Urval till gymnasieskolan

Om antalet sökande till ett gymnasieprogram är fler än antalet platser görs ett urval baserat på elevernas meritvärden. Om du har särskilda skäl kan du begära att få bli prövad i fri kvot.

Urval

Målet är att du ska få plats på det gymnasieprogram, som du  väljer i första hand. Om antalet sökande till ett program är fler än antalet platser görs ett urval. Vilka elever, som får platserna, avgörs av era meritvärden.


Meritvärde

Meritvärdet bestäms av summan av betygsvärdena för de 16 högsta betygen i elevernas slutbetyg vårterminen i årskurs 9. Elever, som har läst moderna språk som språkval, får räkna 17 betyg.

Betygen värderas på följande sätt:

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F =  0 poäng


Meritvärde vid ansökan till gymnasiet

Du, som har läst ett modernt språk som språkval i grundskolan, kan tillgodoräkna dig betygsvärdet för språkvalet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasiet.


När du ansöker till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan, för att räkna ut din sammanlagda betygspoäng. Om du har A i alla obligatoriska grundskoleämnen, beräknas ditt meritvärde som 16 ämnen x 20 poäng = 320 poäng. Du lägger till ditt meritvärde för betyget i moderna språk, som inte är ett obligatoriskt ämne. Om du har A även i modernt språk. får du ytterligare 20 poäng. Det innebär att du har totalt 340 poäng som meritvärde. Om du har betyg i alla obligatoriska ämnen och dessutom i modernt språk, får du alltså betyg i 17 ämnen. Det ger 340 poäng som maximalt meritvärde.


Fler exempel

E i alla ämnen 10 poäng x 16 ämnen = 160 poäng

Med språkval +10 poäng

Totalt 170 poäng


C i alla ämnen 15 poäng x 16 ämnen = 240 poäng

Med språkval + 15 poäng

Totalt 255 poäng


För att få extra poäng måste språket läsas som språkval. Modersmål ger inga extra meritpoäng.


Särskilda skäl/Fri kvot

Om du har särskilda skäl kan du begära att få bli prövad i fri kvot. Det innebär att du får en individuell bedömning vid antagningen till de gymnasieprogram, som du har sökt till. Individuell bedömning kan göras på grund av

  • medicinska skäl
  • sociala skäl
  • att dina tidigare betyg inte kan jämföras med betygen från grundskolan


För att kunna bli antagen, måste du vara behörig till det programmet. Du ska skicka in en skriftlig motivering tillsammans med din ansökan, om du vill få en individuell bedömning. Du kan också skicka med ett intyg från din tidigare skola eller ett läkarintyg. Om du har utländska betyg eller omdömen i stället för betyg, prövas din ansökan alltid individuellt. Kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola eller gymnasieantagningen, om du har frågor kring individuell bedömning.


Sidan uppdaterades