Föräldrasamverkan

Vi välkomnar varje familj till förskolan!

Ska alla kunna känna trygghet på förskolan måste det finnas ett förtroende och en stor förståelse mellan föräldrar och personal. Föräldrarna måste känna att de är viktiga för oss på förskolan och att vi får ett stort förtroende när de lämnar sitt/sina barn till oss. Det är pedagogerna som ska ta initiativet för att en kontakt skapas och inrikta sig särskilt på de som behöver de mest.


Utdrag ur läroplanen (Lpfö 98, rev. 2010, kap. 2.4, "Förskola och hem")
[...] Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande [...] (s. 13).


Inskolning

Inskolningen på förskolan är viktig för dig och ditt barn. Det är då du som förälder kan lära känna pedagogerna och verksamheten. Att barnet får en relation, till en eller flera i pedagoggruppen, är det centrala i tanken om inskolningens syfte. Det är också viktigt att barnet successivt vänjer sig vid den nya miljön och vid förskolans rutiner.


På den förskola du valt har vi 14 dagar inskolning. Den tiden kan givetvis förlängas om du känner att ditt barn skulle må bra av det.


Det finns alltid möjlighet att komma på besök till förskolan innan man som förälder beslutar sig om vilken förskola man vill välja. När man sedan har bestämt sig skickar ni föräldrar in en ansökningsblankett, finns både elektroniskt och i pappersformat på kommunen hemsida.


1-2 månader innan inskolningen får ni ett samtal och ett erbjudande om plats. Inför inskolningen erbjuds ni ett föräldramöte. På föräldramötet får ni förslag på inskolningstider och tid för inskolningssamtal, som sker innan inskolningen i syfte att få den information om ert barn som är viktigt för oss att känna till. Föräldramötet är utan barn.


Samrådsgrupp

På varje förskola finns en Samrådsgrupp. Den består av 1-2 föräldrarepresentanter/avdelning. Samrådsgruppen träffas 1 gång/termin tillsammans med pedagogrepresentanter och ansvarig rektor. Syftet med dessa möten är att ni som föräldrar ska kunna få insyn, delaktighet och möjlighet att påverka förskolans verksamhet och innehåll men också få möjlighet att lyfta frågor som berör ”allas våra barn”.


Sidan uppdaterades