Psykolog

Psykologerna arbetar i förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Psykologen arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet sker på uppdrag av rektor.

Psykologens uppgifter

Psykologen deltar i elevhälsoteamets arbete för att främja elevers inlärning och utveckling. Arbetet görs i samverkan med övriga yrkesgrupper i elevhälsoteamet.


Psykologen erbjuder handledning till skolpersonal. Handledningen kan rikta sig till enskilda pedagoger, elevassistenter, lärarlag eller rektorer. 


Psykologen erbjuder utbildningar utifrån respektive skolas identifierade behov, frågeställningar och önskemål. Utbildningar kan rikta sig till såväl skolpersonal som elever.

Sidan uppdaterades