Inackorderingsbidrag

Om du har en lång eller besvärlig resväg till skolan och behöver bo på studieorten kan du ansöka om inackorderingsbidrag. Om du går i kommunal gymnasieskola ansöker du om bidraget hos din hemkommun och om du går i fristående gymnasieskola ansöker du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Om bidraget

Inackorderingsbidrag ersätter delar av kostnaderna för boende och hemresor för dig som är inackorderad på studieorten. Stöd för inackordering regleras i Skollagen 15 kap 32 §.


Villkor

För att få inackorderingsbidrag från kommunen ska du uppfylla vissa kriterier.

  • Du är folkbokförd i Hässleholms kommun
  • Du studerar på heltid i en kommunal gymnasieskola
  • Du är mottagen i första hand
  • Du är under 20 år (du kan bli beviljad bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
  • Du har minst 50 km enkel resa till din gymnasieskola från din folkbokföringsadress eller har en restid mellan folkbokföringsadress och skola på minst tre timmar per dag. I den totala restiden ingår även väntetid före och efter normal skoldag
  • Du har inte resebidrag eller resekort

Undantag från ovanstående villkor kan göras om det finns särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl kan vara personliga skäl, styrkta av elevhälsopersonal eller utbildning som genom sitt dokumenterade upplägg förutsätter inackordering. Det är verksamhetschefen för gymnasieskolan som fattar beslut om undantag.


Ansök

Ansök genom att fylla i blanketten som heter Ansökan om inackorderingsbidrag. Du hittar blanketten under Mer information.


Ansökan görs inför varje läsår och ska vara oss tillhanda senast den 30 september.


Observera att du inte kan bli beviljad inackorderingsbidrag för tid när du haft resekort eller resebidrag.


Ersättning

För 2022 är bidraget 1 610 kr per månad. Utöver detta kan du få tillägg.

  • 500 kronor om avståndet från folkbokföringsadressen till skolan är längre än 200 km.
  • 1 000 kronor om avståndet från folkbokföringsadressen till skolan är längre än 500 km.

Utbetalning

Bidraget beviljas för fyra månader under höstterminen och för fem månader under vårterminen. Utbetalning av inackorderingsbidraget sker fyra gånger per läsår, september, november, februari och april.


Ändrade förhållanden

Om du avbryter studierna, byter folkbokföringsadress eller av annan anledning inte längre är berättigad till inackorderingsbidraget måste du omgående anmäla detta till din hemkommun. För bidrag som du inte varit berättigad till blir du återbetalningsskyldig.


Övriga skolor

Om du studerar på en riksinternatskola, folkhögskola, fristående gymnasieskola eller utomlands ansöker du om inackorderingsbidrag hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Observera att du inte kan bli beviljad resekort/resebidrag av din hemkommun om du samtidigt får inackorderingsbidrag från CSN.

Sidan uppdaterades