Besöksinformation

Alla besökare ska anmäla sig i receptionen oavsett ärende.

Parkeringsinformation

 • Parkeringsplatser finns enligt markeringar på kartan.
 • Alla parkeringsplatser kräver parkeringstillstånd.
 • Bilburen besökare hänvisas till receptionen för att hämta ett tillfälligt p-tillstånd.
 • I övrigt gäller trafikförordningens generella bestämmelser.
HTS Parkering

HTS Parkeringsplatser

Riktlinjer för besök

Skolan är en arbetsplats för både elever och skolans personal. Det innebär att det endast är de elever på skolan och de som är anställda i verksamheterna som normalt har tillträde till verksamhetens område. Skolan är ingen allmän plats. I Ordningslagen (1993:1617) kap 1 §2 specificeras vad som är en offentlig plats. Även Skolverket skriver att skolan inte är någon allmän plats – offentlig plats – utan det är rektor som bestämmer vem som får vistas på skolan.


Att före detta elever, vårdnadshavare/föräldrar, företag eller organisationer vill besöka skolan kan vara både trevligt och stimulerande. För många besök kan göra att lärmiljön blir allt för påverkad. Elever har rätt till trygghet, studiero och ordning, det medför att alla besök ska planeras i förväg.


Besök av elever

 • Besök av före detta elever eller elever från andra skolor ska alltid bokas i förväg.
 • Kontakta receptionen, lärare eller skolledning för att se om ett besök kan planeras in.
 • Besökare anmäler sig i receptionen samt får en besöksbricka. Denna ska återlämnas då besöket avslutas.
 • Besöket kommer att registreras och av den som tar emot besöket hos sig. Uppskatta hur länge besöket kommer att pågå. Detta är nödvändigt för att skolan ska veta hur många som finns i lokalerna vid en eventuell utrymning.

Besök av vårdnadshavare/föräldrar

Spontana besök bör undvikas men följande gäller:

 • Vårdnadshavare/föräldrar ska alltid anmäla sig och sitt ärende i receptionen i entrén.
 • Receptionisten kontaktar den som ärendet berör och undersöker om besöket är möjligt att genomföra. Receptionisten kommer att registrera besöket samt delar ut en besöksbricka.
 • Uppskatta hur länge besöket kommer att pågå. Detta är nödvändigt för att skolan ska veta hur många som finns i lokalerna vid en eventuell utrymning.

Planerade besök

 • Vårdnadshavare/föräldrar träffar skolans personal på den plats som är överenskommet, vanligen vid Mötas i entrén. Anmälan och registrering av besöket sker i receptionen där en besöksbricka erhålls.

Besök av andra aktörer ex. företag, föreningar, politiska organisationer

 • Besök av till exempel företag, föreningar och politiska organisationer ska alltid vara bokade i förväg. Ansökan om besök för föreningar och politiska organisationer görs skriftligt på blankett som finns på hemsidan www.hts.se, senast 14 dagar före besöket.
 • Kontakta receptionen samt lämna/skicka in ansökan dit. Besök registreras och preliminär närvarotid antecknas i receptionen. Detta är nödvändigt för
  att skolan ska veta hur många som finns i lokalerna, om lokalerna skulle behöva utrymmas.

Sidan uppdaterades