Lyckans förskola

Lyckans förskola ligger i ett naturskönt område mitt i Farstorp. Förskolan har en avdelning med barn i åldern 1-5 år.

Kontakt

Besöksadress: Farstorp 1293, Hästveda

Vildriket: 0721-93 60 41

Kullerbyttan: 0732-49 02 25


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Vår förskola har naturen och skogen in på knuten. Vi har en fantastisk utemiljö med många möjligheter till utomhusaktiviteter för barnen. Vi är sammanlagt cirka 20 barn och sex pedagoger i rymliga lokaler. Vi har en specialpedagog kopplad till oss. Vi är en "Grön Flagg" förskola som tillsammans med barnen aktivt arbetar med hållbar utveckling. Farstorps skola är vår närmaste granne. Vi har även tillgång till skolans gymnastikhall. Vid stängning samarbetar vi med skolans fritidsverksamhet.

På gården finns gungor och klätterställning.

Några av våra konstnärer arbetar.

I labyrinten är det spännande att springa.

Vi har både trumset och ljudvägg på gården.

Så arbetar vi

Genom att ha ett gemensamt förhållningssätt skapar vi ett arbetsklimat där både barn och vuxna känner sig trygga, respekterade och behövda. Detta ser vi som en grundförutsättning för varje individs tilltro till sin egen förmåga, utveckling och lärande.


Vi på Lyckans förskola har tre VÄRDEORD som präglar vår verksamhet TRYGGHET-LÄRANDE-GLÄDJE.


Trygghet

Att känna trygghet gentemot varandra, både barn-barn, barn-vuxna och vuxna-vuxna är en viktig förutsättning för lärande och utveckling. Utan trygghet till varandra är det svårt att förstå och se varandras olikheter. Att känna trygghet till varandra skapar också en förmåga till empati.


Omtanke

Att kunna känna omtanke är en viktig egenskap som får andra att må bra.


Glädje

Att känna glädje och få glädjas med varandra är en förutsättning för kamratskap, delaktighet och tillit. Att känna glädje och stolthet i det jag gör får varje människa att växa och utvecklas. Glädje är också intimt förknippat med humor. Glädjen, nöjet och lusten genomsyrar allt kunskapande.


Dessa värdeord är vägledande för planering av vår verksamhet och barnens delaktighet och inflytande, vilket är i enlighet med förskolans läroplan.


Vi är en certifierad "Grön Flagg förskola", vilket vi är mycket stolta över. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Vi vill att barnen utvecklar respekt och hänsyn för miljön och dess ändliga resurser. Vi vill att detta ska bli en självklarhet och att de inspirerar sin familj och andra i sin närhet. Vi tror på barnen. Vi tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför.


Vi ger också stort utrymme för leken och vill hjälpa barnen att hitta glädjen i att leka och lära. Barn lär genom leken.


Vårt förhållningssätt är tillåtande, lekfullt och uppmuntrande. Vi bejakar barnens tankar, berättelser och deras fantasi. Vi vet att barnen är kompetenta människor.

Vi skapar tillgängliga och inspirerande lek- och lärmiljöer som bygger på barnens önskemål men även utmanar deras fantasi, lek och lärande. I detta använder vi oss också av vår miljö, även utanför förskolan t.ex. skogen och skolans gymnastiksal.


Vi arbetar med olika projekt under läsåret. Det är barnens nyfikenhet och intresse som styr. Detta gör att projekten tar olika vägar. Projekten genomsyrar hela verksamheten och sträcker sig över hela dagen.

Vårt lokala mål

Att skapa goda möten för att alla ska få vara sitt bästa. Utifrån detta jobbar vi med ett relationistiskt förhållningssätt och bemötande både mot barn, föräldrar och pedagoger emellan.


Detta gör vi genom att ha gemensamma kvällsträffar och utvecklingsgrupper (tillsammans med specialpedagog), där pedagogerna diskuterar och går på djupet med de olika begreppen: integritet, självkänsla, likvärdighet och personligt ansvar. De inre värdena som har betydelse för hur vi stärker varandra.


Digitalisering är även det ett gemensamt mål för förskolorna i Hässleholms kommun. Vilket innebär att vi använder olika digitala hjälpmedel i den dagliga verksamheten med barnen för att de ska få upptäcka och utvecklas genom de möjligheter som IT ger.

Pedagogisk dokumentation

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett arbetsredskap för planering och utvärdering, samt för att i text och bild, tillsammans med barnen, reflektera över och synliggöra barnets utveckling och lärandeprocesser.


Barnen har en egen pärm, där vi samlar dokumentationen från barnets lärprocesser, foton och teckningar som barnet gjort. Innehållet i pärmen är ett sätt att synliggöra barnets lärande och utveckling. För att underlätta dokumentationen använder vi oss av våra lärplattor och projektorer. Då kan vi lätt återkoppla till barnen.

Sidan uppdaterades