Språkförskolan

Språkförskolan är en specialförskola för barn med en grav språkstörning.

Barn på språkförskolan

Kontakt

Besöksadress: Prinsgatan 6, Hässleholm

0451-26 88 42


Skicka post till förskolan

 

Om språkförskolan

På språkförskolan får barnen barnen fördjupat språkligt stöd och stimulans av pedagoger i samverkan med logoped. Verksamheten utgår från Läroplan för förskolan och syftar i ett längre perspektiv till att ge barnet optimala förutsättningar att klara sin skolgång.


Vem får gå här?

Språkförskolan har hela Hässleholms kommun som upptagningsområde. Målgruppen är barn i åldrarna 3 - 6 år med grav språkstörning. Verksamheten har åtta platser. Språkstörningen ska vara den primära funktionsvarianten. Barnen är i verksamheten 3 timmar per dag. De har även en placering på en annan förskola.

Barn på språkförskolan

Så arbetar vi

Grundtanken med språkförskolans verksamhet och förskolemiljö är bland annat att stötta bristande språkförståelse genom tydlighet och struktur i verksamhetens innehåll samt att personalen möter varje barn utifrån dennes kommunikativa förutsättningar. Detta ger barnen en större känsla av sammanhang. Barnen ges möjlighet att lättare hantera språk och kommunikation; de får verktyg att delta i lek och samtal. Stimulans/behandling ges utifrån barnets specifika, språkliga behov. Personalen använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation, till exempel i form av tecken och bilder.


Vi utgår från ett systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar en språklig planering för barngruppen. Denna utformas i arbetslaget utifrån barngruppens behov. Dessutom görs en individuell språklig planering utifrån barnets behov. Denna utformas tillsammans med barnets familj och hemförskola. Under läsåret utvärderas och revideras planerna.


Uppföljning

När barnen börjar förskoleklass erbjuds fortsatt stöd genom uppföljning från Språkförskolan. Stödet kan bestå av handledning, skol- och fritidsbesök samt uppföljningsmöten med föräldrar, skolpersonal och ledning. Logopeden deltar i uppföljningen under förskoleklassåret medan specialpedagoger och språkpedagog medverkar till och med höstterminen i årskurs 1.


Ansökan

Ansökan om plats görs av logoped i Region Skåne eller av specialpedagog/pedagog vid barnets förskola i Hässleholms kommun.

Ansökan för kommande läsår bör göras senast 15 mars.

Sidan uppdaterades