Elevhälsans personal

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Specialpedagog

Specialpedagogerna arbetar mot förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den specialpedagogiska kompetensen finns på varje förskola och skola.

Specialpedagogens uppgifter

Specialpedagogen är en del av det pedagogiska arbetet i förskolan genom det lokala barnstödsteamet och i skolan genom elevhälsoteamet.


I specialpedagogens uppdrag kan ingå:

  • Handledning

vilket kan innebära att stötta pedagogen och arbetslaget i kartläggning, observation, upprättande av förskolans pedagogiska handlingsplaner, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, vara en samtalspartner samt tillrättalägga den pedagogiska miljön.


  • Utveckling

vilket kan innebära kollegialt lärande, nätverksarbete och att hålla sig uppdaterad inom forskning.


  • Utredning

vilket kan innebära att vid behov, själv eller tillsammans med pedagog, genomföra kartläggningar, pedagogiska utredningar och tester.


  • Undervisning

vilket kan se olika ut på enheterna.  Rektor beslutar utifrån enhetens behov.


Sidan uppdaterades 2020-07-13