Föräldrasamverkan

Vi upplever att vi har en god föräldrakontakt där vi vid behov kan ha både planerade och spontana möten mellan skola och hem. Naturligtvis är föräldrar välkomna att hälsa på i skolan.

Utvecklingssamtal

Varje termin inbjuds elev och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Samtalen är väl förberedda av elev och pedagog. I samtalet utgår vi från elevens individuella utveckling.


Eleverna i år F-6 sätter i samråd med pedagog och vårdnadshavare upp individuella utvecklingsmål (IUP) att arbeta mot. Dessa framåtsyftande mål utvärderas vid nästkommande utvecklingssamtal.


På samma sätt arbetar vi med de äldre eleverna i årskurs 7-9. Framåtsyftande bedömning ges kontinuerligt. Vid utvecklingssamtal ges omdömen men i stället för IUP gäller numera betyg varje termin enligt nationella styrdokument.


Info via Schoolsoft

För övrigt lämnas aktuell information från skolan regelbundet till vårdnadshavare via Schoolsoft, olika informationsutskick eller på föräldramöten. 


Hässleholms Montessoriförening

Hässleholms Montessoriförening är en ideell föräldraförening som verkar för montessoripedagogikens spridning. Föreningen arbetar för att våra politiker och tjänstemän ska ha god kännedom om vår pedagogik och verksamhet för att de ska kunna fatta välgrundade beslut som gagnar våra förskolor och grundskola.


I samarbete med montessoriskolans personal tas beslut om vilka insatser som ska göras som gagnar barn och elever i vår verksamhet.


Föräldraföreningens styrelse samverkar också med skolans referensgrupp tillsammans med skolledningen i frågor som rör oss alla till exempel lokaler, utemiljö och trafiksäkerhet.


Protokoll finns i SchoolSoft.


Samrådsgrupp

Målsättning för skolans Samrådsgrupp är att övergripande verka: 

  • för att tillsammans med ledning och personal driva utveckling på Hässleholms Montessorigrundskola
  • som samverkanspart med skolledningen
  • för samverkan mellan elevråd och föräldrar
  • att föräldrar ska bli en positiv del av verksamheten
  • för att föräldrar ska uppfattas som den viktiga resurs de verkligen är
  • för att information sprids till skolans övriga föräldrar
  • för att ge god PR för skolan och dess verksamhet.


Kallelser och mötesanteckningar finns i Schoolsoft.


Föräldrarepresentanter är i grunden styrelseledarmöten med suppleanter från Hässleholms Montessoriförening, styrelserepresentanter från Elevrådet 7-9M, lärarrepresentant samt skolledning. Även andra föräldrar i verksamheten kan bjudas in efter önskemål och behov.

Sidan uppdaterades