Specialpedagog

Specialpedagogerna arbetar mot förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den specialpedagogiska kompetensen finns på varje förskola och skola.

Specialpedagogens uppgifter

Specialpedagogen är en del av det pedagogiska arbetet i förskolan genom det lokala barnstödsteamet och i skolan genom elevhälsoteamet.


I specialpedagogens uppdrag kan ingå:

  • Handledning

vilket kan innebära att stötta pedagogen och arbetslaget i kartläggning, observation, upprättande av förskolans pedagogiska handlingsplaner, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, vara en samtalspartner samt tillrättalägga den pedagogiska miljön.


  • Utveckling

vilket kan innebära kollegialt lärande, nätverksarbete och att hålla sig uppdaterad inom forskning.


  • Utredning

vilket kan innebära att vid behov, själv eller tillsammans med pedagog, genomföra kartläggningar, pedagogiska utredningar och tester.


  • Undervisning

vilket kan se olika ut på enheterna.  Rektor beslutar utifrån enhetens behov.


Sidan uppdaterades