Pedagogisk inriktning

För att vi ska kunna förstå naturen och dess kretslopp, så måste vi gå ut och lära känna den. På Naturförskolan Stralsund använder vi naturen för att väcka lust och fikenhet på lärande.

Naturen är vårt största lärorum - utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. Allt lärande som sker på förskolan skall vara lustfyllt och lekfullt. Vi erbjuder barnen en trygg, lärorik och kreativ miljö och barnen övar sina sinnen i skog och mark. Detta bidrar till att barnen på Naturförskolan får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet.


I naturen stimulerar vi språket, öppnar naturligt upp våra sinnen, övar på motoriken, väcker barnens nyfikenhet, lust och fantasi. Vi finner i naturen den rätta platsen för de grundläggande matematiska erövringarna och finner olika vägar till problemlösning tillsammans med barnen. Pedagogerna är medupptäckare tillsammans med barnen.

 

Tillsammans upplever, upptäcker och undersöker vi naturens mångfald och lär oss det viktiga samspelet mellan människan, djuren och naturen.

Utemiljöns betydelse för hälsan

Aktiviteter utomhus i naturen främjar barnens fantasi, kreativitet och harmoni. Dessa tre faktorer är viktiga förutsättningar för barns hälsa och välbefinnande. Pedagogiken utgår från att vi får erfarenheter genom direkt upplevelser med natur, kultur och samhälle. Ett av de centrala målen inom utomhuspedagogiken är att utbilda oss till att visa varsamhet, respekt och ansvar för allt levande. Frisk luft, fria ytor och möjligheter till att dra sig undan är några positiva effekter som fås genom utomhuspedagogiken.


Läroplanen säger att varje barn i förskolan ska ges förutsättningarna att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt hus, människor, natur och samhälle påverkar varandra. Barn ska även få en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik är ett arbetssätt där barnets självkänsla, självförtroende och förmåga att samarbeta i grupp samt främjande av barns kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga stärks.

 

I ett sagoäventyr skapar pedagogerna en saga/berättelse där någon har ett problem/svårighet som barnen får i uppdrag att hjälpa till med. Uppdragen är anpassade till barnen så det inte blir för lätt eller för svårt men roligt och utmanande.

För att klara uppdraget behöver barnen träna på olika saker. Detta gör att barnen blir väldigt motiverade att lära sig de olika kunskaper som behövs.

 

Själva uppdraget genomförs oftast i skogen där vi kliver in i "fantasins värld”.

 

Vi har flera pedagoger som har gått utbildning i äventyrspedagogik.

Sidan uppdaterades