Kurator

Kuratorn är elevhälsans psykosociala kompetens och är en del av skolenhetens elevhälsoteam.

Kuratorns uppgifter

Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn för att skapa möjligheter till förändring och utveckling. Om det finns behov kan kuratorn vägleda och stödja skolpersonalen. Det kan innebära att utreda, stödja och hjälpa elever i deras psykosociala och känslomässiga utveckling.


Inför ett byte av skolform, till exempel mottagande i särskolan, genomför kuratorn en social bedömning.


Det förebyggande arbetet kan bland annat ske genom att arbeta med olika gruppverksamheter.

När det finns behov kan kuratorn medverka i elevmöten och konferenser. Kuratorn samverkar med till exempel socialtjänst, polis, habiliteringen, fritidsverksamheten och ungdomsmottagningen samt remitterar till psykiatrin vid behov.


Sidan uppdaterades