Elevhälsan

Våra elever har tillgång till kurator, skolsköterska och skolläkare, specialpedagog, logoped, psykolog samt studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. All personal på skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Elevhälsan har ett inkluderande perspektiv där alla elevers rätt till utbildning står i fokus

Elevhälsoteamet utgör navet i skolans elevhälsoarbete. Genom elevhälsoteamen har eleverna tillgång till specialpedagog, psykolog, skolsköterska/skolläkare, kurator och i vissa fall studie-och yrkesvägledare. I Hässleholms kommun har elevhälsoteamet även tillgång till specialistkompetens inom tal och språk i form av logoped.


Dokumentationen sker i ett sekretessbelagt elektroniskt system.


Rektor har ansvar för att varje skola har utarbetade rutiner för ärendehantering inom elevhälsan.

Kurator

Kuratorn är elevhälsans psykosociala kompetens och är en del av skolenhetens elevhälsoteam. Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn för att skapa möjligheter till förändring och utveckling. Om det finns behov kan kuratorn vägleda och stödja skolpersonalen. Det kan innebära att utreda, stödja och hjälpa elever i deras psykosociala och känslomässiga utveckling. Inför ett byte av skolform, till exempel mottagande i särskolan, genomför kuratorn en social bedömning.


Det förebyggande arbetet kan bland annat ske genom att arbeta med olika gruppverksamheter. När det finns behov kan kuratorn medverka i elevmöten och konferenser. Kuratorn samverkar med till exempel socialtjänst, polis, habiliteringen, fritidsverksamheten och ungdomsmottagningen samt remitterar till psykiatrin vid behov.

Skolsköterska och skolläkare

Alla elever har tillgång till skolhälsovård. Elever och föräldrar är välkomna att prata om barns och ungdomars hälsa. Man kan också prata om utveckling, mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och kompisar.


Varje skola har tillgång till en skolsköterska. Skolsköterskan deltar i elevhälsoteamet på respektive skola. I kommunen finns det en skolläkare. Skolläkaren kan bokas efter överenskommelse med skolsköterskan.


Vi erbjuder tre hälsobesök under tiden i grundskolan och ett under tiden på gymnasiet. Vi har mottagning på skolan för enklare sjukvårdsinsatser. Vi vaccinerar enligt det nationella vaccinationsprogrammet.


Vi har tystnadsplikt.

Specialpedagog

Specialpedagogen är en del av det pedagogiska arbetet i förskolan genom det lokala barnstödsteamet och i skolan genom elevhälsoteamet. Specialpedagogen stöttar skolorna genom att:

  • Handleda och stötta pedagogen och arbetslaget i kartläggning, observation, upprättande av förskolans pedagogiska handlingsplaner, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, vara en samtalspartner samt tillrättalägga den pedagogiska miljön.
  • Bidrar med kollegialt lärande, nätverksarbete och att hålla sig uppdaterad inom forskning.
  • Att vid behov, själv eller tillsammans med pedagog, genomföra kartläggningar, pedagogiska utredningar och tester.

Logoped

Logopederna arbetar tillsammans mmed personalen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Logopederna erbjuder även föreläsningar och utbildningar till personal i förskola och gymnasieskola för att öka kompetensen kring talet, språket och kommunikationen.


Logopederna arbetar främst handledande och är ett stöd till personalen i hälsofrämjande och förebyggande syfte. För elever med mer omfattande språkliga svårigheter handleder logopederna skolans personal i hur man kan stötta och utveckla elevens språk.

Psykolog

Psykologerna arbetar i förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Psykologen arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet sker på uppdrag av rektor.

  • Psykologen deltar i elevhälsoteamets arbete för att främja elevers inlärning och utveckling. Arbetet görs i samverkan med övriga yrkesgrupper i elevhälsoteamet.
  • Psykologen erbjuder handledning till skolpersonal. Handledningen kan rikta sig till enskilda pedagoger, elevassistenter, lärarlag eller rektorer.
  • Psykologen erbjuder utbildningar utifrån respektive skolas identifierade behov, frågeställningar och önskemål. Utbildningar kan rikta sig till såväl skolpersonal som elever.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning är en viktig del av skolans arbete från årskurs 1 i grundskolan till och med årskurs 3 på gymnasiet. Arbetet ser ut på olika sätt beroende på åldersgruppen. Detta sker genom inslag av olika kontakter med arbetsliv och uppgifter knutna till yrken. För elever som går i årskurs 7 och uppåt finns det en studie- och yrkesvägledare som hjälper till inför utbildnings- och yrkesval.


Genom elevhälsoteamet på skolan har elever på många skolor tillgång till studie- och yrkesvägledare.

Sidan uppdaterades