Val av grundskola

Förturbestämmelserna gäller dig som söker till förskoleklass och grundskola, förutom från Hässleholms Montessoriskola F-9, Silviaskolan F-9 och Västerskolan 7-9 som omfattas av särskilda bestämmelser. Om du söker till en annan kommuns skola eller en fristående skola, måste ansökan gå direkt till den berörda skolan.

Förtursbestämmelser från 2022

Skolval, närhetsprincip och garantiskola

Så långt det är möjligt ska elevers val av skola tillmötesgås. Om den skola eller de skolor man har valt inte har möjlighet att ta emot eleven, gäller att eleven alltid är garanterad plats på en skola som ligger i elevens närområde, den så kallade garantiskolan. Det är inte alltid i meter räknat den närmaste skolan, men ändå den skola som kan räknas som elevens hemskola. Detta kallas allmänt för närhetsprincipen.


Till garantiskolan är ditt barn garanterad skolskjuts om avstånd mellan hemmet och skolan är tillräckligt enligt kommunens skolskjutsregler.


När ditt barn har fått en placering på en skola behåller ni den platsen även inför kommande läsår.


Hörselanpassad verksamhet, Motessori eller fotbollsskola

För att få plats på Silviaskolan, Hässleholms Montessorigrundskola eller Västerskolans fotbollsakademi krävs ett aktivt skolval.


Silviaskolan erbjuder skolverksamhet för elever som är i behov av en hörselanpassad verksamhet (företrädesvis elever med hörapparat och/eller Cochlearimplantat). Sök till skolan genom skolvalet. Observera att inga elever ursprungligen är garanterade placering till Silviaskolan.


Om ansökningarna är fler än platserna

Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar än det finns platser på skolan. I så fall får de elever som inte får plats platser på andra skolor enligt de principer som fastställts av barn- och utbildningsnämnden. Det är de elever som bäst uppfyller nedanstående kriterier som får plats på skolan.


Kriterierna gäller i prioriteringsordning där ett lägre rankat kriterium endast får betydelse i det fall högre rankade kriterier är lika för flera elever och önskemål om vald skolenhet i berörd årskurs inte kan tillgodoses för samtliga dessa elever.


  1. Elever med skyddade personuppgifter.
  2. Externa elever med särskilda skäl.
  3. Relativ närhet.
  4. Syskonförtur.
  5. Absolut avstånd.
  6. Lottning.


Ansökan sker via blankett, Skolvalsansökan. Se nedan, Mer information .

Relativ närhet innebär skillnaden i avståndet mellan hemmet och vald skola respektive till en så kallad referensskola.

Den så kallade referensskolan används i beräkningen av den relativa närheten. Referensskolan är:

  • Den näst närmaste skolenheten (om eleven sökt skolenheten närmast hemmet), eller
  • Den närmaste skolenheten (om eleven inte sökt skolenheten närmast hemmet).

 

Relativ närhet = avståndet till referensskolan minus avståndet till vald skolenhet.

 

Referensskolan behöver inte ha valts, utan utgör endast en referens vid beräkningen av det relativa avståndet. Om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativ närhet som går före elev med kortare relativa närhet.

 

Exempel

Sara och Ali har valt samma skola (A). Sara har 600 meter till sin referensskola (B) och 500 meter till sin valda skola (A). Relativ närhet för Sara är 600-500=100 meter. Ali har 850 meter till sin referensskola (C) och 700 meter till sin valda skola (A). Relativ närhet för Ali är 850-700=150 meter. I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre relativ närhet än vad Sara har. Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Sara, som placeras på skola B, får oavsett detta en kortare skolväg än Ali.

Räkneexempel

Ett räkneexempel på relativ närhet

Hänsyn till syskon tas för de elever som har samma relativa närhet. Syskonförtur gäller om eleven har syskon som går i årskurs F-3 på den sökta skolan under det läsår ansökan avser. Syskonförtur omfattar barn folkbokförda i samma hushåll (ej nödvändigtvis biologiska syskon).

Här avses det absoluta avståndet mellan elevernas folkbokföringsadresser och önskad skola. Om flera elever har samma relativa närhet och syskon (eller om ingen har syskon) på önskad skola får den som har det kortaste absoluta avståndet till skolan platsen.

Lottningen utförs automatiskt av det digitala placeringssystemet och används endast i det fall flera elever har samma relativa närhet, samma syskonförtur och samma absoluta avstånd. Eleven som vinner lottningen får företräde till önskad skolenhet.

Med avstånd avses den faktiska gång-/cykelvägen till skolenheten, inte fågelvägen, stigar eller motsvarande. Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitaliserade kartor för fastigheter samt officiella gator och gång- och cykelvägar. Hemmets mätpunkt är folkbokföringsadressen. Skolenhetens mätpunkt är den officiella gatuadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.


Sidan uppdaterades