Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms Gymnasium

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hässleholms Gymnasium

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Verksamhetschef

Jan-Olof Olofsson

Telefon: 0451-26 85 37

Skicka meddelande till

Så fungerar gymnasieskolan

 • Ingen giltig användare vald.

Gymnasieskolan styrs av riksdag och regering genom Skollagen och andra lagar och förordningar. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skolor. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan på kommunal nivå.

Gymnasieskolan

Alla ungdomar, som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Den ger en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasieskolan är en frivillig skolform, som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola.


Vi fick en ny gymnasieskola 2011 (GY11). Den består av:

 • 18 nationella program
 • fem introduktionsprogram för elever, som inte är behöriga till ett nationellt program
 • särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)


Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.


Riksdagen

Riksdagen beslutar om

 • innehållet i Skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den innehåller allmänna bestämmelser för alla skolformer och frågor om elevers rätt till utbildning. Vi fick en ny skollag 2010.
 • vilka gymnasieprogram och vilka gymnasiegemensamma ämnen som ska finnas.


Regeringen

Regeringen

 • beslutar om innehållet i Gymnasieförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den är mer detaljerad än skollagen. En ny gymnasieförordning trädde i kraft 2011.
 • beslutar om innehållet i läroplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den anger vad gymnasieskolan har för uppgifter och övergripande mål samt vilka värden som ska ligga till grund för undervisningen. Läroplanen har sex huvudområden. De är kunskaper, normer och värden, elevers ansvar och inflytande, utbildningsval, bedömning och betyg samt rektors ansvar.
 • fastställer examensmållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för varje nationellt gymnasieprogram. Examensmålen anger syftet och målet med utbildningen.


Skolverket

Skolverket är en statlig myndighet, som

 • beslutar om ämnesplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De anger målen och det centrala innehållet för undervisningen i varje enskilt ämne och kurs.
 • tar fram måldokument för verksamheterna, kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov.
 • ansvarar för officiell statistik på skolområdet och genomför nationella uppföljningar och utvärderingar.
 • ansvarar för svenskt deltagande i internationella kunskapsmätningar.
 • ansvara för nationella insatser som utvecklar verksamheterna och kompetensutvecklar personalen
 • fördelar finansiellt stöd och bidrag till verksamheterna
 • svarar för utbildning för rektorer.
 • sprider information om forskning till verksamheterna.
 • utfärdar legitimationer för lärare och förskollärare.


Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet, som

 • bedömer och tillstyrker ansökningar om att driva fristående skola. 
 • ansvarar för tillsyn av att skolor, vuxenutbildning, fritidshem, förskolor och annan pedagogisk verksamhet följer nationella lagar och förordningar.


Kommunen

Alla kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda alla elever, som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Kommunen måste dock inte själv erbjuda gymnasieutbildning, utan den kan sluta samverkansavtal med en eller flera andra kommuner.


Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola, gymnasieskola, särskola, fritidshem och kulturskolan i Hässleholms kommun.


Rektor

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. I läroplanen för gymnasieskolan anges att rektor, som är pedagogisk ledare för skolan och chef för lärare och övrig personal i skolan, har  ansvar för skolans resultat. Rektor har inom givna ramar ett särskilt ansvar för att

 • utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser och att återvändsgränder i studiegången undviks,
 • lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter
 • elevernas skiftande behov och förutsättningar,
 • skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
 • utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel,
 • undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta,
 • eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad
 • introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att formulera mål för sina studier,
 • skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje elev och reviderar den vid behov,
 • lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,
 • samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får ett sammanhang i sina studier,
 • samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning,
 • studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och yrke,
 • stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen,
 • skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen,
 • vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång,
 • skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och
 • eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.
Sidan uppdaterades 2015-04-13 av Gunvor Borre

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun