Pedagogisk inriktning

För att vi ska kunna förstå naturen och dess kretslopp, så måste vi gå ut och lära känna den. På Naturförskola Stralsund använder vi naturen för att väcka lust och nyfikenhet på lärande.

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. Barnen övar sina sinnen i skog och mark. Allt detta bidrar till att barnen på Naturförskola Stralsund får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet.


Vi vill erbjuda barnen en trygg, lärorik och kreativ miljö. Allt lärande som sker på förskolan skall vara lustfyllt och lekfullt.


Naturen ser vi som vårt största lärorum

I naturen stimulerar vi språket, öppnar naturligt upp våra sinnen, övar på motoriken, väcker barnens nyfikenhet, lust och fantasi. Vi finner i naturen den rätta platsen för de grundläggande matematiska erövringarna och finner olika vägar till problemlösning tillsammans med barnen. Pedagogerna är medupptäckare tillsammans med barnen.


Tillsammans upplever, upptäcker och undersöker vi naturens mångfald och lär oss det viktiga samspelet mellan människan, djuren och naturen.

Utemiljöns betydelse för hälsan

Aktiviteter i naturen främjar fantasi, kreativitet och harmoni. Dessa tre faktorer är viktiga förutsättningar för barns hälsa och välbefinnande. Pedagogiken utgår från att vi får erfarenheter genom direkt upplevelser med vår omgivning. Ett av de centrala målen inom utomhuspedagogiken är att utbilda barn och vuxna i att visa varsamhet, respekt och ansvar för allt levande. Frisk luft, fria ytor och möjligheter till att dra sig undan är några positiva effekter som vi får av utomhuspedagogiken.

 

Läroplanen för förskolan säger att varje barn i förskolan ska få förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Barn ska även få en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Äventyrspedagogik

Vi använder skogen och utemiljön för att kliva in i fantasins värld. Äventyrspedagogik är ett arbetssätt där barnets självkänsla, självförtroende och förmåga att samarbeta i grupp stärks. Men det bidrar också till att barnets kreativitet och fantasi och problemlösningsförmåga stärks.

 

I ett sagoäventyr skapar pedagogerna en saga eller en berättelse där någon har ett problem eller svårighet som barnen får i uppdrag att hjälpa till med. Uppdragen är anpassade till barnen så det blir roligt och utmanande men inte för lätt eller för svårt. För att klara uppdraget behöver barnen träna på olika saker. Det motiverar barnen till att lära. Flera av våra pedagoger har gått utbildning i äventyrspedagogik.

Grön flagg

Förskolan är sedan maj 2009 en diplomerad grön flagg-förskola. Vi hissar stolt vår flagga, som är ett kännetecken för gott miljöarbete!

 

Grön flagg är den svenska delen av Eco-schools som är ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering som finns i över 50 länder runt om i världen. Idag är över 2500 svenska skolor och förskolor anslutna till Grön flagg, vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige.

 

Arbetet i Grön flagg sker cykliskt i perioder om ungefär ett till två år. I början av varje period väljer vi ut tre områden som vi vill utveckla och lära oss mer om. Varje område kopplas till ett av Grön flaggs nio teman:

  • Stad & Samhälle Djur & Natur
  • Klimat & energi, hav och vatten
  • Konsumtion & resurser, skräp och avfall
  • Kemikalier & giftfri miljö, livsstil och hälsa
  • Global samverkan

Varje avdelning arbetar med de valda områdena anpassat utefter barngruppens behov och intresse. Tillsammans med barnen så lär vi oss hur vi ska värna om vår miljö, utvecklar en förståelse för vad som händer om man behandlar naturen illa och hur vi ska arbeta för en hållbar värld.

 

En vecka om året så har vi skräpplockarveckan, där vi tillsammans med barnen går ut i vår närmiljö och plockar skräp. Vi tror att när barnen är med och exempelvis plockar skräp händer det saker inom dem. Barnen blir engagerade om hur det ser ut i just deras hemmiljö. Genom att plocka skräp så skickar du också en signal till andra om att nedskräpning inte är okej. När vi är många som plockar skräp samtidigt kan vi också tillsammans visa att nedskräpning är en fråga som är viktig för oss.

Sidan uppdaterades