Hässleholms kommun

Ansök om skola eller byt skola

Alla barn som är folkbokförda i Hässleholms kommun från förskoleklass till och med årskurs nio, är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Du som vårdnadshavare kan önska vilken skola du vill att ditt barn ska gå på.

Gör ett aktivt skolval

Du som har ett barn som börjar i förskoleklass eller i årskurs sju till hösten, kan önska vilken skolan ditt barn ska gå på. Du önskar skola via vår e-tjänst. Ansökningstiden är från den 23 januari till och med den 8 februari 2024, inför skolstarten läsåret 2024/2025.

Om du har barn som ska börja förskoleklass

I skolvalet ska du önska tre skolor som rangordnas ett, två och tre. Då ökar chansen att få en plats på någon skola som du önskat. Om du inte får plats på någon av dina önskade skolor kommer ditt barn att placeras på en annan skola.

Du som bor inom Hässleholms tätort kan få en skolplacering till ditt barn på någon av skolorna Grönängsskolan, Linnéskolan, Ljungdalaskolan, Läredaskolan, Röinge skola och Västerskolan.

Du som bor utanför Hässleholms tätort i någon av våra kransorter ska också välja skola till ditt barn.

Om du ska börja i årskurs sju

I skolvalet ska du önska tre skolor som rangordnas ett, två och tre. Då ökar chansen att få en plats på någon skola som du önskat. Går du på en skola som har förskoleklass till årskurs 9, så har du en garanterad plats i årskurs 7 även om inget aktivt val görs.

Om du inte får plats på någon av dina önskade skolor kommer ditt barn att placeras på en annan skola.

Du som bor inom Hässleholms tätort kan få en skolplacering till ditt barn på någon av skolorna Linnéskolan, Läredaskolan eller Västerskolan.

Du som bor utanför Hässleholms tätort, i någon av våra kransorter, ska också välja skola till ditt barn.

Du som tänker skicka in en intresseanmälan till MFF Fotbollsakademin på Västerskolan, måste även göra ett aktivt skolval enligt beskrivningen ovan, genom e-tjänsten.

Möjlighet till skolskjuts

Tänk på att önskemålet av skola kan påverka ditt barns rätt till skolskjuts. Vi erbjuder inte skolskjuts inom Hässleholms tätort. Bor du utanför Hässleholms tätort, och har rätt till skolskjuts, kan även detta påverkas när du gör ditt val.

Så fungerar skolskjutsen i vår kommun

Så ansöker du i skolvalet

Du ansöker om plats i grundskola via vår e-tjänst. När du ansöker om plats ska du rangordna tre skolor. Det är viktigt att du gör tre val, eftersom det ökar chansen att ditt barn får plats på någon av de skolor du har önskat. Tänk på att det kan hända att en skola får fler ansökningar än det finns platser för eleverna.

Samtliga vårdnadshavare måste godkänna valen av skola för att ansökan ska vara giltig. Du kan ansöka mellan den 23 januari och den 8 februari 2024 via länken nedan.

För dig som inte har BankID

Du kan använda blankett i undantagsfall om du inte har BankID.

Du kan hämta blanketten på,

 • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
 • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Beslut om plats i skola

Du som vårdnadshavare för en elev som ska börja förskoleklass får besked om vilken skola ditt barn har fått plats på cirka fyra veckor efter att skolvalet har stängt. Du får ett e-postmeddelande om att du ska logga in i vår e-tjänst för att ta del av beslutet. Om du har ansökt via blankett får du hem ett brev med beslutet.

Du som vårdnadshavare för en elev som ska börja årskurs sju får besked om vilken skola ditt barn har fått plats på i mitten av april. Du får ett e-postmeddelande om att du ska logga in i vår e-tjänst för att ta del av beslutet. Om du har ansökt via blankett får du hem ett brev med beslutet.

Byte av skola

Skolbyten för kommunala skolor genomförs vid två tillfällen per år. Skolbyte på grund av ändrad folkbokföring inom kommunen sker löpande om du flyttar utanför ditt nuvarande upptagningsområde. Alla skolbyten sker i mån av plats. Du kan önska skolbyte för ditt barn oavsett vilken årskurs ditt barn går i.

Bytesperioder:

 • Bytesperiod ett, är från den 2 april till den 9 april 2024 inför skolstarten i augusti 2024.
 • Bytesperiod två, är från den 15 oktober till den 23 oktober 2024 inför skolstarten i januari 2025.

Byte av skola ska göras via vår e-tjänst om eleven redan har en skolplacering inom kommunen. För att kunna göra detta krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID, som var för sig loggar in i e-tjänsten för att signera ansökan.

Du kan använda blankett i undantagsfall, om du inte har BankID.

Du kan hämta blanketten på,

 • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
 • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavare före ansökningstiden utgång.

Du som har önskat skolbyte via e-tjänsten kommer få ett e-postmeddelande när beslutet är taget. Beslutet ser du genom att logga in i e-tjänsten. Du som har önskat skolbyte via blankett kommer få beslutet skickat till din folkbokföringsadress.

Om jag ångrar mitt val

När du har blivit beviljad byte av skola är detta bindande.

 • Om du ångrar ditt val och vill dra tillbaka din ansökan, måste det ske före sista ansökningsdatum genom att skicka e-post till bufbun@hassleholm.se
 • Om du ångrar ditt val efter att skolbytet beviljats, kan du önska ny skolplacering under nästa bytesperiod. Finns det inte någon ledig plats på den önskade skolan, avslås ansökan, och eleven behåller sin skolplacering.

