Eleven i centrum

Eleven i centrum

Vår pedagogik grundar sig på Maria Montessoris tankar om barns lärande och utveckling och ur hennes tankar om eleven i centrum. Detta ska genomsyra det dagliga arbetet med eleverna och på ett tydligt sätt framhäva vikten av delaktighet samt allas rätt till lika värde.


Skolan har också ett fritidshem som erbjuder olika aktiviteter. Samverkan mellan fritidshemmet och skolan sker genom samlad skoldag.


Montessoriutbildad personal

På skolan finns montessoriutbildade pedagoger. Den gemensamma utgångspunkten för skolans pedagoger ger en samsyn i mötet med eleven.


Montessoripedagogens uppgift är att förbereda miljön för att möta elevens behov. Pedagogens uppgift är också att inspirera och leda eleverna i deras kunskapsutveckling enligt kunskapskrav i respektive ämne. Det görs genom att pedagogen arbetar elevnära vilket möjliggör ett direkt stöd, uppmuntran och feedback.


Pedagogen ska inte i första hand förmedla kunskap utan snarare finnas bredvid och observera barnet för att kunna vara uppmärksam på elevens behov och kunna ge stimulans som svarar mot elevens mognad och intresse. Genom samtal och diskussion kan pedagogen väcka nya frågor hos eleven med avsikt att föra kunskapsutvecklingen vidare.


Elevens behov kan också stöttas upp med hjälp av specialpedagog, resurspersoner, skolsköterska, skolkurator samt socialsekreterare.


Undervisningen skall vara åldersintegrerad

Våra klasser är åldersintegrerade och vi arbetar utefter den röda tråden från år F-9. Vi arbetar aktivt för att tidigt uppmärksamma elevers olikheter. Pedagogernas samstämmighet bidrar till att se varje elev och dess behov. Elevernas arbeten följs upp med rättning, diskussioner och dokumentation.


Eleven står i centrum för undervisningen och pedagogen möter eleven på en individuell nivå.


Det fria valet tillämpas

Maria Montessori upptäckte att alla barn är nyfikna och ivriga att pröva och lära nya saker. Hon menade därför att man bäst tar tillvara den spontana lusten för att lära sig nya saker genom att låta barnets eget intresse vara motivet i kunskapssökandet. Därför har eleverna stort inflytande över sitt eget lärande.


Med stöd av pedagoger och sin veckoplanering kan eleven själv välja vilket arbetsområde han/hon vill arbeta med. Friheten att välja själv ställer också krav på att eleven tar ansvar för att allt som behöver göras också blir gjort, frihet under ansvar. Eleven tränas därför utifrån stigande ålder på planering och utvärdering av sitt arbete. Ansvaret för lärandet skjuts aldrig över helt på eleven. Lärarens yttersta ansvar kvarstår där en av uppgifterna blir att synliggöra lärandeprocessen genom att uppmuntra och utmana eleverna och löpande ge dem återkoppling på deras arbete.


Möjlighet finns för eleven att påverka sitt arbetssätt (enskilt eller i grupp), hur mycket arbete de vill lägga ner på ett arbetsområde utöver grundnivån och på vilket sätt arbetet ska utföras och redovisas. När eleven själv får välja, ökar lust och motivation att lära.


Förberedd miljö

Den miljö som eleven möter på skolan ska präglas av arbetsro, trygghet och lugn. Eleverna tränas att visa respekt för varje individ och för både den yttre och inre miljön. Klassrummet ska vara lugnt, vackert och stimulerande. I rummet ska ordning och struktur finnas vilket skapar trygghet och en inre ro hos eleven.


I den förberedda miljön, vilken är anpassad efter elevernas åldrar, finns montessorimateriel. Dessa väl förtrogna materielen är anpassade efter elevernas utvecklingsnivå och fyller ofta flera funktioner. De flesta materiel är självrättande för att eleven självt ska få uppleva tillfredsställelsen av att se att han/hon har lyckats med uppgiften.


Fadder stöttar

Då eleven börjar skolan tas den emot av en fadder i sin klass. Faddern vägleder, stöttar och ger trygghet under den första tiden i skolan.


För att skapa och behålla en positiv lärmiljö arbetar vi aktivt med att bygga upp elevers självkänsla och sociala kompetens. Vi arbetar också aktivt med att stärka elevers självtillit, vilken är nära kopplad till förmågan att ta till sig kunskap och våga utmana sig själv och därmed lära nytt. Vi arbetar också kontinuerligt med att förebygga och motverka kränkande behandling på skolan.


Montessoripedagogiken genomsyras av respekt för eleven och vördnaden för livet. Arbetet som utförs i vår montessoriskola tjänar till att stödja elevens naturliga förmåga att utvecklas. Förhållandet mellan eleverna, pedagogerna och miljön bygger på ömsesidig respekt för varje individs inneboende förmåga att växa och utvecklas. Barn och ungdomar som får vara sig själva och som blir bemötta med respekt under sin uppväxt blir trygga vuxna med förmåga att känna empati och respekt för andra.


Vi arbetar också aktivt med de demokratiska värderingarna genom demokratiska beslut samt genom att lära, förstå och delaktighet i hur man arbetar i klassråd, elevråd och matråd.


Långa arbetspass

Eleverna arbetar med en personlig planering som följs upp och utvärderas på olika vis. Eleven ansvarar med stigande ålder för att genomföra sin planering. Utgångspunkt för elevens arbete är dess planeringsbok där eleven i samråd med pedagog planerar veckans arbete. Planeringen bidrar till att skapa struktur i skolvardagen.


Friheten som eleven har att själv påverka sitt arbete i skolan innebär också en möjlighet att få ägna sig åt en uppgift så länge eleven behöver. Vi har därför arbetspass under dagen då eleverna kan koncentrera sig på ett arbetsområde utifrån sin egen planering.


Detta gäller inom ämnena; svenska, matematik, engelska samt SO (geografi, historia, religion och samhällskunskap), NO (biologi, kemi och fysik) och teknik.


Individuella arbetsplaner och kontakt med hemmet

Vi arbetar i ett montessoriperspektiv där eleven står i centrum och varje elev är unik. Arbetssättet leder till en nära relation mellan elev och pedagog. Genom att uppmärksamma och dokumentera elevens styrkor och behov på olika sätt, planeras för kunskapsutveckling och social utveckling.


Varje termin inbjuds elev och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Samtalen är väl förberedda av elev och pedagog. I samtalet utgår vi från elevens individuella utveckling.


Eleverna i år 1-5 sätter i samråd med pedagog och vårdnadshavare upp individuella utvecklingsmål (IUP) att arbeta mot. Dessa framåtsyftande mål utvärderas vid nästkommande utvecklingssamtal. På samma sätt arbetar vi med de äldre eleverna i årskurs 6-9. Framåtsyftande bedömning ges kontinuerligt. Vid utvecklingssamtal ges omdömen men i stället för IUP gäller numera betyg varje termin enligt nationella styrdokument.


För övrigt lämnas aktuell information från skolan regelbundet till vårdnadshavare via Schoolsoft, olika informationsutskick eller på föräldramöten.


Det finns en föräldraförening, Hässleholms Montessoriförening, som har egna styrelsemöten och som också fungerar som länk mellan skola och hem. Ledamöterna väljs enligt stadgar vid årsmötet under hösten. Rektor och en lärarrepresentant deltar också vid styrelsemötena.


Vi upplever att vi har en god föräldrakontakt där vi vid behov kan ha både planerade och spontana möten mellan skola och hem. Naturligtvis är föräldrar välkomna att hälsa på i skolan när de vill.


”Kunskap kan bäst ges där det finns iver att lära.” (Maria Montessori)

Sidan uppdaterades