Pedagogiskt arbete med barnen

Bakning

Genom bakningen får barnen en inblick i att det vi handlar i affären finns en process bakom. Barnen pratar med varandra om hur dem ska gå tillväga och vad dem behöver. På så sätt utvecklar barnen tillsammans sitt ordförråd. Olika matematiska termer kommer också in i barnens samtal. Hur ser de olika måtten ut och hur förkortas de? Barnen får vara med om olika smak upplevelser. Hur smakar de olika ingredienserna vi behöver?

Bygg/konstruktion

Vi vill att "Bygghörnan" ska vara en mötesplats för alla barn, oavsett kön eller ålder. Vi anser att bygg och konstruktion är ett av alla de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i vårt samhälle. Samtidigt utvecklar barnen tillsammans sitt språk, matematiska tänk och empatin att kunna lyssna på kompisen och kunna samarbeta omkring en gemensam konstruktion eller bygge.

Lek

Vi anser att den fria leken är viktig för barnen på flera olika sätt. Barnen använder leken för att bearbeta saker som händer runt omkring dem. Barnen använder leken till att bl.a. bearbeta saker som händer runt omkring dem. Barnen lär sig om hur de ska vara mot varandra när de leker, att lyssna på sina kompisar och att tala om vad man själv vill är viktiga ingredienser för en rolig lek.

Massage

Genom massagen kan vi hjälpa barnen till en starkare självkänsla och öka deras kroppsuppfattning. Barnens sociala beteende förbättras. Dem får en ökad förståelse för hur hårt kan jag ta i min kompis utan att det gör ont. Det ger också barnen en stund lugn och ro där nivån av stresshormoner sänks. Barnen blir sedd och uppmärksammad av den som masserar.

Matematik

Tillsammans i vardagen och vid planerade aktiviteter pratar vi om olika matematiska begrepp. Både för att utveckla barnens ordförråd och göra dem uppmärksamma att matematik är något som finns i vår vardag. Vi pratar om färger, former, lägesord osv. Vi har inne på förskolan en mattehörna som barnen själva kan sitta vid och arbeta med olika matematiska material. Ute har vi en matematiklåda där barnen tillsammans med en pedagog kan mäta, bygga olika former och spela olika matematiska spel.

Digitalisering/teknik

I dagens samhälle är tekniken ständigt närvarande. En tidig förståelse för teknik och dess användningsområden ger stora fördelar senare i livet. På Stralsund arbetar vi mycket med lärplattor och projektorer, som varje avdelning har tillgång till. Med hjälp av lärplattan och projektorn kan vi skapa nya spännande miljöer.


Lärplattorna är ett utmärkt verktyg för att dokumentera tillsammans med barnen och ge dem inflytande. Med hjälp av väl valda appar och verktyg tränar vi med barnen allt från språk och matematik, till logik och samarbete.


Varje avdelning har också på sin lärplatta tillgång till en app med en uppsjö av böcker som kan användas som ett komplement till de fysiska böcker som finns på förskolan.

Plantering/skörd

Vi vill på vår förskola utveckla barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. I vårt planteringsprojekt som vi har varje år utvecklar barnen sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Rörelsehall

På Stralsund har vi förmånen att ha en stor rörelsehall. Här får barnen vara med i olika gymnastiska övningar, planerade lekar, hinderbanor, dans, musik/rytmik m m.
Barnen tränar sin samarbetsförmåga och motorik på ett glatt och lustfyllt sätt.

Sagor och berättelser

För att barnen ska utveckla sitt språk och ordförråd pratar vi mycket med varandra. Vi vill också att barnen ska känna att det de säger är viktigt och att de känner sig sedda och utvecklas både som individ och i grupp.


Vi arbetar dagligen med sagor och berättelser av olika slag. Både som traditionell läsning, boksamtal, gestaltning med mera.

Skapande

I ateljén erbjuds barnen många olika material.
De får träna olika tekniker bara fantasin kan sätta stopp för hur olika material kan användas och kombineras. Mycket av materialet står i barnens höjd så att de lätt ska kunna använda sig av det material som lockar dem. I ateljén tränar barnen inte bara finmotorik, fantasi, färglära och skapandeförmåga utan även social kompetens och hänsyn.

Skogen

Vår närmaste granne är skogen!
Det är verkligen en dröm som är sann. Vi öppnar bara en grind och så kan vi tåga ut i en vacker bokskog. Där upptäcker vi och lär tillsammans. Att leta efter småkryp, olika sorters växter, lyssna till fåglar och upptäcka alla skogens färger är spännande. Vi vill att barnen ska lära sig att leka och använda skogen och naturen.

Skräpplockardagar

Vi är en Grönflagg förskola och vill genom vår profilering få barnen till att förstå vad det är som händer med vår natur när vi behandlar den illa. Vi tror att när barnen bl.a. är med och plockar skräp så händer det saker inom dem. Barnen blir engagerade om hur det ser ut i just deras hemmiljö. Genom att plocka upp skräp skickar du också en signal till andra om att nedskräpning inte är okej. När vi är många som plockar skräp samtidigt kan vi också tillsammans visa att nedskräpningen är en fråga som är viktig för oss.

Sång/musik

Barn tar till sig text och musik väldigt tidigt i sina liv och använder detta i sitt eget växande. Sången, pulsen och rytmen har stor betydelse för språkutvecklingen.

Utelek

Uteleken stimulerar barnens grovmotoriska utveckling och det finns alla lekredskap till den lek barnen vill leka. Barnen har fantasi och den vill vi stimulera även ute. Barnen har gott om plats att utveckla leken och få lov att springa och röra sig.

Vattenlek

Vi har tillgång till ett stort våtutrymme,
där brukar barnen få leka med vatten och fingerfärg. Här får de språklig träning, tränar kroppsuppfattning och sin samarbetsförmåga.
Man får även in matematik i volym och mått.
Även ute finns möjlighet till vattenlek.

Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik är ett arbetssätt där barnets självkänsla, självförtroende och förmåga att samarbeta i grupp samt främjande av barns kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga stärks.


I ett sagoäventyr skapar pedagogerna en saga/berättelse där någon har ett problem/svårighet som barnen får i uppdrag att hjälpa till med. Uppdragen är anpassade till barnen så det inte blir för lätt eller för svårt men roligt och utmanande.


För att klara uppdraget behöver barnen träna på olika saker. Detta gör att barnen blir väldigt motiverade att lära sig de olika kunskaper som behövs.


Själva uppdraget genomförs oftast i skogen där vi kliver in i "fantasins värld”.


Vi har flera pedagoger som har gått utbildning i äventyrspedagogik.

Sidan uppdaterades