Stöd till barn och elever

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. De ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elev som räcker upp handen

Foto: Sven Persson/swelo.se

Så arbetar vi

Det är pedagogens/arbetslagets uppgift att arbeta för att varje barn ”ska kunna utvecklas så långt som möjligt”.  Detta ska ske i samverkan med skolans elevhälsoteam.


Förskolan

Arbetslaget har, som stöd i sitt i arbete, specialpedagogisk kompetens knuten till sin förskoleenhet, samt en rektor som står som ytterst ansvarig för förskolan och dess verksamhet.


Förskolan kan vid behov kontakta den Centrala barn- och elevstödsenheten (CEBE). Där finns kompetenser som till exempel skolpsykolog, logoped och specialpedagog.


Grundskolan, särskolan och gymnasieskolan

En del barn behöver mer stöd än andra för att klara skolarbetet. Behovet kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker.


Personalen är skyldig att anmäla till rektor om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation, elevhälsoteamet kopplas då in. Rektor har ansvar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.


Skolan kan vid behov kontakta centrala barn- och elevstödsenheten (CEBE). På centrala barn- och elevstödsenheten finns kompetenser som till exempel skolpsykolog, logoped och specialpedagog. Skolpsykolog och logoped från Centrala barn- och elevstödsenheten ingår i skolornas elevhälsoteam.


Barn- och utbildningsförvaltningen samverkar med bland annat socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, barn- och ungdomshabiliteringen (bou), barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och polis, vilka alla kan utgöra viktiga resurser i arbetet för att ge barn möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Sidan uppdaterades