Miljö i förskolan och skolan

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 40 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

 

Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon 0451-26 77 31

Skicka ett meddelande till:

Buller i förskolan och skolan

Allt oönskat ljud kallas för buller. Det kan vara ljud som ”bara” är störande eller ljud som är skadligt för hörseln. Höga ljudnivåer på förskolor och skolor kan ställa till med problem för både barn och vuxna. 

En del av bullret kan bero på yttre omständigheter, exempelvis trafik eller ventilationsbuller, men i störst utsträckning är det barnens och de vuxnas egna aktiviteter som orsakar buller. Enligt arbetsmiljölagen är skolan en arbetsplats. Därför gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler alla personalkategorier samt elever från och med förskoleklassen. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bullerPDF (pdf, 197.2 kB) anges värden där insatser krävs och värden som inte får överskridas på grund av risken för hörselskador. Men även bullernivåer under under dessa kan ge negativa effekter.

Bullret bort!

Buller kan vara störande och försämra möjligheterna till samtal, orsaka kroppsliga reaktioner och ge sömnstörningar. Buller kan också påverka koncentrationsförmågan så att en arbetsuppgift blir svårare att genomföra och kan därför också försämra arbetsprestationen.


En bättre ljudmiljö inomhus kan man skapa dels med hjälp av lokaler med bra akustiska egenskaper och dels med arbetssätt som minskar uppkomsten av buller i verksamheten. Tips och en mängd goda exempel på hur man kan arbeta med att minska buller i förskolan finns i skriften "Bullret bort" från Arbetsmiljöverket med flera.

Buller från trafik

Enligt folkhälsomyndighetens bok "Bullret bort" har studier av barn som vistas på skolor och förskolor som är utsatta för trafikbuller visat att skolbarnen presterade sämre i till exempel pusselläggning och läsförståelse efter långvarig bullerexponering.


Utomhus vid skolor och lekplatser rekommenderar världshälsoorganisationen att buller från yttre källor inte överstiger 55 dBA ekvivalent ljudnivå. När en ny förskola eller skola ska byggas granskar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ritningarna och ser till så att barnens vistelseyta utomhus utformas så att detta värde inte överskrids. Med vistelseyta menas den utomhusytan som är tillgänglig för barnen och som tillhör förskolan eller skolan. Detta är samma värde som man har som gräns när man bygger bostäder.


Inomhus i lokaler för skola och barnomsorg bör bullernivån från trafik inte överskrida 30 dBA, ekvivalent ljudnivå, och
45 dBA, maximal ljudnivå, vilket anges i folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Dessa råd gäller för såväl bostäder som lokaler för undervisning och vård. Här kan du läsa mer om buller.

Sidan uppdaterades 2019-01-04 av Linn Bendahl