ut på enheterna.  Rektor/förskolechef beslutar utifrån enhetens behov


Sidan uppdaterades 2017-12-15 av Ann-Charlotte Nilsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube