Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik är att vi genom samarbete, rörelse, ansvar och utomhusvistelse skapar ett meningsfullt lärande och ökar självkänslan.

Äventyrspedagogik

– Är ett spännande sätt att se på undervisning som sätter både hälsa och lärande i centrum.

– Skapar möjligheter och engagemang, gynnar såväl ämneskunskap som socialt samspel i grupp

– Stödjer tillit, kamratrelationer och trygghet.

– Upplevelser, lek, rörelse, spänning och lust ska finnas med som viktiga pusselbitar i barnens lärandemiljö.

Ett helhetsperspektiv

Äventyrspedagogiken innebär ett sätt att se på lärande och utveckling ur ett helhetsperspektiv – det handlar alltså inte om enstaka aktiviteter isolerade från ett pedagogiskt sammanhang.

Äventyrspedagogiken vill

• Erbjuda spännande sätt att lära sig och undervisa, som skapar motivation och engagemang både hos elever och lärare

• Utveckla den personliga kompetensen i att kunna samarbeta och fungera bra i sin grupp

• Utveckla samspel och positiva relationer i gruppen

• Lyfta fram utemiljöns betydelse som arena för lärande

• Skapa en mer positiv bild av skolan som en plats där man både kan göra spännande saker och samtidigt lära sig olika saker.

Lärande och hälsa

Lärande och hälsa är två centrala begrepp i äventyrspedagogiken.

• Metoderna och aktiviteterna är utformade så att de flesta av skolans ämnen och kunskapsområden kan integreras.

• Metoderna och aktiviteterna är utformade så att deltagaren kan lära mer om sig själv – hur hon fungerar i relation till sin grupp – men också lite om hur grupper i allmänhet fungerar. • Stor vikt läggs på hälsoarbetet, både ur ett fysiskt och socialt perspektiv. Att stärka den sociala hälsan – kamratrelationerna i gruppen – är ett signum för äventyrspedagogiken.

• Många av metoderna och aktiviteterna är väl lämpade för skolans mobbingförebyggande arbete.

Övningar

I äventyrspedagogiken ingår Kamratövningar Kamratbanor Temaäventyr Sagoäventyr Äventyrsgympa och äventyrsorientering som alla går att genomföra under årets alla årstider.

Sidan uppdaterades