Tänk på att önskemålet av skola kan påverka ditt barns rätt till skolskjuts. Vi erbjuder inte skolskjuts inom Hässleholms tätort. Bor du utanför Hässleholms tätort och har rätt till skolskjuts, kan även detta påverkas när du gör ditt val.

Är du nyinflyttad till Hässleholms kommun

Om du är nyinflyttad eller ska flytta till Hässleholms kommun, och önskar plats på en kommunal skola, ska du gör en anmälan via vår e-tjänst. Du kan ansöka om skola tidigast två månaderna innan inflyttningen sker. 

Du kan önska skola även om ditt barn inte ännu är folkbokförd på den nya adressen, då behöver du skicka in ett bostadskontrakt, hyreskontrakt eller köpekontrakt, som styrker er nya folkbokföringsadress i samband med ansökan.

För att kunna ansöka om skola krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavare.

Ansökningar för nyinflyttade elever under vecka 28-31 kommer att hanteras i augusti innan skolstart.

Du kan använda blankett i undantagsfall, om du inte har BankID.

Du kan hämta blanketten på,

 • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
 • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Om du ska flytta från Hässleholms kommun

Om ditt barn går i en kommunal skola i Hässleholms kommun, och du planerar att flytta från kommunen, ska du lämna in blanketten, Anmälan om elevs utflyttning från Hässleholms kommun, till rektor på ditt barns nuvarande skola.

Anmälan om elevs utflyttning från Hässleholms kommun Pdf, 144.6 kB.

Förtursbestämmelser

Skolval och närhetsprincip

Så långt det är möjligt ska elevers val av skola tillmötesgås. Om den skola eller de skolor man har valt inte har möjlighet att ta emot eleven, gäller att eleven alltid är garanterad plats på en skola som ligger i elevens närområde. Det är inte alltid i meter räknat den närmaste skolan, men ändå den skola som kan räknas som elevens hemskola. Detta kallas allmänt för närhetsprincipen.

Om ansökningarna är fler än platserna

Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar än det finns platser på skolan. Om eleven inte får en plats, blir eleven erbjuden plats på annan skola enligt de principer som fastställts av barn- och utbildningsnämnden. De elever som bäst uppfyller nedanstående kriterier får plats på skolan.

Prioriteringsordning.

 1. Elever med skyddade personuppgifter
 2. Externa elever med särskilda skäl
 3. Relativ närhet
 4. Syskonförtur
 5. Absolut avstånd
 6. Lottning

Särskilda förtursbestämmelser

På några av våra skolor finns det särskilda förtursbestämmelser.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär skillnaden i avståndet mellan hemmet och vald skola, respektive till en så kallad referensskola.

Den så kallade referensskolan används i beräkningen av den relativa närheten. Referensskolan är:

 • Den näst närmaste skolan, om eleven har sökt skolan närmast hemmet, eller
 • Den närmaste skolan, om eleven inte har sökt skolan närmast hemmet.

Relativ närhet, är avståndet till referensskolan, minus avståndet till den valda skolan.

Eleven behöver inte ha valt referensskolan, utan den är bara en referens vid beräkningen av det relativa avståndet. Om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativ närhet som går före elev med kortare relativa närhet.

Räkneexempel

Sara och Ali har valt samma skola (A). Sara har 600 meter till sin referensskola (B) och 500 meter till sin valda skola (A). Relativ närhet för Sara är 600-500=100 meter.

Ali har 850 meter till sin referensskola (C) och 700 meter till sin valda skola (A). Relativ närhet för Ali är 850-700=150 meter.

I det här exemplet är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre relativ närhet än vad Sara har. Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Sara, som placeras på skola B, får oavsett detta en kortare skolväg än Ali.

Räkneexempel på relativ närhet.

Absolut avstånd

Absolut avstånd betyder avståndet mellan elevernas folkbokföringsadresser och den skola som eleverna har önskat. Om flera elever har samma relativa närhet, alla elever har syskonförtur, eller om ingen av eleverna har syskon på skolan då är det den elev som har kortast avstånd som får platsen.

Syskonförtur

Förtursbestämmelserna tar hänsyn till om de elever som har samma realtiva närhet har syskon på skolan, eller inte. Syskonförtur gäller om eleven har syskon som går i förskoleklass till årskurs tre på den sökta skolan under det läsår som ansökan avser. Syskonförtur omfattar barn folkbokförda i samma hushåll, inte nödvändigtvis biologiska syskon.

Platserna blir lottade

Om platserna behöver lottas sker det automatiskt av det digitala placeringssystemet. Platserna blir bara lottade om flera elever har samma relativa närhet, samma syskonförtur och samma absoluta avstånd. Eleven som vinner lottningen får företräde till den skola som den har önskat.

Vi mäter avstånd via digitala kartor

Med avstånd avses den faktiska gång- och cykelvägen till skolenheten, inte fågelvägen, stigar eller motsvarande. Mätningen görs utifrån digitala kartor för fastigheter samt allmänna gator, gång- och cykelvägar. Mätpunkterna är då avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolans officiella gatuadress enligt Skolverkets skolenhetsregister.

Om du har frågor, kontakta oss

Skolvalsenheten
Kommunens växel:
0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: