Starta och driva fristående verksamhet

För att starta och driva fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (som inte är kopplat till en fristående enhet) ansöker du om att få ett godkännande av Hässleholms kommun. För att ansöka om att starta fristående skola, förskoleklass eller ett fritidshem (kopplat till en fristående enhet) vänder du dig till Skolinspektionen.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten ägar- och ledningsprövning fristående verksamhet.

Underlag för ägar- och ledningsprövning fristående verksamhet Pdf, 283 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 283 kB)

Anvisningar för ansökan om fristående verksamhet Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 127 kB)


Skicka ifylld blankett till

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Ägar- och ledningsprövning

Om du driver fristående förskola eller fritidshem ska du känna till att bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.


En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen ska anmäla detta till Hässleholms kommun inom en månad efter att förändringen genomförts. Anmälan gäller en huvudman som getts godkännande att bedriva förskole- eller fritidshemsverksamhet i Hässleholm.


Frågor och svar om ansökan

Ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ kan starta och vara huvudman för en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

En fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska godkännas om den har god kvalitet och säkerhet och uppfyller följande krav:

  • Personalen och lokalerna är lämpliga för verksamheten
  • Barngrupperna har lämplig storlek
  • Verksamheten är öppen för alla barn


Innan du startar en förskola eller skola ska du anmäla verksamheten till miljönämnden. Miljönämnden ställer till exempel krav på ventilation och ljudnivåer, hygieniska krav och krav på ut- och inomhusmiljön.


Du behöver bygglov för att bygga nya förskolor eller för att inreda befintliga byggnader för förskoleverksamhet.

För att starta en enskild verksamhet och få bidrag rån Hässleholms kommun ansöker du om att din förskola eller pedagogiska omsorg ska bli godkänd med rätt till bidrag. I Hässleholms kommun är det barn- och utbildningsnämnden, som fattar beslut om godkännande.


Det kommunala bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn. Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet.

Hässleholms kommun ansvar för att utöva tillsyn över de fristående verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (som inte är kopplat till en fristående enhet).

 

Om du avser att starta en fristående skola, förskoleklass eller ett fritidshem anmäler du det till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Du ska leva upp till kraven på ventilation och ljudnivåer, hygieniska krav och på ute- respektive innemiljön.

 

Det är också miljö- och stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om bygglov. Du behöver bygglov för att bygga nya skolor eller fritidshem eller för att inreda befintliga byggnader för skolverksamhet.

Sidan uppdaterades