Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång per termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal. Då kommer man gemensamt överens om hur eleven på bästa sätt kan utvecklas för att nå sina kunskapsmål och sociala mål, samt vilket stöd eleven behöver.

Skriftlig individuell utvecklingsplan

I årskurs 1 – 5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, ge omdömen i en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP).


I planen ska finnas

  • omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i.
  • en sammanfattning av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Sidan uppdaterades