Elevhälsan

Våra elever har tillgång till kurator, skolsköterska och skolläkare, specialpedagog, logoped, psykolog samt studie- och yrkesvägledare.

Här finns kontaktuppgifter till dem.

Kurator

Kuratorn är elevhälsans psykosociala kompetens och är en del av skolenhetens elevhälsoteam.

Information om våra kuratorer

Kontaktuppgifter till våra kuratorer

Skolsköterska och skolläkare

Varje skola har tillgång till en skolsköterska. Skolsköterskan deltar i elevhälsoteamet på respektive skola.

Information och skolsköterskan och skolläkaren

Kontaktuppgifter till våra skolsköterskor och skolläkare

Specialpedagog

Specialpedagogen är en del av det pedagogiska arbetet i förskolan genom det lokala barnstödsteamet och i skolan genom elevhälsoteamet.

Information om specialpedagogerna

Kontaktuppgifter till våra specialpedagoger

Logoped

Logopederna arbetar mot personal i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Information om våra logopeder

Psykolog

Psykologen deltar i elevhälsoteamets arbete för att främja elevers inlärning och utveckling. Arbetet görs i samverkan med övriga yrkesgrupper i elevhälsoteamet.

Information om våra psykologer

Studie- och yrkesvägledare

Genom elevhälsoteamet på skolan har elever på många skolor tillgång till studie- och yrkesvägledare.

Information om studie- och yrkesvägledarna

Kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare

Elevhälsan är navet

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. All personal på skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Elevhälsan har ett inkluderande perspektiv där alla elevers rätt till utbildning står i fokus.

Elevhälsoteamet utgör navet i skolans elevhälsoarbete. Genom elevhälsoteamen har eleverna tillgång till specialpedagog, psykolog, skolsköterska/skolläkare, kurator och i vissa fall studie-och yrkesvägledare. I Hässleholms kommun har elevhälsoteamet även tillgång till specialistkompetens inom tal och språk i form av logoped.


Dokumentationen sker i ett sekretessbelagt elektroniskt system.


Rektor har ansvar för att varje skola har utarbetade rutiner för ärendehantering inom elevhälsan.

Sidan uppdaterades