Föräldrasamverkan

Ur förskolans läroplan 

§ 2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.”


Föräldrarepresentant

På varje förskoleavdelning utses två föräldrarepresentanter på höstterminens första föräldramöte. Dessa svarar för information och samverkan med avdelningen, föräldrar och pedagoger i ärenden som rör hela avdelningen eller organisationen. Specifika frågor gällande det enskilda barnet/familjen tas upp enskilt av respektive förälder.


Lokal samrådsgrupp

Utgörs av föräldrarepresentanterna inom förskoleområdet, personalrepresentanter, och verksamhetsansvarig rektor. Rektor för förskolan är sammankallande och ordförande. Föräldrarepresentant utses som sekreterare. Här tas frågor upp enligt ovanstående, samt frågor av gemensam karaktär som förskolan genom personalrepresentant vill lyfta. Rektor informerar om eventuella nyheter och förändringar som berör verksamheterna.


Informationskanaler till föräldrar i denna samverkan

Protokoll /minnesanteckningar från Lokal samrådsmöten anslås på respektive förskolors avdelningar.

Sidan uppdaterades